Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Redegør for mekanismerne i transkriptionsdelen i proteinsyntesen

1. - RNA polymerase adskiller den dobbeltstrenget DNA til enkeltstrenget og binder sig til promoter regionen vha. transkriptionsfaktorer 


2. - RNA polymerase bruger den 3' - 5' DNA streng som skabelon 


3. - RNA polymerase bevæger sig 3'-5' og...

1. - RNA polymerase adskiller den dobbeltstrenget DNA til enkeltstrenget og binder sig til promoter regionen vha. transkriptionsfaktorer
2. - RNA polymerase bruger den 3' - 5' DNA streng som skabelon
3. - RNA polymerase bevæger sig 3'-5' og sammensætter mRNA strengen fra 5'-3'
4.- Transkriptionen stopper ved et Poly-A signal, hvor der også indsættes ind Poly-A hale ved 3' enden og ved 5' enden er påsat ind 5' cap
5.- Introns splejses ud af det mature mRNA så der kun er exons tilbageHvad er en transkriptionsfaktor?

En transkriptionsfaktor er et protein der ved binding til DNA eller andre transkriptionsfaktorer er med til at regulere transkriptionen af et gen og derved ekspressionen af gener i kroppen. Det kan være
Enhancer, som virker positivt på transkriptionenSilencer, som virker negativt på transkriptionen

Hvad er en promoter?

Promoter er en nuklein sekvens, som ligger upstream på genet, som via transkriptionsfaktorer orienterer RNA polymerasen til aflæse den 3' - 5' DNA streng

Hvad er mRNA?

mRNA står for messenger RNA og er et enkeltstrenget ribonukleotid, der dannes af RNA polymerase ud fra en DNA skabelon, som indeholder koden for bestemte aminosyrer. RNA er opbygget af ribose og baserne Adenin, Cytosin, Guanin og Uracil

Redegør for mekanismerne i translationsdelen i ribosomerne i proteinsyntesen

1.
I ribosomerne aflæses mRNA af tRNA i retning 5'-3', hvor translationen starter ved et startcodon AUG 

2.
tRNA er bundet til en aminosyre og aflæser mRNA ved at have en anticodon, der undergår komplementær basseparring med mRNA's codons...

1.I ribosomerne aflæses mRNA af tRNA i retning 5'-3', hvor translationen starter ved et startcodon AUG
2.tRNA er bundet til en aminosyre og aflæser mRNA ved at have en anticodon, der undergår komplementær basseparring med mRNA's codons. Polypeptider bygges så op ved at tRNA molekyler aflæser codons langs mRNA strenget og påsætter aminosyrer til polypeptidkæden
3.Aflæsningen bliver ved og stopper ved et stopcodon.

Hvilken epigenetisk effekt har hhv.
- DNA de-methylering?


- DNA methylering?


- Histon de-acetylering?


- Histon acetylering?

DNA de-methylering = DNA bliver transkriptionel aktiv
DNA methylering = DNA bliver transkriptionel represseret
Histon de-acetylering = DNA bliver transkriptionel represseret
Histon acetylering = DNA bliver transkriptionel aktiv

Hvad er miRNA og hvilken virkning har det på mRNA?

miRNA er et kort RNA-molekyler på ca. 20 bp der vha. komplementær baseparring kan binde sig til mRNA og hæmme translationen

miRNA er et kort RNA-molekyler på ca. 20 bp der vha. komplementær baseparring kan binde sig til mRNA og hæmme translationen