• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

اختیار به چه معناست و چگونه حقیقتی است؟

اختیار که به معنای توانایی برای انجام یک کار و یا ترک آن است یک حقیقت وجدانی است و هر انسانی آن را در خود می یابد و می‌بیند که شبانه روز در حال تصمیم گرفتن برای انجام یک کار یا ترک آن است

نشانه های وجود اختیار

تفکر و تصمیم


احساس رضایت یا پشیمانی


مسئولیت پذیری

پیام آیهٔ " انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا

خدای متعال متناسب با قوه اختیار بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از راهنمایی های خداوند استفاده کند و سپاسگزار باشد یا ناسپاسی کند و از هدایت و لطف الهی بهره نبرد و مسیر شقاوت را بپیماید

اصطلاح قضا و قدر را تعریف کنید.

قدر و قدْر به معنای اندازه و تقدیر به معنای اندازه گرفتن است. قضا نیز به معنای به انجام رساندن پایان دادن حکم کردن و حتمیت بخشیدن است

مخلوقات جهان از چه جهت وابسته به قضای الهی هستند؟

از آن جهت که با فرمان و حکم و اراده الهی ایجاد میشوند بهقضای الهی وابسته اند

مخلوقات جهان از آن جهت که خدای متعال با علم خود اندازه حدود ویژگی موقعیت مکانی و زمانی انها را تعیین میکند مقدر به ...... هستند.

تقدیر الهی

وقتی میگوییم قدر و قضای الهی بر جهان حاکم است منظورمان چیست؟

به این معناست که نقشه جهان با همه موجودات و ریزه کاری ها و ویژگی ها و قانون هایش از آن خدا و از علم خداست (قدر) و اجرا و پیاده کردن آن نیز به اراده خداست (قضا) به همین دلیل نه در نقشه جهان نقصی هست و نه در اجرا و پیاده کردن آن