Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Eukaryote celler

Celler med cellekerne

Karyotype

Angiver en celles kromosombesætning

DNA

Et arveanlæg der udgør de genetiske instrukser

DNA's to funktioner

1) Kan kopieres


2) Genetisk kode for opbygning af proteiner

Hvad kaldes DNA's opbygning?

En dobbelt-helix

Hvad er DNA opbygget af?

Nukleotider

Hvad er navnene på de fire baser?

Adenin, Thymin, Guanin og Cytosin

Hydrogenbindinger

Holder de fire baser sammen

Hvad betyder det at to DNA strenge er komplementære?

De to DNA strenge modsvarer altid hinanden

Hvorfor er DNA et polym?

Et DNA molekyle består af flere millioner nukleotider (trappetrin)

Hvad er kromosomer og hvor mange antal er der i mennesker?

Kromosomer indeholder DNA’et, og et menneske har 46 kromosomer (23 par)

Hvad er gener?

Styrer de arvelige egenskaber


--> Små stykker i DNA’et og udgør ca. 3%

Aktivt gen

Gener der producerer proteiner

Histoner

Proteiner som DNA’et er rullet op omkring

Hvad består nukleotider af?

Består af et sukkermolekyle (deoxyribose), etfosfatmolekyle og en af de fire baser

Hvad sidder der for enden af 3'enden og 5'enden

På 3'enden sidder en fri OH-gruppe


På 5'enden sidder en fri fosfatgruppe

Hvad betyder replikation og i hvilken fase af meiosen sker det?

Replikation betyder kopiering og replikationen finder sted i interfasen

DNA-helikase

Enzym der spalter DNA molekylet til to enkelte strenge

Hvad er primase og hvad er en primer?

Primase er et enzym der hjælper DNA-polymerasen med at kopiere DNA. Primasen hjælper ved at lave en startsekvens (en primer)

DNA-polymerase

Enzym der replikerer DNA’et ud fra de to adskiltestrenge.

DNA-ligase

Enzym der fjerner primeren og ligerer DNA-stykkernesammen

Lagging strengen

3'enden til 5'enden

Leading strengen

5'enden til 3'enden

Hvad er en replikationsgaffel?

Når DNA-molekylet er blevet spaltet af DNA-helikasen

Okazaki fragmenter

Fragmenter som lagging strengen stykvis er opbygget af

Single Strand Binding Proteins

Proteiner der hjælper til, at replikationsgaflenforbliver åben

Figur over DNA's opbygning, herunder:


- Baserne opsat efter baseparringsprincippet (A+ T og C + G)


- 3'enden og 5'enden der er komplementære


- Hydrogenbindingerne der holder baserne sammen


- Fosfatmolekylerne og OH-molekylerne

1 : Enzymet DNA-helikase begynder at spalte DNA-molekylet til to enkeltstrenge ved at brydehydrogenbindingerne mellem de parvise baser


2 : Primase er et enzym der hjælper DNA-polymerasen med at kopiere DNA’et. Dette gør Primasen ved at prime og dermed indsætte det første stykke DNA.


3 : DNA-polymerasen er det enzym, der replikerer DNA’et ud fra de to adskilte strenge.


4 : DNA-polymerasen kobler det første nukleotid til primeren og fortsætter med at skabe bindinger mellem fosfatgruppen på nuklotiden og OH-gruppen- Energien kommer i form af ATP og kommer fra nukleotidet.


5 : Enzymet DNA-ligase fjerner primerstykkerne og limer DNA-stykkerne sammen

Dominant gen

De gener der dominerer

Recessivt gen

Det vigende gen

Genotype

Den gensammensætning et individ har med hensyn til enegenskab

Fænotype

Et individs synlige egenskaber

Alleler

Gener i en genotype udgør, uanset om de er ens ellerforskellige, et genpar fordi de har med samme egenskab at gøre = Gener der koder for samme egenskab men kan have forskellig information

Zygote

Den første celle i et individ

Heterozygot

DNA der bærer to forskellige udgaver af et gen

Homozygot

DNA der bærer to ens udgaver af et gen

Hvad betyder rene linjer i forbindelse med genetik?

Ikke varieret afkom

Autosomal dominant nedarvning

Dominerende nedarvning gennem de autosome kromosomer

Autosomal recessiv nedarvning

Vigende nedarvning gennem de autosome kromosomer

Maternal nedarvning

Mitokondriel nedarvning - Kan kun videreføres fra moder, da mitokondrierne videreføres fra moder til afkom, og ikke fra fader.

Kønsbunden nedarvning

X-bunden dominant, X-bunden recessiv eller Y-bunden

Baseparringsprincip

De fire baser sidder sammen i par


Adenin + Thymin og Cytosin + Guanin

Mitose

Celledeling

Meiose

Kønscelledeling

Mutation

Forandringer i gener/DNA

Mendels forsøg

Krydsede ærteplanter med rødviolette blomster og ærteplanter med hvide blomster og udledte 2 arvelove ud fra forsøg med disse planter

Mendels 1. Lov

Ethvert individ har to anlæg (gener) for hver egenskab, et fra hver forældre. For rene linjers vedkommende er disse to anlæg eller gener ens/identiske.