• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad menas med begreppet malign respektive benign?

*Malign - elakartad tumör som kan växa in i andra vävnader och sprida sig till andra delar av kroppen.


*Benign - godartad tumör som inte sprider sig. Tydligt avgränsad och går att operera bort. Behöver inte alltid behandlas.

Vilka undersökningar finns det för att fastställa en canderdiagnos?

*Mammografi (röntgenundersökning)


*Cytologprov från livmoderhalsen


*PSA (blodprov i samband med prostataundersökning, ex. vid urinvägsbesvär, visas av högt PSA-värde behöver dock inte innebära cancer, se till hela symtombilden och ärftlighet)


*Fecesprov samt koloskopi


*Undersökning av huden

Identifiera olika riskfaktorer som ger en ökad risk för att utveckla cancer senare i livet?

*Exposition för UV-ljus (hudtumörer) samt radioaktiv strålning och röntgenstrålning.


*Kostfaktorer och rökning (magsäcks- och lungcancer)


*Försämrad produktion och aktivitet av cytotoxiska leukocyter.


*Försämrat immunologiskt försvar pga kronisk inflammation ex. IBD.

Vilka kända riskfaktorer finns som kan påverka utvecklande av bröstcancer?

- Förstagradsanhörig


- Tidig första menstruation


- Sen menopause


- Sen graviditet


- Rökning, stort alkoholintag

Förklara hur undersökning av portvaktskörtel går till?

*En färgad substans injicieras i huden i anslutning till tumören där det kirurgiska ingreppet ska göras.


*Under operationen kan man då se vilken eller vilka lymfkörtlar som tagit upp färg och dessa tas bort och sänds under den pågående operationen till patolog för bedömning.


*Detta görs för att avgöra om metastaser av cancerceller finns i lymfkörtlarna.

Vilka är de vanligaste operationsmetoderna vid bröstcancer, jämför likheter och skillnader mellan dem?

Kirurgisk parteriell masektomi - angripen del av bröstet tas bort. Används när tumören inte är större än 3-4cm- inga tecken på tumörutbredning
Masektomi - hela bröstet och all lymfkörtevävnad tas bort, kan ge funktionsnedsättning då exilen påverkas mer.

Vilken typ av efterbehandling finns vid bröstcancer. Studera syftet och vilka vanliga biverkningar förkommer?

*Postoperativ strålbehandling för att förhindra ny tillväxt av tumör.


*Biverkningar - hudrodnad, trötthet, stickande och svidande känsla i huden, blåsor och vätskande sår.
*Behandling med antihormoner och antikroppar eftersom de flesta brösttumörer har östrogenreceptorer på sin cellyta vilket stimulerar cancercellerna till tillväxt.


*Biverkningar - blodvallningar, vaginalblödning, flytningar, illamående, vätskeretention, hudutslag.

Beskriv hur och varför lymfödem kan uppkomma vid bröstcancer?

*En kroppsdel (armen eller bröstkorgen) blir svullen när lymfvätska samlas där efter att lymfkörtlar opererats bort.


*Svullnad runt t.ex. armbågen, domningar och en känsla av tyngd och spänningar, begynnande trycksår, minskad rörlighet, ökad risk för infektioner.