• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är sinusrytm?

Normal hjärtrytm där rytmen bestäms av sinusknutans depolarisation.

Hur många slag/minut slår hjärtmuskeln?

50 - 100 är normalt

Vilket ansvar har sjuksköterskor vid EKG-undersökning?

- Inge säkerhet, lugn, trygghet (stress = missvisande).


- Informera och föra dialog.


- Ha kunskap om hur EKG genomförs.


- Veta hur ett normalt EKG ser ut.

Vad är förmaksflimmer och vilka tre former finns?

- Kaos vid sinusknutan, depolarisering sker i olika delar av förmaken vid olika tillfällen- Oregelbunden rytm med 120 - 170 slag/minProxysmalt, Persisterande och Kroniskt

Vad kan orsaken vara till ett förmaksflimmer?

- Hjärtsjukdomar


- Klaffel


- Hypertoni


- Sköldskörtelrubbningar


- Stress


- Kaffe


- Sömnbrist


- H.I.T

Vilka symptom har en patient med förmaksflimmer?

- Tryck i bröstet


- Palpilationer


- Dyspné


- Oro


Många saknar symtom

Hur behandlas förmaksflimmer?Paroxysmalt förmaksflimmer + behandling


- Intermittent – kan förekomma under nån minut, flera timmar eller dagar. Går tillbaka till sinusrytm av sig självt, utan behandling.

Hur behandlas förmaksflimmer?
Persisterande förmaksflimmer + behandling

- Går inte över av sig självt utan kräver behandling


- Behandlas med elkonvertering

Hur behandlas förmaksflimmer?Kroniskt förmaksflimmer + behandling


- Utvecklas ofta av paroxymalt.


- Behandlas med läkemedel

Hur behandlas förmaksflimmer?Vilka läkemedel används vid behandling av kroniskt förmaksflimmer?


1. Antitrombotiskt – waran


2. Frekvensreglerande – Betablockad


3. Antiarytmika

Vad är ventrikelflimmer?

- Oregelbunden takycardi i kamrarna leder till kaos


- Ingen effektiv cirkulation - hjärtarbete avstannar helt


- Kamrarna fladdrar utan pulsfunktion

Vad kan orsaken vara till ett ventrikelflimmer? Förklara!

Ventrikelflimmer är en inte helt ovanlig komplikation till akut hjärtinfarkt. Andra orsaker till ventrikelflimmer är betydande nedsättning av blodflödet till hjärtmuskulaturen (ischemi) utan samtidig hjärtinfarkt, samt ärrbildning i hjärtat efter hjärtinfarkt. Rubbningen kan också förekomma som komplikation till effekten av vissa hjärtaktiva läkemedel, i synnerhet vid överdosering, t.ex. digitalis, kinidin och isoprenalin. Den kan också utlösas i samband med olycksfall orsakade av elektricitet liksom vid drunkningsolyckor. I vissa relativt sällsynta tillstånd med ärftligt inslag kan ventrikelflimmer bero på störningar i hjärtmuskelnsförmåga att elektriskt förbereda sig för nästa hjärtslag (repolarisation).

Vilka symptom har en patient med ventrikelflimmer?

- Ingen kännbar puls


- Medvetslös


- Andningstopp

Hur behandlas ventrikelflimmer?

- HLR


- Defibrillering


- Läkemedel (adrenalin, atropin, antiarytmika)

Vad är asystoli?

- Ingen hjärtrytm (hjärtstopp)


- Ingen elektrisk aktivitet


- Ingen cirkulation


- Kan orsakas av ischemisk hjärtsjukdom, rubbad rättledning, nedkylning, ålder

Symtom vid asystoli?

Svimning, medvetslöshet, ingen kännbar puls, andningsstopp

Hur behandlas asystoli?

- HLR


- Läkemedel, adrenalin

Vem bestämmer att hjärtlungräddning skall påbörjas?


Vem bestämmer om hjärtlungräddning skall avbrytas?

Läkaren beslutar om HLR skall initieras eller avbrytas.


Patientens dokumenterade frånsägande av HLR gör att HLR inte påbörjas.


Om dokumenterat och läkare ej är närvarande påbörjar sjuksköterskan HLR