• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back

باران رحمت

اضافه تشبیهی

خوان نعمت

اضافه تشبیهی

فراش باد صبا

اضافه تشبیهی

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

مجاز از با تجربه شدن

مکتب حقایق

اضافه تشبیهی

یک دم

مجاز از یک لحظه

موی تر

مجاز از کمترین چیز

منظره نظر

جناس تشبیهی

مفهوم کلی :


تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

توصیه به غافل نبودن و اگاهی از کار رحمان

مفهوم کلی


چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان

پیامبر بزرگترین پشتیبان امت اسلام است

بی دل از بی نشان چه گوید باز

ناتوانی عاشق از توصیف معشوق

تو مشت درشت روزگاری

مشت: مضاف الیه


روزگاری : مضاف

داد دل مردم خردمند

داد دل: مضاف الیه


دل مردم : مضاف

از سیم به سر یکی کله خود

سیم: استعاره از برف


کله خود: پوشش برف روی قله

ز اهن به میان یکی کمربند

اهن : میانه کوه


کمربند: قله کوه

پنهان مکن اتش درون را

آتش درون: استعاره از خشم و اعتراض

مقصود شاعر از دماوند و سوخته جان؟

دماوند یعنی مردم ایران


سوخته جان یعنی خود شاعر: محمد تقی بهار

چرا شاعر خطاب به دماوند چنین میگوید:


تو قلب فسرده زمینی - از درد ورم نموده یک چند

زیرا شاعر از بی حرکتی، سرد بودن ، قیام نکردن و در کل انفعال جامعه دلگیر است و آن را ناپسند و مضموم میداند

ارتباط معنایی هر بیت با متن درس پنجم:الف) صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع - لایق صحبت بزم تو شدن اسان نیستب) من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم - حال برای چون تویی اگر که لایقم بگوپ) بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟ - یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است

الف) فنای عاشق و سوختن در راه عشقب ) لایق عاشق شدن دشوار استپ ) عاشق بدون عشق زندگی ندارد

جمال و کمال

سجع

عالم عشق

تشبیه عشق به عالم

اتش عشق

تشبیه عشق به آتش

رخت نهادن

کنایه از ساکن شدن - اقامت کردن

مفهوم


الف) سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آید.


ب) ای عزیز به خدا رسیدن فرض است و لابد هر چه به واسطه این به خدا رسند فرض باشد به نزدیک طالبان

الف) برتری عشق بر عقل نزد عارفان و عاشقان


ب) گوینده این سخنان لازمه رسیدن به خدا که عشق است را لازم و واجب میداند

مفهوم کلی گنج حکمت " سه مرکب زندگی "

توصیه بر شکر نعمت ، صبر بلا و اخلاص در عبادت

چند مرده حلاج بودن

کنایه از مقدار توانایی

شکم صابون زدن

کنایه از دلخوش کردن

در میان گذاشتن

کنایه از نظرخواهی

هر گلی هست به سر خودت بزن

کنایه از هر کاری میخواهی بکن

ساق مکیدن

کنایه از انتظار بیهوده