Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvilke faser inddeles cellecyklussen i, hvad sker der i dem og hvor mange kromsomer/kromatider findes i hver fase?

G1


- syntese af RNA og proteiner


- 46 kromosomer
S


- Replikation af DNA


- 46 kromosomer ------> 92 kromatider
G2


- Dobbelttjekker for fejl i replikation og forberedelse til mitose


- 92 kromatider
Mitose


- 1 diploid celle ----> 2 diploide celler


- 92 kromatider ----> 46 kromosomer
G0


- celledød


- 46 kromosomer

Hvad vil det sige af DNA strenge binder sig antiparallel?

2 komplementært DNA strenge binder sig modsatrettede af hinanden, så den ene streng går i retningen 5' → 3' og den anden 3' → 5'.

Forklar kort de enkelte steps i replikationen af DNA

1. Dobbeltstrenget DNA m. parret baser ---> 2 enkeltstrenget DNA m. uparret baser
2. En primer binder sig til hver af det enkeltstrenget DNA
3.DNA polymerase binder sig og læser 3'-5' og påsætter komplementære nukleotider 5'-3' fra primeren
4.Når den nye streng er dannet dobbelttjekker DNA polymerase og reparerer huller og primer fjernes.

Hvad er en primer?

Enkeltstrenget DNA, der binder komplementært til DNA streng og som har en FRI 3' CARBON ENDE.
Primer skal være tilstede for at der kan ske en syntese af nyt DNA

Redegør for de enkelte fase i mitosen og hvad der foregår i disse?

Profase- Kernemembranen forsvinder og centriolernes tentråde påsættes på centromererne og trækker i kromatiderne
Metafase- Kromatiderne ligger sig i midten af cellen i det ævkvatoriale plan
Anafase- Centromererne splittes og søsterkromatiderne skilles til enkelte kromatider og havldelen trækkes mod hver deres ende
Telofase- Nye kernemembraner dannes omkring hver af de 46 kromosomer
Cytokinese afslutter mitosen og fordeler cytoplasmaet, så der dannes 2 identiske celler