• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

6 s:n

Självbild - jag ska få va jag


Självbestämmande - patientens vilja


Sociala relationer - bevaring av relationer


Symtomlindring - optimallindring


Samtycke och Summering - samtala om sin egen syn på livet

Tecken på att döden är nära

Trötthet, medvetandesänkning, svag puls, BT sjunker, Cheyenstokes andning, rosslig andning, huden blir kall

Vanliga symtom nära döden

Oro-ångest, nedstämdhet, smärta, illamående, fattigue, andnöd, hosta, förstoppning, diarre, muntorrhet

Indirekta kriterier

ingen puls


inga hjärtljud


ingen andning


pupillstelhet

Direkta kriterier

påvisa att hjärnan totalt och oåterkalligen har upphört att fungera

Stöd till närstående

visa att de är välkomna och ej till besvär


städa undan i rummet, gör det fint


ta in stol/säng till närstående


ta ner sängrindarna så närstående kan vara nära


samtala med de närstående

Omhändertagande av den döde

Avsluta all medicinsk behandling


lägg den döde plant, slut ögon och mun


avlägsna infarter


rengör kroppen


klä den döde enligt hens/närståendes önskemål samt händer


bädda sängen med rena kläder


kontrollera ID


vädra rummet