• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är indikation för att placera en nasogastrisk sond?

- Bristande närings- och energiupptag som beräknas pga sjukdom som beräknar vara i mer än 1 vecka.
-

Kontraindikationer för nasogastrisk sond?

- Icke-fungerande magtarm-kanal
- Blödning eller obstruktion av mag-tarmkanal
- Instabil cirkulation

Vad är kontraindikation för PEG?

- Perotinaledialys


- Acites


- Peritonit


- icke fungerande mag-tarmkanal


- mm

När överväger man att placera en PEG istället för nasogastrisk sond?

- Om patienten behöver enteralnutrition över en längre period > 4 - 6 veckor.
-

Vad är den vanligaste komplikationen vid PEG och vad är den allvarligaste?

- Vanligaste är inflammation runt huden av stomin (op)
- Allvarligaste är läckage ut i bukhålan och orsakad peritonit

När kan man ersätta PEG till en knapp?

- När stomat har läkt


- 6-8 veckorHur underhålls en PEG, ge tre exempel?

- Vrid ett kvarts varv varje dag
- Håll rent och observera tecken på inflammation
- Spola med vatten när den inte används

Vilka indikationer finns för inläggning av en V-sond?

- Provtagning eller undersökning


- Avlastning av mag-tarmkanalen


- MagsköljningMed vilken frekvens byts v-sonder?

- 3-7 dagar


- Enligt tillverkarens anvisningar