• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/130

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

130 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1. Globalisering: de wereld als stad
• De betekenis van afstand
• Economische vervlechtingen
• Sociale vervlechtingen
• Culturele vervlechtingen
• Actuele discussies


Het is nooit zo makkelijk geweest afstanden te overbruggen, vandaar wordt de wereld met

wat wordt vergeleken?
een stad vergeleken.

De gevolgen aan de ene kant van de wereld worden aan de ander kant gevoeld (voorbeeld: tsunami, milieu).
Globalisering:
De internationale vervlechting van economische en sociale relaties waardoor steeds grotere delen van de wereld wat betreft de productie van goederen en diensten en de relaties tussen mensen afhankelijk zijn geworden.

Vrij verkeer is te nuanceren m.b.t. toelatingseisen ed.
1.1 Betekenis van afstand.

60 jaar geleden
60 jaar geleden speelde afstand een andere rol denk aan emigratie.

Emigratie toen en nu.
Toen definitief, nu keren vaak mensen na een jaar of acht terug. Het is ook veel makkelijker geworden te bewegen. Overal komen mensen, tot aan de Himalaya en de noordpool en de zuidpool. Een andere vorm van globalisering is de aanslag op de twintowers.
1.1 Betekenis van afstand.

60 jaar geleden
60 jaar geleden speelde afstand een andere rol denk aan emigratie.
Emigratie toen en nu.
Toen definitief, nu keren vaak mensen na een jaar of acht terug. Het is ook veel makkelijker geworden te bewegen.

Overal komen mensen, tot aan de Himalaya en de noordpool en de zuidpool. Een andere vorm van globalisering is de aanslag op de twintowers.
De 3 E’s
e-mail
eBay
easy-jet
De vraag is m.b.t. moderne communicatie middelen:
Hoe beïnvloed dit onze communicatie patronen? Het is geen vervanging, het is aanvullend.
Global community:
Er is dus geen sprake van en global community.

Er ontstaan zelden echte vriendschappen via internet.
Vriendschap blijft een zaak van dichtbij en elkaar zien Wel heeft internet de wereld kleiner gemaakt.
Internationale vervlechting

Globalisering bestaat uit 3 soorten vervlechting:
• Economische vervlechting. Handel en productie
• Sociale vervlechting. Migratie bewegingen.
• Culturele vervlechting. Culturele eenvormigheid en vijandigheid.
1.2 Economische vervlechting.

Economische vervlechting brengt voordelen met zich mee, ook
nadelen.

Er is efficiëntie, veelzijdige productie en consumenten gedrag. Maar ook hebben economische invloeden overzee hier een enorme impact. Denk aan olie.
Nog een ding is ‘voedselkilometer’.
Als je berekend hoeveel een maaltijd heeft afgelegd qua afstand van grond tot bord is zodat erg veel. Dus niet erg milieu bewust.
Globalisering van de handel
Globalisering van de handel is oud. DE romeinen deden het al. Denk ook aan de VOC, ontdekkingsreizen, WIC. Altijd was er wel een oorlog over een handelsroute.

Globalisering is nu niet meer militair, maar ‘vrijwillig’. Nog steeds bepaald de meest (economisch) machtige de regels. Opkomende economische machten zijn China, India, Rusland, Japan, Oost-Europe.
Globalisering van de handel blijkt uit:
Het exportaandeel van vrijwel elke nationale economie stijgt, behalve degene die zich isoleren.
Handelsbeperkingen worden afgebouwd (de EU breidt zich uit)

-Investeringen in het buitenland nemen toe
-Bedrijven fuseren
-Internationale financiële transacties
Arbeidsvoorwaarden en globalisatie
Globalisering zet arbeidsvoorwaarden onder druk.

Door de internationalisering is de concurrentie toegenomen. Deze dwingen de arbeidsvoorwaarden in te krimpen. Immers, het kan goedkoper in ‘India’.

Er zijn minder pensioenen, werktijden flexibeler.
De verzorgingsstaat bestaat niet meer.
Effecten van globalisering arbeidsmarkt:
Bedreiging arbeidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen door concurrentie buitenland

Vraag en aanbod op arbeidsmarkt sluiten steeds slechter aan.
De globalisering van werk:

O
O
Outsourcen: uitbesteden of verplaatsen van productie
Offshoren: Uitbesteden of verplaatsen van dienstverlening
De wereld is plat

De wereld is plat is een metafoor voor de mondiale vervlechtingen door de communicatie revolutie. Deze doet grenzen verdwijnen, maar er zijn nadelen:
• Ze is erg storingsgevoelig. Bij storing door bijv. een aardbeving en breuk in telecom kabels ligt de handel stil.
• De vraag is op nationale regeringen nog greep hebben op de economische gebeurtenissen in hun land. Mede door bijv. overnames door buitenlandse investeerders.

Doordat deze buitenlandse investeerders geen rekening houden met arbeidsvoorwaarden is er wantrouwen richting globalisering.
1.3 Sociale vervlechting

Bevolkingsbewegingen hebben het gezicht van Nederland verandert. Nederland is altijd een immigratieland geweest:
Vanaf 16e eeuw
Constante stroom vluchtelingen. Positieve invloed op economie, veel handel

20e eeuw voor WO2
Eerste stroom begin 1e WO. Tussen WO 1 en WO2 (interbellum) veel Italianen, Duitsers, Oostenrijkers, Joden.

20e eeuw na WO2
Dekolonisatie proces Nederlands-Indië, Suriname, Nieuw Guinea.

Nederland trekt in jaren 60 arbeiders zelf aan.

Momenteel vormen turken Marokkanen, Antillianen en Surinamers de vier grootste minderheidsgroepen. Ze zijn de ‘klassieke herkomst groeperingen’.

Nieuwe groepen zijn vaak politieke vluchtelingen.
8 groepen migranten die na 1945 naar Nederland kwamen:
1. Gerepatrieerde Nederlanders en Indische Nederlanders.
Kenden Nederlandse taal, gemotiveerd. Geïntegreerd.
2. Molukkers
Vochten voor Nederland bij dekolonisatie. Wilden niet naar Nederland, wilden eigen land. Treinkaping is aan de orde geweest. Uiteindelijk geïntegreerd
3. Surinamers
Na onafhankelijkheid trok 1 derde van de bevolking weg. Suriname was instabiel.
Met name Surinaamse vrouwen integreren heel succesvol
4. Antillianen
Veel criminaliteit. Veel drugssmokkel in familiekring
5. Gastarbeiders
Begonnen in jaren 60. Vanaf 1973 volgmigratie. Vrouw en kinderen mogen overkomen.
6. Asielmigranten
7. Immigranten uit Europa
8. Illegalen
Waarom hoor je meer in discussies van Iraanse allochtonen?
Ze zijn vaak hoog opgeleid, komen uit de middenklasse.
Migratie saldo: de ontwikkelingen.
• Omvang van bevolking hangt af van geboortes en migratiesaldo.
• Geboortes nemen af, DE sterfte is iets minder dan de geboortes.
• Migratiesaldo is het aantal immigranten min het aantal emigranten
• Het is positief als de immigratie de emigratie overtreft
• Dat doet het niet meer. Er vertrekt meer dan er inkomt.
Waarom is Nederland verandert van een immigratie naar een emigratieland?
• Voor immigranten is het onaantrekkelijker gemaakt. Veel strenge wetten (vreemdelingenwet).
• Asiel aanvragen daalde ook.
• economische redenen
• Kwaliteit samenleving
• Demografische druk

De mensen die weg gaan zijn vaak jong en hoog opgeleid.
Immigranten: .....
Emigranten: ........
Immigranten: komen land binnen
Emigranten: gaan land uit
1.4 Culturele vervlechtingen.

‘de wereld als stad beschrijft een nieuw globaal levensgevoel met een X kenmerken.

Leg uit.
• Wereldwijde verspreiding van merkartikelen. (Coca Cola, mc Donalds.
• Mc Donalds wordt als globaliseringssymbool gezien
• Elektronische massamedia zijn overal te ontvangen. Nieuws gaat snel en men heeft het niet in de hand.
• Engelse taal fungeert als lingua franca
• Sociale contacten raken geritualiseerd. Anonimiteit gaat verloren hierdoor, men laat sporen achter.
Culturele globalisering gaat gepaard met:

Gemeenschappelijke cultuursymbolen (zie mc Donalds). Wat is hier een aandeel aan?
De grotere zichtbaarheid van anderen leidt tot misverstanden., onenigheid en afwijzing.

Huntington verspelde dan ook een ‘Clash of civilizations’.
Religie.

Religie is niet de directe aanleiding tot
conflict, het is het gevoel niet door het westen te worden geaccepteerd. Er wordt een gevoel van uitsluiting ervaren.

Wat is het resultaat van dit gevoel?
Dit versterkt het isolement.


Wat is een hoofdfactor van de achtergrond van dit conflict?
de ‘moeder van de conflicten’.
De Isralelisch-palestijnse kwestie en de positie daarin van de VS. Het is de ‘moeder van de conflicten’.
1.5 actuele discussies.
Er zijn 2 discussies die steeds terug komen:

• De vergrijzing
• Immigratie

Leg uit.
Vergrijzingsdebat

Er dreigt een tekort aan jongeren op de arbeidsmarkt en er zijn te veel ouderen.
De ontgroening, het vruchtbaarheidscijfer, is ook een groot probleem. Er worden weinig kinderen geboren.
Ook is er weinig interesse voor opleidingen in natuur en techniek.
Dit zijn argumenten om mensen, migranten, aan te trekken

Tegen immigratie zijn argumenten als:
Er zouden zo’n 11 miljoen mensen nodig zijn op termijn.
Migranten nemen huwelijkspartners en kinderen mee.
De kosten zijn hoog
Overal daalt het kindertal, de levensverwachting stijgt.


De oplossing.
Oplossing van het probleem van de vergrijzing zoals nu door de Raad van Economisch Advies en de tweede Kamer:

• Benutten arbeidsreserve. (inzetten van werklozen, gehandicapten, parttimers, niet werkend vrouwen)
• Selectieve immigratie. Selectief aantrekken van personeel om knelpunten in bepaalde sectoren op te lossen.
De oplossing.

Oplossing van het probleem van de vergrijzing zoals nu door de Raad van Economisch Advies en de tweede Kamer:
De oplossing.
Oplossing van het probleem van de vergrijzing zoals nu door de Raad van Economisch Advies en de tweede Kamer:

• Benutten arbeidsreserve. (inzetten van werklozen, gehandicapten, parttimers, niet werkend vrouwen)
• Selectieve immigratie. Selectief aantrekken van personeel om knelpunten in bepaalde sectoren op te lossen.
Integratiedebat
De discussie rond immigratie komt door de moeizame integratie van immigranten

Integratie programma’s werken contraproductief door....
‘integratie met behoud van identiteit’.

Waarom dit niet werkt blijkt uit Duitsland. Die heeft niets geïnvesteerd, en daar zijn minder problemen.
Er is sprake van een immigratie trauma.
Het argument om meer externe mensen aan te trekken gaat in tegen het ‘immigratie trauma’. De negatieve ervaring die Nederland heeft met de immigratiegolf uit de jaren 60.
Er zijn hoge kosten aan verbonden. Het is een ‘dure vorm van ontwikkelingshulp volgens’ Pieter Lakeman.
immigratie trauma
Uiteindelijk bleek de immigratie een dure grap. Na 1973, de olie crisis waren immigranten niet meer nodig. De gastarbeiders verloren vaak hun baan, werden ziek. Ze bleven zich op het moederland oriënteren. Er kwamen nog meer immigranten door gezinshereniging. Door de WAO en de WW was er geen noodzaak te integreren.

Ook is er spraken van segregatie. De klooftussen arm en rijk wordt groter in Nederland. De groepen trekken steeds meer naar elkaar toe en men blijft met elkaar trouwen zodat de armoede en achterstand wordt doorgegeven.
Duitsland vs. Nederland.

Twee problemen :
Het integratie beleid zelf: het ontbreken van de Noodzaak te integreren. Duitsland deed dat anders, die gaf geen extra middelen tot integratie.

Met een baan is het zo dat het middelbaar beroepsonderwijs hier wordt gezien als ‘afval putje’. In Duitsland loopt men stage en kan daarna vaak aan de slag bij deze werkgever. Het contact is er immers al. Het aantal drop-outs is dan ook lager.
Wat is het resultaat van het integratiebeleid?
Segregatie.
Door het voorzien van allerlei middelen zoals aparte scholen en wijken zijn de problemen om contacten te leggen relatief groot.
En nu?
Nu is de Nederlandse regering er meer op gericht om nieuwkomers bij de nl samenleving te betrekken Er zijn dan ook eisen. Er moet een examen afgelegd worden, minstens 21 jaar zijn, taal beheersen.

Het motto is:
Integratie door participatie
1. Globalisering: de wereld als stad
• De betekenis van afstand
• Economische vervlechtingen
• Sociale vervlechtingen
• Culturele vervlechtingen
• Actuele discussies
Het is nooit zo makkelijk geweest afstanden te overbruggen, vandaar wordt de wereld met een ... wordt vergeleken
een stad vergeleken.
De gevolgen aan de ene kant worden aan de ander kant gevoeld (voorbeeld: tsunami, milieu).

Het gaat hier om:

Globalisering:
De internationale vervlechting van economische en sociale relaties waardoor steeds grotere delen van de wereld wat betreft de productie van goederen en diensten en de relaties tussen mensen afhankelijk zijn geworden.
Vrij verkeer is te nuanceren....
Veel westerse landen maken hun grenzen juist zo ondoordringbaar mogelijk. Denk aan aangescherpte EU-toelatingseisen en de muur die tussen de VS en Mexico wordt gebouwd.
Globalisering wordt zichtbaar door 4 typen van internationale vervlechting:

B
E
S
C
1. De betekenis van afstand
2. Economische vervlechting
3. Sociale vervlechting
4. Culturele vervlechting
1.1 Betekenis van afstand.

60 jaar geleden
Emigratie toen en nu.
60 jaar geleden speelde afstand een andere rol denk aan emigratie naar bijvoorbeeld Canada, de VS of Australië. Toen was het definitief, nu niet meer. De meeste mensen keren na 8 jaar terug.


Men ging op vakantie in eigen land, als men op vakantie ging. Nu gaan grote groepen op vakantie naar het buitenland.
Toen definitief, nu keren vaak mensen na een jaar of acht terug. Het is ook veel makkelijker geworden te bewegen. Overal komen mensen, tot aan de Himalaya en de noordpool en de zuidpool.

Een andere vorm van globalisering is
de aanslag op de twintowers.
De Noordpool en de zuidpool kampen door mensen met erosie, vervuiling en er komen uitheemse planten. Zo groeit er ... op de....
gras op de zuidpool.
Dat afstand een andere rol speelt blijkt ook uit het aantal buitenlandse slachtoffers van de tsunami in 2004.

DE gevarieerde lijst met slachtoffers uit de hele wereld van de aanslag op 11 september 2001 kun je ook als uitdrukking van
globalisering zien. Bijna geen enkel westers land ontbrak op de lijst van slachtoffers.
15 jaar geleden.

Door internet, ontstaan in 1957 voor militair en academisch gebruik is er na de introductie van browsers veel veranderd. Internet is nu van de gemeenschap.

De eerste verbinding tussen Europa en het internet was met
het Amsterdamse Centrum voor Wiskunde en Informatica in 1988.

In 1990 werd internet geschikt gemaakt voor iedereen door het ontwerpen van het World Wide Web. (WWW). Rond 1995 kwamen de eerste providers en kwam het internet beschikbaar voor het grote publiek. Ook kwamen de browsers op, programma’s om op een makkelijke manier het internet te bekijken/navigeren.
Nu
Kinderen groeien nu met internet op:
Youtube, Hyves, facebook, MSN.
76% van de Nederlanders zit minstens 1x per week op internet. Nederlanders in elke leeftijdsgroep zijn permanent online.
De grote gangmakers van internet zijn nieuwe vormen van communicatie die persoonlijker, symbolischer en visueler zijn.

Denk hierbij aan:
Youtube (video)
Flickr (foto’s)
Hyves (persoonlijke info)
Weblogs (Sites met meningen/dagboeken van mensen 50 miljoen in 2006)

Bloggers kunnen invloed uitoefenen op politiek en bedrijven.


Ook het leger gebruikt youtube filmpjes voor propaganda. Een gevechtsterrein waar ze nog niet actief op waren. ‘Beelden van het slagveld’, en vriendelijk pratende soldaten met kinderen.
Ook het leger gebruikt youtube filmpjes voor
propaganda. Een gevechtsterrein waar ze nog niet actief op waren. ‘Beelden van het slagveld’, en vriendelijk pratende soldaten met kinderen.
De 3 E’s
De wereld is dus een stad, zij het dat de steden, de gemeenschappen waarin mensen wonen en werken deels virtueel zijn geworden.

De technische revolutie op communicatie gebied heeft de toon gezet voor de huidige globalisering.

Afstand is relatief geworden.
Hert proces van globalisering kan worden beschreven aan de hand van de 3 E’s:
• e-mail
• eBay
• easy-jet

• e-mail
Door email kan je direct communiceren met iedereen over de aardbol. Je kan overal werken. Ook thuis. Administratie kan worden uitbesteed aan een ander land. Bijv. India of Oost Europa.

• eBay
Ebay gaat over C2C. Consumer to consumer handelen. Vroeger was het het briefje in de supermarkt. Nu is het EBay of Marktplaats. Dit zorgt voor veel transport. Dus meer CO2. Aangezien het met het vliegtuig, boot of auto gaat.

• easy-jet
De eerste goedkope luchtvaartmaatschappij was Easy-Jet. Voor een paar tientjes zit je in het buitenland. Je kan hierdoor meerdere woningen hebben, weekend relaties onderhouden en vakanties gaan steeds verder.
• e-mail
Door email kan je direct communiceren met iedereen over de aardbol. Je kan overal werken. Ook thuis. Administratie kan worden uitbesteed aan een ander land. Bijv. India of Oost Europa.
• eBay
Ebay gaat over C2C. Consumer to consumer handelen. Vroeger was het het briefje in de supermarkt. Nu is het EBay of Marktplaats. Dit zorgt voor veel transport. Dus meer CO2. Aangezien het met het vliegtuig, boot of auto gaat.
• easy-jet
De eerste goedkope luchtvaartmaatschappij was Easy-Jet. Voor een paar tientjes zit je in het buitenland. Je kan hierdoor meerdere woningen hebben, weekend relaties onderhouden en vakanties gaan steeds verder.
Wereldcontacten
De gevolgen van de mogelijkheden om elektronisch te communiceren zijn groot. We kunnen relaties aangaan die vroeger niet konden. Via chatten ed.

De vraag is dan ook m.b.t. moderne communicatie middelen:
Hoe beïnvloed dit onze communicatie patronen? Het is geen vervanging, het is aanvullend.
Global community:

Er is dus geen sprake van een
global community. Er ontstaan zelden echte vriendschappen via internet.

Vriendschap blijft een zaak van dichtbij en elkaar zien Wel heeft internet de wereld kleiner gemaakt.
Internationale vervlechting

Globalisering bestaat uit 3 soorten vervlechting:
• Economische vervlechting. Handel en productie
• Sociale vervlechting. Migratie bewegingen.
• Culturele vervlechting. Culturele eenvormigheid en vijandigheid.
1.2 Economische vervlechting.

Economische vervlechting brengt voordelen met zich mee, ook nadelen. Er is efficiëntie, veelzijdige productie en consumenten gedrag. Maar ook hebben economische invloeden overzee hier een enorme impact. Denk aan olie.

Nog een ding is ‘voedselkilometer’.
Als je berekend hoeveel een maaltijd heeft afgelegd qua afstand van grond tot bord is zodat erg veel. Dus niet erg milieu bewust.
Globalisering van de handel
Globalisering van de handel is oud.
In de tijd van de Egyptenaren rond 2500 voor Chr werden voor de bouw van piramides arbeiders uit centraal Afrika gehaald.

Ten tijde van het Imperium Romanum strekte de invloed van de Romeinen zich uit van de gehele middellandse zee met uitlopers naar de lage landen aan de Noordzee, het latere Nederland. De Romeinen deden het dus ook al.

De economische integratie in de middeleeuwen strekte zich uit tot de gebieden rond de Hanze. Het handelsverbond tussen steden in West en Noord-Europa.

Rond de 13e eeuw was Venetië erg belangrijk en zette stappen buiten Europa. Zo reisde Marco Polo uit Venetië over het land van Palestina naar Peking om handel mogelijk te maken.

Via de zijde route kwamen er vanaf de middeleeuwen goederen uit China naar de Arabische Wereld en naar Europa.
Ontdekkingsreizen
In de tijd van de ontdekkingsreizen (vanaf het einde van de 15e eeuw) waren het eerst de Portugezen en de Spanjaarden en daarna de Nederlanders en de Engelsen die andere werelddelen ‘ontdekten’ en voor zich opeisten.

De bekendste ontdekkingsreiziger was
Columbus uit Genua. Hij leidde een Spaanse vloot in opdracht van de koning met de opdracht de route naar India via de West te vinden.

Hij stuitte op Amerika in 1492. Mensen die er woonden werden vermoord of in reservaten gehuisvest, of kwamen om door Europese geïmporteerde ziektes.
Nederland deed ook mee aan de globalisering.

Denk aan de tocht om de Noord door ....
Willem Barentz van Terschelling. Hij probeerde via de Noordelijke ijszee naar Azië te komen in 1595. Ze raakten vast in het ijs en moesten overwinteren op Nova Zembla in het Behouden huis.. De Barentszzee draagt zijn naam.

Later vonder de Nederlanders de route naar Azië om de ‘Kaap’.. Dit was na de Portugezen.
In 1602 werd de Verenigde West Indische Compagnie (VOC) opgericht..

Batavia (het latere Jakarta in Indonesië) ontstond in 1609 als permanente nederzetting en handelsplaats van de VOC.

Het was de eerste ....
Nederlandse stad buiten europa met een Nederlands aangezicht en stadsplan. Later waren er ook Ceylon (sri Lanka) en Decima (Japan).
Abel Tasman uit het Groningse Lutje gast omrondde in 1642 ....
Australië. Hij gelt als de ontdekker. De naam Tasmanië, een eiland van Australië herinnert aan hem.
Jan van Riebeeck plantte in 1652 de Hollandse vlag in
Zuid-Afrika.
Internationale Handel.

Vanaf de 16e eeuw ontplooiden Europese landen georganiseerde handelsinitiatieven die bijna de gehele wereld omvatten.

• De Britten hadden hun:
• De Fransen:
• De Nederlanders hadden de
• De Britten hadden hun: Britisch East India Compagny
• De Fransen: ‘Compagnie des Isles de L’Amerique.
• De Nederlanders hadden de Verenigde Oost-Indische Compagnie’ (VOC, en de West- Indische Compagnie (WIC).
Oorlog en handel

De meeste oorlogen die sinds de 16e eeuw zijn gevoerd, gingen altijd om
de macht over handelsroutes en overzeese gebiedsdelen.
De VOC en de WIC maakten altijd ruzie met de Engelsen, Portugezen en Spanje om
het monopolie op handel met de Oost (VOC) en de West (WIC). Monopolies maakten hoge prijzen mogelijk.

De WIC was minder succesvol dan de VOC.

Na de Engelse oorlog werd een historische overeenkomst gesloten tussen de Engelsen en de Republiek der zeven Verenigde Provinciën.

Engeland kreeg Nieuw Amsterdam. Nu New York, en De Republiek mocht Suriname hebben.
Globalisering. Militair naar niet militair.
Globalisering is nu niet meer militair, maar ‘vrijwillig’.

Nog steeds bepaald de meest (economisch) machtige ....
de regels.

Zo heffen de Europese landen bijvoorbeeld importtarieven op suiker.

Zonder dat zou de handel in Europese suiker niet kunnen bestaan. Suiker uit Afrika en Zuid Amerika zou haar volledig verdringen van de markt.
Nieuwe economische machten

Opkomende economische machten zijn
China,
India,
Rusland,
Japan,
Oost-Europe.

Met name de Aziatische economie heeft grote invloed. Bedrijven worden overgenomen. (bijv de Corus groep door India’s Tata).

Rusland hoeft geen gebruik te maken van militaire macht. Het is machtig door haar grondstoffen. Zo kan het druk uitoefenen.
Globalisering van de handel blijkt uit:
• Het exportaandeel van vrijwel elke nationale economie stijgt, behalve degene die zich isoleren.

• Handelsbeperkingen worden afgebouwd (de EU breidt zich uit) Althans, tussen de steeds groter wordende handelsgemeenschappen. De EU begon met 6 en zijn nu 27 landen.

• Investeringen in het buitenland nemen toe. Nederlandse bedrijven behoren tot de belangrijkste investeerders in het buitenland. Dar is wel een maar aan. Vaak zijn die bedrijven (zoals Mittal) alleen in naam Nederlands. Wat echt Nederlands is is moeilijk te zeggen.

• Bedrijven fuseren met buitenlandse partners. Geldbeheerders, Venture capitalists, investeren wereldwijd op zoekm naar winst. Onder hun invloed moeten soms bedrijven onderdelen afstoten. Ook nemen ze liever geen arbeidsvoorwaarden mee bij een overname die ze doen.
o Kruitvat is bijv. Chinees.
o Douwe Echberts Amerikaans.
o Met de ABN AMRO verdween een van de grootste Nederlandse bedrijven.

Deskundigen vrezen voor Amsterdam als Financieel centrum.

• Internationale financiële transacties. Internationale financiële transacties nemen toe in omvang. Venture capitalists spelen een grote rol bij beurskoersen.

• Arbeidsvoorwaarden en globalisatie Globalisering zet arbeidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen onder druk. Door de internationalisering is de concurrentie toegenomen. Deze dwingen de arbeidsvoorwaarden in te krimpen. Immers, het kan goedkoper in ‘India’. Vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt sluiten steeds minder aan. Er zijn minder pensioenen, werktijden flexibeler. De verzorgingsstaat bestaat niet meer.
• Arbeidsvoorwaarden en globalisatie Globalisering zet
arbeidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen onder druk. Door de internationalisering is de concurrentie toegenomen. Deze dwingen de arbeidsvoorwaarden in te krimpen. Immers, het kan goedkoper in ‘India’. Vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt sluiten steeds minder aan. Er zijn minder pensioenen, werktijden flexibeler. De verzorgingsstaat bestaat niet meer.
Effecten van globalisering arbeidsmarkt:
Bedreiging arbeidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen door concurrentie buitenland. Niet alleen laaggeschoolden moeten oppassen, ook hooggeschoolden. Denk maar aan China, India en Oost Europa. Ze zijn ambitieus en willen.

Vraag en aanbod op arbeidsmarkt sluiten steeds slechter aan. Er zijn weliswaar veel hoogopgeleiden, maar vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt sluit steeds minder goed op elkaar aan.
Zakelijke dienstverlening heeft mensen nodig, de financiële wereld, onderwijs, de industrie, de Zorg.

Er is behoefte aan Bèta- en technische mensen. Laag en hoog geschoold.
De patatgeneratie.
Polen, Hongaren, Tsjechen, Bulgaren en Roemenen. Het zijn niet allemaal aspergestekers en stukadoors. Ze zijn veel gemotiveerder volgens bijv. Yer Campus Recrutment. Ze gaan niet voor de zesjes cultuur als de verwende Nederlanders.
De globalisering van werk:
Het productie proces is niet langer geografisch gebonden. Het kan overal. Net als dienstverlening. Ze raken allen geografisch losgekoppeld.

Er zijn 2 manieren om werk naar andere landen te verplaatsen:

O
O
• Outsourcen:
uitbesteden of verplaatsen van productie. Hieraan heeft Rotterdam zijn positie te danken. Containers met sullen komen uit het buitenland.

• Offshoren:
Uitbesteden of verplaatsen van dienstverlening
Voorbeeld ‘de kantoorpolen’
een vrouw uit polen werkt in polen voor een Nederlandse onderneming. Niemand in Nederland merkt dat de communicatie via Polen verloopt.
Voorbeeld: India in beweging.
Na de aanleg van internet staat de gebrekkige infrastructuur India niet meer in de weg om gebruik te maken van haar kennis. Veel arbeid uit Europa en Amerika, vooral kennisdienstverlening wordt uitbesteed aan India. Notities door artsen, laboratoria worden allemaal in India verwerkt tot een schriftelijk protocol.

Door het tijdsverschil van 12 uur vind de arts de volgende dag zijn aantekeningen op z’n bureaublad.
De wereld is plat
De wereld is plat is een
metafoor voor de mondiale vervlechtingen door de communicatie revolutie. Deze doet grenzen verdwijnen, maar er zijn nadelen:
• Ze is erg storingsgevoelig. Bij storing door bijv. een aardbeving en breuk in telecom kabels ligt de handel stil.
• De vraag is op nationale regeringen nog greep hebben op de economische gebeurtenissen in hun land. Mede door bijv. overnames door buitenlandse investeerders.
Voorbeeld is hoe het is gegaan bij de ABN AMRO en stork. Ze konden niets doen tegen de acties van hedgefundsen.

Bedrijven kunnen hier weinig tegen uitrichten. Overheden wel en kunnen regels stellen.
Nederland deed dat ook. Juist door het afbreken van juridische beschermings constructies.
De wereld is plat is een metafoor voor de mondiale vervlechtingen door de communicatie revolutie. Deze doet grenzen verdwijnen, maar er zijn nadelen:
• Ze is erg storingsgevoelig. Bij storing door bijv. een aardbeving en breuk in telecom kabels ligt de handel stil.

• De vraag is op nationale regeringen nog greep hebben op de economische gebeurtenissen in hun land. Mede door bijv. overnames door buitenlandse investeerders.
Voorbeeld is hoe het is gegaan bij de ABN AMRO en stork. Ze konden niets doen tegen de acties van hedgefundsen.

Bedrijven kunnen hier weinig tegen uitrichten. Overheden wel en kunnen regels stellen.
Nederland deed dat ook. Juist door het afbreken van juridische beschermings constructies.

Doordat deze buitenlandse investeerders geen rekening houden met arbeidsvoorwaarden is er wantrouwen richting globalisering.

Ingrepen door hedgefondsen kunnen ook positief uitvallen. Denk aan het gezond maken van Vendex en TNT. Ze stonden er slecht voor en zijn min of meer gered.

Gouden aandeel
Gouden aandeel: een aandeel in eigendom van de staat die de beslissingsbevoegdheid geeft een overname tegen te houden.
Nederland had gouden aandelen in KPN, TNT, en de KLM
Hedgefondsen:
Bedrijven kunnen hier weinig tegen uitrichten. Overheden wel en kunnen regels stellen.
Nederland deed dat ook. Juist door het afbreken van juridische beschermings constructies.

Doordat deze buitenlandse investeerders geen rekening houden met arbeidsvoorwaarden is er wantrouwen richting globalisering.

Ingrepen door hedgefondsen kunnen ook positief uitvallen. Denk aan het gezond maken van Vendex en TNT. Ze stonden er slecht voor en zijn min of meer gered.
Gouden aandeel

Gouden aandeel:
een aandeel in eigendom van de staat die de beslissingsbevoegdheid geeft een overname tegen te houden.
Nederland had gouden aandelen in KPN, TNT, en de KLM
1.3 Sociale vervlechting
Bevolkingsbewegingen hebben het gezicht van Nederland verandert. Nederland is altijd een immigratieland geweest:
Vanaf 16e eeuw
Constante stroom vluchtelingen. Positieve invloed op economie, veel handel

20e eeuw voor WO2
Eerste stroom begin 1e WO. Tussen WO 1 en WO2 (interbellum) veel Italianen, Duitsers, Oostenrijkers, Joden.

20e eeuw na WO2
Dekolonisatie proces Nederlands-Indië, Suriname, Nieuw Guinea.
Nederland trekt in jaren 60 arbeiders zelf aan.
Vanaf 16e eeuw. De kost gaat voor de Baet

Constante stroom immigranten.
Vlamingen, Portugezen, Fransen en Duitsers kwamen in grote getalen naar Nederland.

Vergelijking: op het hoogtepunt vd immigratiegolf in de 20e eeuw was het aantal buitenlanders zo’n 5%
In de eerste helft van de 17e eeuw was het percentage 11% van de bevolking van buitenlandse afkomst. In Holland, het financiële centrum van de 7 provinciën was het aantal buitenlanders nog hoger.
Veel immigranten waren ondernemers en leverden een positieve bijdrage aan de economie.

Veel Antwerpse kooplieden kwamen vanaf 1585 massaal naar de Republiek ivm
de oorlog. Na de Spaanse herovering van de Zuidelijke Nederlanden blokkeerden de Republiek vanaf 1585 tot 1795 de Antwerpse haven.

De textielarbeiders uit de zuidelijke Nederlanden vestigden zich in Leiden.
Franse Hugenoten vluchtten vanaf 1685 massaal hun land uit.

Ongeveer 60.000 kwamen naar de Republiek.
De meeste Hugenoten waren handelslieden en nijverheidslieden.
Zo’n 12.000 kwamen er naar Amsterdam.

Ruim 2000 kregen er gratis burgerrecht en voor 3 jaar vrijstelling van belasting.

De kost ging dus voor de baet. Er werd geïnvesteerd, maar er kwam veel terug.
Hanneke maaiers
Gedwongen door armoede trokken zogenaamde ‘Hanneke maaiers’ naar Nederland. Veel uit Duitsland om in de zomer als seizoenarbeider aan de slag te gaan.
Kiepkerels
Marskramers waren handelaren die langs boerderijen en huizen trokken om spullen te verkopen. Ze hadden een bak voor hun buik hangen met huishoudelijke spullen en textiel en werden kiepkerels genoemd.
Grote namen
• Grote namen uit de textiel zijn Brenninkmeier, (C&A), Peek en Cloppenburg (P&C), Kreymborg, Hunkemöller, en Lampe.
• Een Duitse bekende immigrant was Anton Sinkel van de winkel van Sinkel in Utrecht.
• Spinoza, filosoof was ook import. Hij kwam uit Portugal.
• Ook Erasmus en Wilhelm van Oranje waren import.
Emigratie in de 19e eeuw

Ook werd er geemigreert. Grote roepen gingen naar
Duitsland, België en de VS. In 1900 woonden er al bijna 100.000 Nederlanders in de VS.
Verandering in gastvrijheid.
De lage landen waren vanaf de 16e eeuw ...
welvarend en stonden open voor buitenlanders. Dat veranderde pas in de 20e eeuw. De jaren voor de 2e wereldoorlog.


1910 correctie volkstelling
1916 Belgen komen ivm de oorlog
1919 Sterfte door spaansegriep en Belgen keren terug
1930 Duitse diensmeisjes komen tijdens economische crisis naar nederland
1939 Joden vluchten naar Nederland
1946 Babyboom en repatriëring uit Indië
1952 er komt een actief emigratiebeleid, geboortecijfer stijgt
1969 Eerste gastarbeiders
Migratiebewegingen in de 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog

20e eeuw voor WO2
Eerste stroom begin
1e WO.
Bijna 1 miljoen Belgen komen naar Nederland. In 1918 keerden ze weer terug.

Tijdens de 1e wereldoorlog stranden ook 2000 Chinese zeelieden. Ze verkochten pinda’s om te kunnen leven. Vandaar pinda chinezen.
Interbellum.
Tussen de wereldoorlogen.
Tussen de oorlogen kwamen ook Italianen naar Nederland Schoorsteenvegers, gipsenbeelden makers, en parapluverkopers. Ze waren niet van plan in nl te blijven. In 1926 reden de ijskarretjes in Utrecht

Ook kwamen er duizenden gastarbeiders uit Polen, Slovenië en Italië en Duitsland om te werken in de Limburgse mijnen.

In de jaren 20 kwamen er veel dienstmeisjes uit Duitsland en Oostenrijk. Ook zij keerden meestal terug.
Eind jaren 30 kwamen veel Joden naar Nederland. Er kwamen er 20.000 naar Nederland.. Veel werden de grens weer over gezet.

Het moderne vluchtelingenbeleid stamt uit
die tijd. 5.000 overleefden het.
Migratie bewegingen in de 20e eeuw, na de 2e wereldoorlog.
20e eeuw na WO2


In de jaren 50 gingen meer dan een half miljoen mensen
naar het buitenland voor een beter perspectief.

In de jaren 60 kwamen er juist veel mensen hier heen . Veel gastarbeiders gingen hierheen

Dekolonisatie proces Nederlands-Indië, Suriname, Nieuw Guinea.
Nederland trekt in jaren 60 arbeiders zelf aan.
Immigranten:
Emigranten:
Migranten:
Immigranten: komen land binnen
Emigranten: gaan land uit
Migranten: Kunnen emigranten of immigranten zijn
de vier grootste minderheidsgroepen.
Momenteel vormen turken Marokkanen, Antillianen en Surinamers

Ze zijn de ‘klassieke herkomst groeperingen’.

Nieuwe groepen zijn vaak politieke vluchtelingen.
8 groepen migranten die na 1945 naar Nederland kwamen:
1. Gerepatrieerde Nederlanders en Indische Nederlanders.
Kenden Nederlandse taal, gemotiveerd. Geïntegreerd.
2. Molukkers
Vochten voor Nederland bij dekolonisatie. Wilden niet naar Nederland, wilden eigen land. Treinkaping is aan de orde geweest. Uiteindelijk geïntegreerd
3. Surinamers
Na onafhankelijkheid trok 1 derde van de bevolking weg. Suriname was instabiel.
Met name Surinaamse vrouwen integreren heel succesvol
4. Antillianen
Veel criminaliteit. Veel drugssmokkel in familiekring
5. Gastarbeiders
Begonnen in jaren 60. Vanaf 1973 volgmigratie. Vrouw en kinderen mogen overkomen.
6. Asielmigranten
7. Immigranten uit Europa
8. Illegalen
Waarom gelden Surinaamse vrouwen als succesvol?
Ze hebben het vaakste een baan (58%), daarna de autochtone (56%) en Antilliaanse vrouwen (46%).
Turkse en Marokkaanse vrouwen werken minder vaak buitenshuis. (ongeveer 30%). Afgaanse vrouwen en Somalische vrouwen hebben zelden een baan (10%).

Geen enkel vrouw haalt het streefcijfer van 65% dat werd gehanteerd in het emancipatie beleid in 2010.

Er zijn veel anderhalf verdieners tussen de Surinamers en Antillianen. Zo’n 40%.
Bij Marokkanen en Turkse paren komt het vaker voor dat alleen de man werkt. Man werkt vrouw niet: (40%), de man werkt en de vrouw ook voor de helft 20%.
30% van de Turkse en Marokkanen heeft helemaal geen baan.

Het streefcijfer voor onbetaald werk was in 2010 40%. Dat wordt in alle gevallen niet gehaald. Van de Turkse en Marokkaanse mannen is dat 23%. Surinaamse en Antilliaanse en autochtonen mannen doet dat voor 35%.
Taakverdeling.

Het meest traditioneel zijn:
de Turken en Marokkanen in de rolverdeling tussen man en vrouw.

Surinamers en Antillianen zijn moderner.
Autochtonen nog moderner.
Vrouwen denken moderner dan mannen. Hogeropgeleiden en mensen uit een 2e generatie zijn ook moderner.
Kinderopvang en andere voorzieningen.

Turken en Marokkanen maken minder gebruik van regelingen als
kinderopvang en ouderschapsverlof. Waarschijnlijk heeft het te maken met kosten en bekend zijn met regelingen.
Waarom is de positie van Surinaamse vrouwen een succesverhaal vanuit beleidsmatig perspectief?
58% heeft een baan, het streefcijfer was 65%. Ze scoren het beste.
Criminaliteit

De criminaliteit neemt bij Marokkanen en turken af na het 20e levensjaar.

Bij Antillianen daalt het pas na
hun 4oe.
Volgmigratie

Na 1973 steeg de volg migratie. Kinderen en vrouwen kwamen naar Nederland. Tegelijk kwam er een eind aan de arbeidsmigratie uit deze landen. Van deze migranten is een steeds groter deel in Nederland blijven wonen.

Hoeveel wonen er nog steeds in Nederland?
Van de Marokkanen woont 75 tot 85% hier nog steeds.
Waarom hoor je meer in discussies van Iraanse allochtonen?
Ze zijn vaak hoog opgeleid, komen uit de middenklasse.
Migratie saldo: de ontwikkelingen.
• Omvang van bevolking hangt af van geboortes en migratiesaldo.
• Geboortes nemen af, DE sterfte is iets minder dan de geboortes.
• Migratiesaldo is het aantal immigranten min het aantal emigranten
• Het is positief als de immigratie de emigratie overtreft
• Dat doet het niet meer. Er vertrekt meer dan er inkomt.
Waarom is Nederland verandert van een immigratie naar een emigratieland?
• Voor immigranten is het onaantrekkelijker gemaakt. Veel strenge wetten (vreemdelingenwet).
• Asiel aanvragen daalde ook.
• economische redenen
• Kwaliteit samenleving
• Demografische druk

De mensen die weg gaan zijn vaak jong en hoog opgeleid.
Immigranten:
Emigranten:
Immigranten: komen land binnen
Emigranten: gaan land uit
Verschil tussen asielzoekers en vluchtelingen.

Het verschil tussen asielzoekers en vluchtelingen is
dat asielzoekers hun land om diverse redenen hebben verlaten. Men weet nog niet om ze voldoen aan de vereisten voor een asielstatus
De bekendste status is
het ‘erkende vluchtelingschap’.

Iemand die gegronde redenen heeft het land te verlaten. Denk aan vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging.
1.4 Culturele vervlechtingen.

‘de wereld als stad beschrijft een nieuw globaal levensgevoel met een X kenmerken.
Leg uit.
• Wereldwijde verspreiding van merkartikelen. (Coca Cola, mc Donalds.
• Mc Donalds wordt als globaliseringssymbool gezien. DE principes van deze fastfood keten domineren inmiddels bijna alle sectoren van de samenleving. Niet alleen de VS. Het gaat om het streven naar: Efficiency, berekenbaarheid en voorspelbaarheid van het gedrag van mensen, werknemers in organisaties en van burgers in hun vrije tijd.
• Elektronische massamedia zijn overal te ontvangen. Nieuws gaat snel en men heeft het niet in de hand. Denk aan de terechtstelling van Sadam Hussein wat op internet te zien was.
• Engelse taal fungeert als lingua franca
• Sociale contacten raken gevirtualiseerd. Anonimiteit gaat verloren hierdoor, men laat sporen achter. Iedereen is te traceren en men is kwetsbaar en afhankelijk van de ‘globale gemeenschap’.
Culturele globalisering gaat gepaard met Gemeenschappelijke cultuursymbolen (zie mc Donalds). Wat is hier een aandeel aan?
De grotere zichtbaarheid van anderen leidt tot misverstanden., onenigheid en afwijzing.


Denk hierbij aan de cartoon rellen
Huntington verspelde dan ook een ‘Clash of civilizations’.

De aanslag op de twintowers wordt als
een bevestiging gezien.
Religie.
Religie is niet de directe aanleiding tot conflict, het is het gevoel ....

Wat is het resultaat van dit gevoel?
niet door het westen te worden geaccepteerd. Er wordt een gevoel van uitsluiting ervaren.

Wat is het resultaat van dit gevoel?
Dit versterkt het isolement.
Wat is een hoofdfactor van de achtergrond van dit conflict?
De Israëlisch Palestijnse kwestie en de positie daarin van de VS. Het is de ‘moeder van de conflicten’.
Het midden oosten is geradicaliseerd door
de opkomst van Iran en op de achtergrond speelt het probleem dat de politieke macht van de Arabische/islamitische wereld in de laatste 500 jaar achteruit is gegaan.

Hun economie raakte in het slob. Sommigen werden wat westerser zoals Turkije. Hij verving het Arabische schrift door het westerse. Anderen stichtten islamitische staten, maar weinig, economisch succesvol.
Het enige succes is het toenemen van
het aantal Moslims over de wereld.
Met name in Afrika.

Dit heeft te maken met:
De expansiedrift van de Arabische Golfstaten, en de regel dat een man meer vrouwen mag hebben past er goed.
1.5 actuele discussies.
Er zijn 2 discussies die steeds terug komen:
• De vergrijzing
• Immigratie
Vergrijzingsdebat

Historisch gezien waren er in 2002 voor het eerst in de geschiedenis
meer ouderen (50+) dan jongeren.
DE beroepsbevolking krimt.

In 2007 zijn de eerste babyboomers met pensioen gegaan. De babyboomers komen van de naoorlogse geboortegolf.

Probleem is dan ook de ontgroening.
Probleem is dan ook de ontgroening.

Het vruchtbaarheidscijfer
daalde (het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in de vruchtbare leeftijd) in Europa van 2,7 naar 1,6.
Dat is te weinig om op termijn de vader en moeder te ‘vervangen’. Het ‘Vervanginscijfer’ is dan ook te laag.

Minder geboorten is minder vruchtbare vrouwen. De ontgroening versterkt zichzelf dus.

Europa lijkt op een uitstervend werelddeel in vergelijking tot andere werelddelen. ER worden grote tekorten op de arbeidsmarkt verwacht.
Europa lijkt op een uitstervend werelddeel in vergelijking tot andere werelddelen. ER worden grote tekorten op de arbeidsmarkt verwacht.


Er is dan ook een ‘vergrijzingsdebat’. Hoe gaan we de vergrijzing en ontgroening oplossen? Wat is een geschikte methode het arbeidsprobleem aan te pakken?

Er zijn meerdere inzichten.
De Europese unie is van mening dat er dringend behoefte is aan werknemers van buiten.

Argument is dat jongeren in West Europa steeds minder interesse hebben voor opleidingen als techniek en natuurwetenschappen.

Een ander argument voor het aantrekken van immigranten is dat door de vergrijzing en de ontgroening in de toekomst seizoenarbeiders uit het buitenland nodig zijn.
Nu werken er al veel Oost-Europese mensen in de tuinbouw, landbouw en pluimvee sector.
Bluecard regeling.

Een aantal landen hebben al een zogeheten blue card regeling. Wat is dat?
Een werkvergunningsregeling om kennisemigranten toegang tot het land te vergemakkelijken.
Hoe ziet de Nederlandse regering vergroting van de emigratie teneinde de problemen van vergrijzing en ontgroening tegen te gaan?
De Nederlandse regering ziet niets in immigratie om de problemen van de vergrijzing en ontgroening tegen te gaan..

Er zijn volgens Harry van Dalen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch instituut meerdere argumenten tegen...
De Nederlandse regering ziet niets in immigratie om de problemen van de vergrijzing en ontgroening tegen te gaan.

Er zijn volgens Harry van Dalen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch instituut meerdere argumenten tegen...
• In 205 zijn er 1,6 miljoen meer 65-plussers dan nu. Om het aandeel jonger dan 65 jaar in de bevolking, nu 85%, in de tussentijd niet te doen slinken zouden er 11 miljoen jonge mensen nodig zijn.

• Migranten nemen vaak huwelijkspartners mee en kinderen. Nederland is hier te klein voor. Daarbij blijkt slechts een deel van de migranten te gaan werken. (Ongeveer 24%)

• De integratie van migranten kost de Nederlandse samenleving veel geld. Denk aan scholing, huisvesting, gezondheidszorg. De kosten komen boven de baten uit. De gezinshereniging, van immigratie komt immigratie, zal extra kosten met zich meebrengen.

• De vergrijzing oplossen met immigratie is een raar idee. Waarom? Omdat de hele wereld vergrijst. Overal daalt het aantal kinderen, de levensverwachting stijgt juist.
Argumenten om immigranten aan te trekken:

Er dreigt een tekort aan jongeren op de arbeidsmarkt en er zijn te veel ouderen.
De ontgroening, het vruchtbaarheidscijfer, is ook een groot probleem. Er worden weinig kinderen geboren.
Ook is er weinig interesse voor opleidingen in natuur en techniek.
Tegen immigratie zijn argumenten als:

Er zouden zo’n 11 miljoen mensen nodig zijn op termijn.
Migranten nemen huwelijkspartners en kinderen mee.
De kosten zijn hoog
Overal daalt het kindertal, de levensverwachting stijgt.
De oplossing.

Oplossing van het probleem van de vergrijzing zoals nu door de Raad van Economisch Advies en de tweede Kamer:
• Benutten arbeidsreserve. (inzetten van werklozen, gehandicapten, parttimers, niet werkend vrouwen)
• Selectieve immigratie. Selectief aantrekken van personeel om knelpunten in bepaalde sectoren op te lossen.
Integratiedebat
De discussie rond immigratie komt door
de moeizame integratie van immigranten.
Integratie programma’s werken niet of contraproductief door ‘integratie met behoud van identiteit’.

Waarom dit niet werkt blijkt uit Duitsland. Die heeft niets geïnvesteerd, en daar zijn minder problemen.
Er is sprake van een immigratie trauma.
Het argument om meer externe mensen aan te trekken gaat in tegen het ‘immigratie trauma’. De negatieve ervaring die Nederland heeft met de immigratiegolf uit de jaren 60.

Er zijn hoge kosten aan verbonden. Het is een ‘dure vorm van ontwikkelingshulp volgens’ Pieter Lakeman.


immigratie trauma:
Uiteindelijk bleek de immigratie een dure grap. Na 1973, de olie crisis waren immigranten niet meer nodig. De gastarbeiders verloren vaak hun baan, werden ziek. Ze bleven zich op het moederland oriënteren. Er kwamen nog meer immigranten door gezinshereniging. Door de WAO en de WW was er geen noodzaak te integreren.

Ook is er spraken van segregatie. De kloof tussen arm en rijk wordt groter in Nederland. De groepen trekken steeds meer naar elkaar toe en men blijft met elkaar trouwen zodat de armoede en achterstand wordt doorgegeven.

De eerste generatie gastarbeiders is aan de rand van de samenleving beland. Ze verloor haar greep op haar zonen. Het zijn met name de Marokkaanse 2e generatie jongeren die weinig participeren in maatschappelijke processen. Moslim extremisten rekruteren uit hun gelederen.

Dit bleek uit de aanslag op Theo van Gogh op 2 november 2004. Er ontwikkelde zich een maatschappelijk vraagstuk wat volgens sommigen met de sociale kwestie van de negentiende eeuw vergelijkbaar is.
Sociale kwestie

Toen Nederland in de negentiende eeuw een industrieland werd, werd ook de fabrieksarbeider geboren. Die werkte dagelijks veertien uur in gevaarlijke, smerige fabrieken en kreeg daarvoor slecht betaald. Wie een ongeluk kreeg, of door zijn baas werd ontslagen, was de klos: uitkeringen bestonden nog niet. Kinderen werkten mee, vaak net zo hard als hun ouders.
Ook thuis hadden de arbeiders het zwaar. De komst van de industrie had veel mensen naar de steden gelokt, met woningnood tot gevolg. Gezinnen woonden in kelders en krotten. En door alle ellende grepen veel arbeiders ook nog eens naar de drank.
Aan deze armoedige situatie moest duidelijk iets gebeuren. Vanaf 1866 richtten arbeiders verenigingen op om voor hun belangen op te komen - de eerste vakbonden. Ook veel welgestelde burgers maakten zich zorgen. Zij noemden de problemen van de arbeider 'de sociale quaestie'. Ruwe manieren en een gebrek aan beschaving van 'het volk' hoorden daar volgens hen ook bij.
De bezorgde burgers stichtten verenigingen om prostitutie, drankgebruik en kermisbezoek tegen te gaan en om de arbeiders op te voeden. Zij wilden de sociale kwestie graag helpen oplossen. Een beetje uit mededogen, maar ook een beetje uit angst voor een opstand. En ook de overheid deed haar best. Verschillende wetten maakten het leven van de arbeider stukje bij beetje wat aangenamer. Zo kwam er een verbod op kinderarbeid (1874), een arbeidswet (1889) tegen uitbuiting, een leerplicht (1900) en een woningwet (1901).
De verzorgingsstaat als hinderpaal voor migranten en hun nakomelingen.

Het beleid van Nederland bleek ...
een bron van ellende door het in stand houden van de ‘integratie met behoudt van identiteit’. Er werd zelfs lesgegeven in de eigen taal.

Duitsland deed dat anders. Duitsland deed een beroep op de zelfredzaamheid en het initiatief van de nieuwkomers.. Zo maakte ze de meeste ondernemingslust los.
Duitsland vs. Nederland. Twee problemen :
Het integratie beleid zelf: het ontbreken van de Noodzaak te integreren. Duitsland deed dat anders, die gaf geen extra middelen tot integratie.

Met een baan is het zo dat het middelbaar beroepsonderwijs hier wordt gezien als ‘afval putje’. In Duitsland loopt men stage en kan daarna vaak aan de slag bij deze werkgever. Het contact is er immers al. Het aantal drop-outs is dan ook lager.
Segregatie.
Door het voorzien van allerlei middelen zoals aparte scholen en wijken zijn de problemen om contacten te leggen relatief groot.
En nu?
Nu is de Nederlandse regering er meer op gericht om
nieuwkomers bij de nl samenleving te betrekken. Er zijn dan ook eisen. Er moet een examen afgelegd worden, minstens 21 jaar zijn, taal beheersen. Immigranten van buiten de Europese unie zijn verplicht een inburgeringstoets te doen om een verblijfsvergunning te krijgen.

Aan huwelijksmigranten worden ook eisen gesteld. Ze moeten in land van herkomst al beginnen met het leren van de Nederlandse taal.
Als ze niet slagen voor de inburgeringscursus op de Nederlandse ambassade in hun land krijgen ze geen voorlopige verblijfplaats.
Ze moeten minstens 21 jaar oud zijn.
Hun Nederlandse huwelijkspartner moet een minimuminkomen hebben van boven het wettelijk minimum inkomen ligt. 130%.
DE moord op van Gogh werd gepleegd door iemand die ‘volledig geïntegreerd leek’ maar toch radicaal islamitische motieven had. DE regering en gemeenten doen nu alles om (allochtone) jongeren aan het werk te krijgen. Onderdeel is het tegengaan van discriminatie op de werkvloer.

Het motto is:
Integratie door participatie