• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är syftet för en peroperativbedömning?

- Skall alltid finnas en plan till alla komplikationer. Den peroperativa bedömningen ser till att ev. komplikationer hittas


- För att kunna förhindra komplikationer


- Ta reda på hur anestisin kommer påverka pat.


- Kunna optimera patienten innan operation!

Vad händer i kroppen fysiologiskt vid stress/kirurgi? (tänk sympaticus)

Den fysiologiska stressresponens vid kirurgi fårflera endokrina, metabola och inflammatoriska konsekvenser.


- Ökad puls och BT


- Ökat syre och energibehov


- Förhöjd blodglukos


- Ret. Av nat och vatten


- Ökad koagulationförmåga


. Inflammatoriska förändringarVilka komplikationer kan kirurgiska stressresponsen leda till?

- Ökat krav på hjärtfunktionen


- Nedsatt tarmfunktion (illeus)


- Illamående och kräkningar


- Smärta


- Nedsatt lungfunktion

Vilka förberedelser gör SSK på avdelningen inför en operation?

- Förberedelse av huden(dubbeldusch, kontroll av hudkostym, dokumentera sår och rapportera)- Borttagning av smycket,piercingar, smink och nagellack


-Renbäddad säng


-Rena kläder


-Skicka med prosteskopp


-Se till att operatörenssnittmarkerningar är kvar-Id-märkning


-Tömma urinblåsan – ev.menstruationsskydd


-Tömma stomipåse – KAD


- Ev. Premedicinering

Vad innebär PONV och vilka personer klassas som riskpersoner?

-Post operation nausea and vomiting
Kvinna i fertil ålder


ÅksjukaÖvervikt


Tidigare upplevelser av PONV


Smärta – viktigt med god smärtlindring


Dehydrering


Ålder


Typ av kirurgi (fortplantningsorganen och bröst)

Vilkaomvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan göra för att motverka PONV?

- Identifiera riskpatienter
- Sörja för god vätskebalans
- Åksjukearmband
- Profylaktisk antimietika

Vad innebär ERAS ?

Ehanced recovery after surgery
- Optimerar patientens återhämnting genom atttillföra preoperativ näringstillförsel kvällen innan för att öka upplevelsen avvälmående efter operationen

Vad innebär ASA-klassificering?

Är en preoperativriskbedömning och hur väl personenkan tåla det stress och trauma operationen innebär och därmed vilkaförsiktighetsmått som måste tas för att underlätta för denne.
Klassifikationen går mellan 1 – 6 , där 1 ärfrisk patient och 6 är organdonator.

Vilkayrkeskategorier i det interprofessionella teamet träffar din patient införoperation?

Kirurg


Sjuksköterska (på vårdavdelningen,operationssjuksköterska)


Snestesiologsjuksköterska


Anestesiolog


Ev. Sjukgymnast

Förklara begreppen analgesi?

Tillstånd karakteriserat av bortfall av smärtkänslighet.

Förklara begreppet anestesi?

Upphävande av förmåga att uppfatta/bedövning av sinnesintryck som smärta, tryck, värme, kyla och beröring.

Vad innebär generell anestesi?

Påverkar hjärnanoch helakroppen.


Kännetecknas av sömn, smärtfrihet, muskelavslappning ochdämpade reflexer.


Kan ges med hjälp av inhalation, intravenöst eller kombinerat


Kontrollerad medvetslöshet

Vad innebär regionell anestesi?

Innebär begränsad eller lokal anestesi med hjälp avblockad av perifiera nerver eller ryggmärgen.


Påverkar inte medvetandet


Kandelas in i perifiera blockader, centrala blockade och intravenösregionalanestesi.

Vad innebär det att vara fastande inför en anestesi och varför är detta såviktigt?

Att vara fastande innebär att ingen fast födaskall ätas/drickas upptill 6 timmar innan anestesin.


Klar dryck får drickasupptill 2 timmar innan anestesi.


Det är viktigt eftersom det ökar risken föraspiration – vilken kan ge allvarliga lunginflammationer/kvävning.

Vilkapatientkategorier skall vara fastande minst sex timmar före anestesi (får alltså inte dricka klara drycker 2 timmar upp till op.)?

Högt BMI


Akut buk


Diabetes mellitus


Graviditet


Osäkerhet om fast och försenad ventrikeltömning.

Varför måste patienter fasta inför EDA/SPA också?

För att personen skall kunna intuberas ochförsättas i narkos utan att orsaka risk för aspiration.

Vad innebär det att en person är intuberad?

Att man har säkrat fria luftvägar genom att läggain en svalgtub/endotrakeltub


Vilken som används, beror på om personen kan andas själv ellerhar försvagad eller ingen egen andningsförmåga.

Vilken utrustningbehövs för att kunna genomföra en intubation?

-Endotrachealtub- Laryngoskop- Kuffspruta- Ledare- Häfta- Magillstång- Svalgtub- Stetoskop

Vilka olika inandningsgaser tillförs patienten isamband med narkos?

Syrgas och medicinskt renad luft.
Tillikatillförs potenta anestesi LM i gasform, t e x isofluran, sevofluran ellerdesfluran) om personen skall sövas med detta sätt.

Vad är SPA?

SPA - form av central nervblockad eller ryggbedövning. Används på patienter som ska genomgå kirurgi i nedre extremiteterna och andra mindre ingrepp i bäckenregionen samt vid kejsarsnitt. Lokalbedövning och patienten kan vara vaken.


-Injektion av lokanestetilka ini spinalkanalen som blandas med liquor
-Anslaget sker inom 3-5 minuteroch håller i upp till 3-4 timmar
-Patienten får en motorisk ochsensorisk blockad

Vad är EDA?

-Anestesin lägg i epiduralarummet


-Kan läggas som kateter och såge effekt under så lång tid som önskas


-Långsammare anslag 15-30 minuter


-Inte helt motorisk blockad.

Hur övervakas en patient i samband med en anestesi?

- Anding (Af, Sat, Kapn)


- Cirkulation (BT, Puls, EKG)


- Kroppstemperatur


- AnestesidjupVilka patienter ärextra känsliga för uppläggninggsrelaterade skador?

Malnutrierda, Dibetes, Lågt serumalbumin, Lågkroppstemperatur, Lågt BMI, över 70 fyllda, multisviktsjuk.

Vilka åtgärder kan anestesi ochoperationssjuksköterskan genomföra för att motverka tryckskador?

- Se till att patienten inte utvecklar hypotermi


- Se till att det inte uppstår friktionskador (drainte i patienten)

Vilka kontrollerskall du som sjuksköterska göra postoperativt då din patient fått enepiduralbedövning och har en kvarliggande kateter epiduralt?

VAS- kontroll


Blodtryck/Puls


Bromage


Sederingsgrad


Andningsfrekvens

Att motverka hypotermi är en viktigomvårdnadsåtgärd genom det perioperativa förloppet. Förklara varför det ärviktigt och ge förslag på åtgärder för att motverka hypotermi?

Hypotermi ökar kroppens stressrespons, ger sämrehemostas, nedsatt immunförsvar, långsammare nedbrytning av läkemedel och sämreläkning


*Varma täcken (ev. varmluftstäcke) och mössa.*Varma vätskor och infusionsvärmare.


*Varm sal.


*Övertäckning av ytor utanför operationsområdet.

Vad innebär detatt ett instrument är sterilt?

Att produkten har sannolikheten av närvaron avmicroorkanismer mindre än 1 på 1000 000.

Vilka konroller gör operationssjuksköterskanpå en steril förpackning?

Att förpackningen är hel, torr, inte har gått ut.

Vad innebär dubbeldusch och varför är det såviktigt för patienten?

Dubbeldusch innebär tvättning av hela kroppen, tvåefterföljande gånger med klorhexidintvål. Dubbelduschen som helhet repeterasvanligen en gång kvällen innan operationen och en på morgonen av operationen.
Det är viktigt eftersom att patientens egnabakterieflora hen har på huden kan leda till infektioner i kirurgisåret.

Ge förslag påoperationssjuksköterskans peroperativa omvårdnadsåtgärde?

- Förebygga postoperativa infektioner genom BH- Förhindre hypotermi


- Bibehålla god positionering av patient – minskatrycksår ock felluxation

Vilka olika typer av förslutningsmaterial förhuden finns det?

Suturer


Agraffer


Tejp (teristrip)


Vävnadslim

. Ett operationssår kan sutureras på olika sätt, ge förslag på olikasuturtekniker?

Enstaka suturer –suturer med knut per loopFortlöpande suturer –Tråden löper genom hela såret, med en start och slutknut.

Vilkakontroller gör du postoperativ på patient med sårdränage?

- Att dränagetfungerar tllfredställande


- Att dränagen hållsöppna

Vad är skillnadenmellan aktivt och passivt dränage?

- Ett aktivt dränage,använder sig av undertryck för att suga ur vätskan.


- Ett passivtdränäge, används inget undertryck utan vätskan transporteras genom dränaget medhjälp av tyngkraft.

Vilkakriterier skall vara uppfyllda då patienten kan flyttas från den postoperativaavdelningen till vårdavdelningen?

- Vara vaken/väckbaroch vara orienteriad tid,rum ochpersonlig data


- Kunna lyfta huvudetoch alla extremiteter


- Ha en saturation> 93%- BT > 100


- Puls 50 – 100- Temp > 38


- Tömtblåsan om merän 6 timmar sist


- Skatta smärta <3 på VAS

Redogörför vilka postoperativa komplikationer som kan drabba den nyopererade patienten?

-Hypovolemi


- Hypotoni


-Chock


-Blödninh


- Arytmier


- Urinretention


- Atelaktaser


- Förstoppning


-Tarmvred


-Infektion


-LE/DVT

Målet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitalafunktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockade. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet. Beskriv vad bedömer utifrån varje bokstav utifrån den postoperativa omvårdnaden
A ?

Airways:


- Fria luftvägar?


- Snarkande andingMålet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitalafunktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockade. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet. Beskriv vad bedömer utifrån varje bokstav utifrån den postoperativa omvårdnaden
B?Breathing


- Regelbundenhet - AF, djup


- HJälpmuskulatur- Andningljud


- Cyanos


- Pulsoximeter

Målet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitalafunktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockade. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet. Beskriv vad bedömer utifrån varje bokstav utifrån den postoperativa omvårdnaden
C?

Cirkulation


- Puls (regelbundenhet och fyllnad)


- EKG


- BT


- Perifier cirkulation


- Blödning - Vätskeförlust


- Urinproduktion ( tecken på cirkulation)


- Temperatur!!!Målet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitalafunktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockade. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet. Beskriv vad bedömer utifrån varje bokstav utifrån den postoperativa omvårdnaden
D?

Disability:


- Väckbarhet


- Medvetande


- Oro/agiteterad


- Välbefinnande? Smärtlindring PONV?

Målet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitalafunktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockade. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet. Beskriv vad bedömer utifrån varje bokstav utifrån den postoperativa omvårdnaden
E?

Elimination


- Urinretention? Bladder scanner, KAD, Timdiures


- Diures?


- Tarmfunktion - paralytisk illeus, smärta, hård buk