• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Beskriv skillnadernamellan uretrit, cystit, cystopylit och pyelonefrit.

Uretrit: urinrörsinflammation


Cystit:blåskatarr/nedre urinvägsinfektionCystopyelit:UVI i de övre urinvägarna, d.v.s. urinledare och njurbäcken


Pyelonefrit:övre urinvägsinfektion

Vad är testikeltorsion?

Vridning av testikeln somger strypning av blodtillförseln.

Hur åtgärdas testikeltorsion?

- Kirurgi - exploration av skrotum då testikeln detorkveras (vrids tillbaka).


- Utifrån färg och konsistens bedömer man viabilitet och ev. orkidektomi (avlägsnande av testikel).


- Testikelfästning.

Prostatahypertrofi kan behandlas med två läkemedelsgrupper. Vilka?

- Alfablockerare (alfa-1-adrenerga antagonister)


- 5-alfa-reduktashämmare

Smärta vid ett njurstensanfall kan dämpas med ett NSAID-preparat (exempelvis Voltaren). Ange verkningsmekanismen för Voltaren.

- NSAID


- Dämpar smärta från inflammerad vävnad.


- Reducerar syntesen av prostaglandiner som sensibiliserarsmärtreceptorer genom hämning av COX-2.

LUTS - lowe urinary tract symtoms
Symptom

Tömningsproblem


- Svag urinstråle


- Startsvårigheter


- Avbruten urinstråle


- Känsla av ofullständig tömning


-Totalstopp

LUTS - lowe urinary tract symtoms
Lagringsproblem

- Frequency (täta blåstömningar)


- Urgency (starka urinträngningar)


- Nokturi


- Inkontinens

Biverkningar/konsekvenser för patienten vid radikal prostataektomi

- 70% erektil dysfunktion. Läkemedel som viagra (sildafenil) ellerinj. av prostaglandin.


- 30% nedsatt livskvalitet p.g.a. urinläckage.


- 10% uretrastriktur (förträngning).

Postoperativa omvårdnadsåtgärder efter TUR-P och radikal prostataektomi

- Observera tidiga tecken på komplikationer som smärta, svullnad, blödning, puls och BT, vattenintoxikation (elektrolytmätning).


- Kateterisering (ej överbelasta)


- Sköta genomspolningen


- Utesluta full blåsa och blåstamponad vid blåskramp, spasmolytikum.


- Kontrollera förhuden vid kvarkateter (undvika parafimos).


- Hjälpa patienten etablera goda egenvårdsrutiner.


- Ge information om problem som kan uppkomma t.ex. brunaktig färg på urinen och övergående problem med blåstömning, risk för akut urinretention p.g.a. koagel, inga större ansträngningar de första veckorna.

Etiologi BPH = benign prostatahyperplasi (godartadprostataförstoring)

Uppkomstenav denna förstoring är starkt åldersberoende. Ökningen av cellantaletstimuleras av könshormoner. Det manliga könshormon som inverkar är5-alfa-dihydrotestosteron (DHT). Eftersom halten av DHT i blodplasma avtar medstigande ålder anses det möjligt att prostataförstoring också beror på inverkanav de östrogener (kvinnliga könshormoner) som bildas hos mannen.

Symptom BPH = benign prostatahyperplasi (godartad prostataförstoring)

- urinstrålen är svagare


- man behöver krysta för att tömma blåsan helt


- det känns som att urinblåsan inte töms helt


- det blir avbrott en eller flera gånger när man kissar


- man behöver kissa oftare under dagen


- man behöver gå upp och kissa på natten


- urin läcker i samband med att man plötsligt känner sig kissnödig.

Behandlingsprinciper BPH = benign prostatahyperplasi (godartad prostataförstoring)

Alla män med godartad prostataförstoring behöver intebehandling, men om man har besvär finns det läkemedel som kan hjälpa.
Om man har mycket besvär kan prostatakörteln minskasgenom till exempel operation.