Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Allel
En variant af et bestemt gen. Man har nedarvet et allel til hver gen fra hhv. sin mor og og fra
Dominant allel
denne allel "dominere" over den anden så den egenskab som den anden allel koder for slet ikke kommer til udtryk.
Recessiv allel
Et afvigende gen, kommer kun til udtryk hvis man begge alleler er recessive
Diploid
Dobbelt kromosombesætning
Haploid
Enkelt kromosombesætning
Heterozygot
når de to alleler begge er forskellige
Homozygot Dominant
Når de to alleler begge er ens og begge er dominerende alleler
Homozygot recessiv
Når de to alleler er ens, men begge er afvigende
Co-dominans
Når der er to alleler, der begge dominere og kommer til udtryk over et andet. fx. i ab0 systemet
genotype
komibinationen af de to alleler
fænotype
udfaldet af ens genotype fx. rask/syg
Søsterkromatider
To identiske kopier af det samme oprindelige kromosom.
zygote
En ægcelle der er befrugtet af en sædcelle
autosomal + autosomal nedarvning
De 44 kromosomer der udgør kromosompar 1-22. Gener inden for disse kromosompar nedarves autosomalt.
Nukleutid
Et nukleutid er bestående af en fosfat samt en deoxyribose som er bundet til en af de fire baser: Guanin, Adenosin, Thymin og Cytosin.
Karyotype
Et billede af ens kromosomer, som man vha. et computerprogram ligger parvist. ud fra dette kan man bestemme hvorvidt man lider af sygdomme
Baseparringsprincippet
Adenosin (lang base)

Guanin (lang base)


Thymin (kort base)


Cytosin (kort base)
A+T sidder altid sammen


G+C sidder altid sammen


svage hydrogenbindinger binder dem sammenMitose
Celledeling i fx hår.

Formålet med mitose er, at skabe to celler, der er genetisk identiske med den originale celle.


Processen foregår over 4 faser: Profase, Metafase, Anafase og Telofase.

Meiose
Kønscelledannelse. Stamceller i æggestok+testikler deles så en oprindelig diploid celle, bliver til fire gentisk forskellige haploide celler med 23 kromosomer

Processen foregår over 8 faser: Profase I, Metafase I, Anafase I, Telofase I, Profase II, Metafase II, Anafase II, Telofase II, Profase II.

Overkrydsning
Udveksling af dele mellem to homologe kromosomer. Dette er med til at skabe fire genetisk forskellige celler
Kromosomtalsmutationer
Når der skabes sædceller eller ægceller med det forkerte antal kromosomer. Sker ofte grundet at adskillelsen af kromosomerne i anafase I eller anafase II ikke fungerer korrekt.
Kønskromosomer
Kromosompar nr. 23 består af kønskromosomer, der er bestemmende for kønnet.
Cellens livscyklus
Cellen lever det meste af sit liv i interfasen.

Cellens livscyklus kan opdeles i fem faser:


Vækstfase (G1)


Den funktionelle fase (G0)


Replikationsfase (S)


Kontrolfase (G2)


CElledelingsfase (M)

Det centrale dogme
:)
Proteinsyntesen
Består af transskription og translation. Formålet er, at læse samt oversætte opskrifter i vores arvematerialer til proteiner, som benyttes overalt i kroppen.

Transskription foregår i cellekernen


Transslation foregår i ribosomerne ude i cellens cytoplasma

Punktmutation
Når et basepar udskiftes med et andet
Længdemutation
Et eller flere basepar er faldet bort (deletion) eller kommet til (insertion)