Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Redogör för etiologi, patofysiologi och


diagnostik och behandling vid hjärtsvikt.

?

Vad innebär systolisk hjärtsvikt?

Med systolisk hjärtsvikt avses hjärtsvikt med nedsatt systolisk kammarfunktion. Huvudsakligen åsyftas vänster kammare.

Vad innebär diastolisk hjärtsvikt?

Diastolisk hjärtsvikt avser hjärtsvikt på basen av nedsatt hjärtfunktion under diastole med bibehållen systolisk funktion, dvsi första hand störningar i hjärtats relaxations- och fyllnadsfas.Även här åsyftas vanligen vänster kammare.

Vad innebär högerkammarsvikt? Vilka symtom uppvisar högerkammarsvikt?

Vänsterkammarsvikt (vanligast) på grund av stasen av blod i lungkretsloppet som resulterar från detta tillstånd. En högersidig hjärtsvikt kommer sällan själv. Symptom ses ofta från både vänster- och högersidig svikt (då den vänstra ofta orsakar den högra). Detta gäller framför allt de med kronisk hjärtsvikt.

Vad inneär vänsterkammarsvikt? Vilka symtom uppvisar vänsterkammarsvikt?

Hjärtat klarar inte av att pumpa ut tillräckligt med blod för att möta den perifera vävnadens metabola krav eller kan enbart göra detta vid ett onormalt högt fyllnadstryck. Kan vara akut eller mer sakta kommande.

Förklara och redogöra för farmakologisk


behandling, biverkning och interaktioner vid


behandling av hjärtsvikt

?

Varför känner många patienter med hjärtsvikt ofta törst?

+

Varför är många patienter med hjärtsvikt


malnutrierade?

+

Varför har de flesta patienter nedsatt ork?

+

Vilken egenvård kan patienten uppmanas till när det gäller viktökning och ödem?

+

Redogör för omvårdnadsprocesses tillämpning vid hjärtsvikt

+

Under avsnittet Behandling så ingår klinisk


undersökning:
- Auskultering av lungor, auskultering av hjärtat


- Blodtrycksmätning


- Palpera perifera pulsar


- Andningsfrekvens


- Kontroll av halsvensstas


- Palpation av buk


- Perifert status
Vad kan du förvänta dig för eventuella värden och observationer hos av en patient med hjärtsvikt?

+