Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvad er fænotype og genotype?
fænotype: en observerbar egenskab, fx udseendet, hvor hunden er brun eller sort.

Genotype: det genetisk u-observerbar. Allelparet, fx YY, Yy eller yy.
Hvad betyder "-" i Y- ?
Det betyder, at man ikke ved om genotypen er YY eller Yy
Hvad er homozygot og hvad er heterozygot?
Homozygot er når genotypen er ens, fx YY eller yy

Heterozygot er når genotypen er forskellig, fx Yy
Definere begreberne dominant og recessiv nedarvning
Dominant: et gen som vil dominere det andet dvs. hvis det sorte gen er dominerende, så vil dyret "altid" få farven sort, hvis det er i dens genotype. Betegnes med et stort bogstav.

Recessiv nedarvning, hvis dyret bærer et recessivt gen, så kommer det ikke til udtryk, men kan være skjult(fx skjult anlæg for en brun farve). Betegnes med et lille bogstav
Definere begreberne gamet og zygote
Gamet: Kønsceller, hvor der kun er ét af hvert gen. Hvis dyret oprindeligt er Bb, så er det tilfældigt, om gameten er B eller b

Zygot: er en fusion mellem to gameter(henholdsvis et æg og en sædcelle)
Definere begreberne lokus og alleler
Lokus: bruges nogle gange i stedet for "gen". Gen er dog lidt mere specifik, da lokus er et sted på DNA'et.

Allel: navnet for et "gen". En gamet har én af hvert allel, mens en zygot har to alleler af hvert gen, en fra faderen og en fra moderen
Hvad kendetegner en renavlet linie?
En ren "race", hvor afkommet har forældrenes egenskaber. Man ser ingen afvigelse
Hvad kendetegner en hybrid?
En hybrid er et krydsnings-afkom, altså som kan afvige fra forældrenes egenskaber. Generne er heterozygote, så der kan komme afvigelser ned gennem arven.
Hvad betyder parentale, første filial (F1) og anden filial (F2)?
Det er de forskellige generationer:
Parental = forældrenes gener
Første filial = første afkom
Anden filial = afkom af F1
Hvordan laves der krydsforsøg?
I krydsforsøg tager man to ren-liniede parentale gener og krydser med hinanden.
I F1 vil alle afkom være med de dominante egenskaber.
I F2 vil en mindre andel af de recessive egenskaber fremtræde.
Hvordan fordeler alleler sig under gametdannelse og kombineres igen under befrugtning?
Alting vil altid foregå tilfældigt. Der er ingen gener der hverken under segretion eller kombination hellere vil ligge sammen.
Hvad er test-cross?
Hvis man står med en tæve der fx er B-, hvor man ikk ved om den har en dominant eller recessiv gen som nr 2, så krydser man med en hund, der har to af det recessive gen.

Hvis vi siger B=sort og b=brun, så fremkommer følgende:

Hvis der tæve er BB, så vil alle afkom blive sorte hvalpe
Hvis tæven er Bb, så vil der kunne fremkomme brune hvalpe
Hvad er en monohybrid?
Hvor man kun kigger på ét gen Yy, BB, rr, eller lign
Hvad er en dihybrid?
Hvor man kigger på to gener, fx Yy RR, eller yy Rr eller YYrr
hvad er en multihybrid?
Hvor man kigger på flere gener, fx AaBbCcDd eller AABbccDD
Hvad er produktreglen, og hvornår bruges den?
Produktreglen er hvor man er interesseret i "både og". At hunden fx både skal være brun(bb) og have blå øjne(ff).
For at udregne dette, så skal man gange sansynlighederne (fx 1/4*1/4 = 1/16
Hvad er sumreglen og hvornår bruges den?
Hvis man kan godtage flere ting. fx Y fra far og y fra mor eller yfra far og Y fra mor, hos to heterozygote forældre, det giver
(0,5*0,5)+(0,5*0,5)=0,5
dvs. 50% change for at den bliver heterozygot
Hvad karakteriserer recessiv nedarvning?
• To raske forældre kan få sygt afkom
• Efter flere raske generationer optræder sygdommen hos flere individer i samme generation (horisontalt mønster)
• To syge forældre får udelukkende sygt afkom
• Syge individer er ofte indavlede
Hvad karakteriserer dominant nedarvning?
• Alle syge har mindst 1 syg forældre
• Ca. halvdelen af afkommet er syge (ved heterozygot-rask- parringer)
• Mindst 1 syg pr generation (vertikalt mønster)
Hvilke afvigelse kan forekomme i forhold til komplet dominans?
- Inkomplet dominans
- co-dominans
- penetrens
Hvad er co-dominans?
At begge alleler kommer til udtryk, de er begge lige dominerende og kommer til fuldt udtryk. Tænk fx AB-blodtype
Hvad er inkomplet dominans?
At det dominerende gen ikke er "fuldendt", fx giver det lyserød blomster, hvis der er co-dominans ved et A-rød og a-hvid farveallel
Hvad er multiple alleler?
At der findes flere slags alleler end bare 2, fx pelsfarve hos mus.
Hvad er pleitropi?
At en gen koder for mere end én ting, ofte to uafhængige (fx stor næse og gul farve)
Hvad er dominans serie?
Hvis der er multiple alleler, så kan man som regel opstille allelerne i en dominans serie, som et hieraki over hvem der er mest dominerende, fx:
A>a+>a
Hvad betyder det når et lokus er polymoft?
At et gen har mere end en slags vildtypeallel tilknyttet sig
Hvad betyder det når et lokus er monomoft?
At et gen kun har én slags vildtypeallel tilknyttet sig
Hvad er lethalallel og hvilken betydning har det for fænotypningen?
En allel, som ikke kan overleve.
Ofte ses det, at de dør allerede i fosterstadie = de kommer ikke med i tællingen af fænotyper. Det betyder man ofte har en 1:2 fordelen fremfor 1:2:1
Hvad kan give en "skør" allelfrekvens?
- Epistasi
- Lethale alleler
- To gener der har indflydelse på den samme egenskab
To gener der har indflydelse på samme fænotype kan have hvilken "konsekvens" ?
- At fx børn af blinde forældre(med forskellig type recessiv blindhedsgen) ikke selv bliver blinde men kun bærere
- At allelfrekvensen kommer til at afvige fra den typiske 1:3:3:9 til 7:9 i stedet for i F2.
Hvilken frekvens vil recessiv epistasi give?
3:4:9
Hvad er recissiv epistasi?
Hvis en recessiv allel bestemmer over en anden allel. Fx hvis man har aa der er dominerende over BB/Bb/bb.
Hvad er dominant epistasi?
Hvis en dominant allel bestemmer over en anden allel.
Fx hvis man har A- så vil den bestemme over BB/Bb/bb
Hvad er heterogenitet?
At der er flere flere alleler, der koder for det samme. Fx er der >50 forskellige alleler, som kan give døvhed..!
Hvad er komplementation?
Hvis to forskellige recessive gener koder for den samme egenskab/sygdom, så får de raske (bærer)børn
Hvad hedder det, når fx der findes >50 forskellige alleler, der koder for døvhed?
Heterogenitet
Hvis to døve forældre får børn, og får børn der alle hører normalt, hvordan kan det så forklares?
- Heterogenitet: forældrene har ikk samme sygdomsallel => komplimentation
Hvad er penetrans?
Når et gen som burde komme til udtryk (fordi det er dominant), ikke gør det alligevel, så kaldes det penetrans. Fx når en sygdom springer en generation over selvom den er dominant....
Hvad er ekspressivitet?
Ved hvilken intensitet som sygdommen udtrykkes ved. Kan være variabel
Hvad kaldes det, når en sygdom springer en generation over, selvom den ikke burde fordi den er dominant?
Penetrans
Miljøfaktorer kan have indflydelse på ekspresiviteten af en egenskab, giv eksempel
- Siameserens farve (mørk ved kolde områder = i varme lande er siameseren lys)
- Grise med dårlig-kød-grundet-stress, giver kun dårligt kød, hvis de bliver stresset....
Hvad er et autosom?
De kromosomer, som ikke er kønskromosomer
Hvad er en karyotype?
metafase kromosomerne for et væsen (=arrangeret i par)
Hvad er homologe kromosomer?
De to ens kromosomer, hvor den ene er paternel og den anden maternel
Hvad er centromer?
Dét som binder søsterkromatider sammen
Hvordan kodes der til køn hos de forskellige dyr?
Normalt kodes der for med XX=hunkøn YX=hankøn, men nogle arter afviger, fx vil fugle have ZW=hunkøn og ZZ=han
Hvad kendetegner X-bundne recessive egenskaber?
X-bunden recessiv:
- Rammer overvejende sønner
- Nedarves aldrig mellem far-søn
- Sygdommen springer ofte en generation over
- Døtre af syg far bliver alle bærere
Hvad kendetegner X-bundne dominante egenskaber?
X-bundne dominante:
- Rammer overvejende hunner
- Sygdom ses i hver generation
- Syge fædre får kun syge døtre
- Syge mødre får 50% syge afkom
Hvad kendetegner Y-bundne egenskaber?
Y-bundne egenskaber:
- Rammer kun mænd
- Alle sønner af syge fædre bliver syge
-
Hvad er chiasma?
Det tidspunkt, hvor generne udveksles/danner overkrydsning under celledeling.
Hvad er rekombination?
At der sker en overkrydsning af generne, hvor de paternelle og maternelle kromosomer vil "dele gener"
Hvad er sammenhængen mellem rekombination og afstanden af gener ?
Jo længere væk fra hinanden generne ligger, desto større risiko for rekombination er der
Hvad er rekombinante kromosomer?
Kromosomer, der har undergået en overkrydsning. Det er en "blanding" af de parentale kromosomer
Hvad er kobling?
Når gener sidder på samme kromosom, så siger man de er koblet.
Hvad er parentale kromosomer?
Kromosomerne fra forældrene (parents), består af de maternale og paternale kromosomer
Hvad gør man for at finde ud af om to gener er koblet?
Man benytter sig af chi-i-anden-testen. Hvis p-værdien er > 0,05, så er det sandsynligt, at generne er koblet.
Hvad bruger man chi-i-anden-testen til?
At bedømme om det er sandsynligt, at to gener er koblet
Hvordan ser chi-i-anden ligningen ud?
summen af((obs-forvent)^2/forv)