Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Definerer hvad en medfødt misdannelse er og en generel årsag

Strukturel defekt i et organ el. del af et organ, forårsaget af en indre abnormitet i et el. Flere genetiske programmer, som indgår i udviklingen. Kan være arvelige betinget og/eller miljø-betinget
Mutationer i gener, hvis genprodukter indgår i kontrol af udviklingsprocessen og/eller udefrakommende påvirkninger, der forstyrrer disse produkters dannelse el. aktivitet

Hvis sekvensen for promoter og enhancer er ens for alle celletyper, hvordan transkriberes et gen så mere effektivt end et andet?

Det er den specifikke kombination af transkriptionsfaktorer, der bestemmer hvor effektiv et gen transkriberes i en given celletype

Hvad er forskellen på Totipotent, pluripotent og multipotent

Stamceller, der er
Totipotent - Kan give ophav til alle organismens celler
Pluripotent - Kan give ophav til alle celletyper indenfor et givet væv
Multipotent - Kan give ophav til et begrænset antal forskellige celler

Hvilke epigenetiske methyleringsprocesser findes i forbindelse med differentiering

Hypermethylering = transkriptionelt inaktivt kromatin, som er kompakt
Hypomethylering = transkriptionelt aktivt kromatin, som er åben

Redegør for forskellene mellem mutagener og teratogener

Redegør for hvad: Antistoffer, antigener, HLA proteriner og T-celle receptorer er

Antistof = Proteiner syntetiseret af B-celler kaldet immunglobuliner, som genkender og binder antinger. En B-celle syntetiserer et antistof, der er så unikt, at ingen andre B-celler kan producerer et lignende antistof.
Antigen: Enhver substans, der kan udløse et adaptivt immunrespons
Klasse I HLA (MCH) udtrykkes på overfladen af næsten alle kerneholdige celler som gør, at cytotoksiske T-celler kan genkende og dræbe intracellulær patogener


Klasse II HLA (MCH) udtrykkes på overfladen af antigen præsenterende celler og præsenterer fremmed antigener, som skal genkendes af T-hjælper celler
T-celle receptorer udtrykkes på overfladen af T-celler og er en del af den celle-medierede immunitet sammen med HLA proteiner

Hvordan dannes affinitet og specifiteten i immunglobuliner, HLA proteiner og T-celle receptorer

Immunglobuliner


- Somatisk rekombination i generne og somatisk hypermutation
HLA proteiner- Nedarvet haplotyper fra forælder
T-celle receptorer


- Somatisk rekombination i generne