• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Redegør for hvad hhv. PCR, RT-PCR, gel elektroforese og restriktionsenzymer er

PCR = Polymerase Chain reaction, metode til amplificering(opformering) af et specifikt DNA region, så man får mange fragmenter af DNA regionen
1. Denaturering - Dobbeltstrenget DNA gøres enkeltstrenget
2.Annealing - Specifikke primer binder sig
3. Elongering - DNA polymerase forlænger primers, så der dannes 2 nye DNA strenge
Det gentages så ud fra de eksisterende DNA strenge
RT-PCR


- PCR med cDNA
Gel-elektroforese


- Metode til at visualisere DNA fragmenter ved at påføre dem en spænding så de vandrer efter størrelse
Restriktionsenzymer


- Enzymer der er isoleret fra bakterier og som kan skærer dobbeltstrenget DNA ved genkendelsesekvenser

Redegør for metoden RFLP (Restriktions fragment længde polymorfi)

Metode til at bestemme basesubstitutioner i exons:
1. PCR


2. Restriktionsskæring


3. Gel elektroforese

Redegør for metoden DNA sekventering

Metode til at bestemme rækkefølgen af baser i en DNA sekvens:
1. Annealing


- Primer binder sig specifikt til det enkeltstrenget DNA
2. Elongering


- DNA polymerase syntetiserer en ny DNA streng ved komplementær basseparring ud fra primeren og kan indsætte en alm. nukleotid el. fluorescerende nukleotid, som er mærket med farve og ikke kan bygges videre fra
3. Nukleotider bygges på indtil en fluorescerende nukleotid sættes på og terminerer


strengen
4. Den nye streng, som er termineret denatureres og processen gentages, så der fås mange enkeltstrenget DNA termineret forskellige steder.
5.De forskellige strenge adskilles efter størrelse, som passer med hvor tidlig de er termineret gennem en laser og en computer oversætter resultatet

Redegør for metoden Southern blotting

Metode til at bestemme deletioner, insertioner og enkelt-base-substitutioner:
1. Restriktionsskæring


- DNA kløves med restriktionsenzymer
2. Gel elektroforese


- DNA fragmenterne adskilles
3. Blotting


- DNA denatureres og overføres til nylonfilter
4. Probe hybridisering


- Prober mærket op binder til specifikke sekvenser og visualiserer området

Redegør for metoderne VNTR og STRP analyse

Metode til at undersøge specifikke repetitive sekvenser og bruges til bl.a. faderskabstest, hvor man sammenligner båndstørrelser på VNTR og STRP
PCR el. Southern blotting til VNTR/STRP loci

Redegør for hvilke polymorfier der bruges som DNA markører vi bruger

SNP'er = Single Nucleotide Polymorphism(enkeltnukleotidpolymorfier) er en polymorfi med en enkelt basepar variation i DNA sekvensen med ofte kun 2 alleller i en population
VNTR'er (Minisatelliter) = Variable number tandem repeats er blokke af repeteret enheder på ca. 14 til ca. 500 bp lang repeteret DNA sekvens. Bruges bl.a. til at se om børn og forældre er beslægtet
STRP'er (Mikrosatelliter) = Short tandem repeat polymorphism, er blokke af repeteret enheder på 1 til ca. 13 bp lang repeteret DNA sekvens. Det er Længden af den repeterede sekvens, som er polymorf


Bruges til bl.a. til genkortlægning.