• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back

شعر ملکا ذکر تو گویم اثر کیست

حکیم سنایی غزنوی

شکر نعمت اثر کیست

گلستان سعدی

حکایت گمان

کلیله و دمنه ترجمه نصرالله منشی

در مکتب حقایق

حافظ

در حقیقت عشق

فی حقیقة العشق


شهاب الدین سهروردی

سودای عشق

تمهیدات


عین القضات همدانی

صبح ستاره باران - شعر

مثل درخت ، در شب باران


محمد رضا شفیعی کدکنی ، (م.سرشک)

چراغ سبز در درس ششم

بی بال پریدن


قیصر امین پور

در بیابان خشک و ریگ روان


تشنه را در دهان چه دُر چه صدف


مرد بی توشه کاوفتاد ز پای


بر کمربند او چه زر چه خزف

گلستان سعدی

از پاریز تا پاریس

محمد ابراهیم باستانی پاریزی

سه مرکب زندگی

تذکرة الاولیا عطار

نامه هم سفر

نادر ابراهیمی

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار


ببر اندوه دل و نزد دیدار بیار


نکته ای روح فزا از دهن یار بگو


نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیار


تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام


شمه ای از نفحات نفس یار بیار

حافظ

فصل شکوفایی - درس نهم

درس به خانه خورشید - سلمان هراتی

دماوندیه

محمد تقی بهار

خاکریز / روایت سنگر سازان 2

عیسی سلمانی لطف آبادی

آفتاب جمال حق

فیه ما فیه


مولوی

تیرانا

تیرانا


محمد رضا رحمانی


مهرداد اوستا

شکوه چشمان تو


شعر

مرتضی امیری اسفندقه

خوان هشتم

در حیاط کوچک پاییز در زندان


اخوان ثالث

گنج حکمت


به جوانمردی کوش

گلستان سعدی

شعر


ای میهن

ابولقاسم لاهوتی

سوداگری بار آبگینه داشت....

پریشان قاآنی

کباب غاز

محمدعلی جمال زاده

کلان تر و اولی تر

سند باد نامه


ظهیری سمرقندی

خنده تو


شعر

!هوا را از من بگیر، خنده ات را نه


پابلو نرودا

مسافر


گنج حکمت

یوهان کریستف فریدریش شیللر

لطف تو


نیایش

وحشی بافقی

روز ها

کتاب خاطرات دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

خاطرات ارتشبد حسین فردوسی


مسئول دفتر ویژه اطلاعات محمد رضا پهلوی

سریر مُلک عطا داد کردگار تو را


به جای خویش دهد هر چه کردگار دهد

ظهیرالدین فاریابی

دردناک است که در دام شغال افتد شیر


یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم

شهریار

دلا خموشی چرا؟ چو خُم نجوشی چرا؟


برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟

عارف قزوینی

رسائل جامع فارسی


خواجه عبدالله انصاری

کویر


دکتر علی شریعتی

فخرالدین عراقی

بیم آن است کز غم عشقت


سر بگذارد دلم به شیدایی

فخرالدین عراقی

درد هر کس را که بینی در حقیقت چاره دارد


من ز عشقت با همه دردی که دارم ناگزیرم

فروغی بسطامی

ببین آخر که آن پروانه خوش


چگونه میزند خود را به آتش


چو از شمعی رسد پروانه را نور


دراید پر زنان پروانه از دور

عطار

صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع


لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست

هوشنگ ابتهاج

من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم


حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو

محمد علی بهمنی

بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟


یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است

حسین منزوی

طاق پذیر است عشق، جفت نخواهد حریف


بر نمط عشق اگر پای نهی طاق نه

خاقانی

نهاده به طاق اندرون تخت زر


نشانده به هر پایه ای در گهر

فردوسی

چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است


چون روی پری رویان با رنگ و نگار است

منوچهری

ز خورشید و از آب و از باد و خاک


نگردد تبه نام و گفتار پاک

فردوسی

ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه


من گل به دستت میدهم من آب و دانه


می کارمت در چشم ها گل نقش امّید


میبارمت بر دیده ها باران خورشید

سیاوش کسرایی

باید به داوری بنشینیم


شوق رقابتی است


در بین واژه ها و عبارت ها


و هر کدام میخواهند معنای صلح را مرادف اول باشند

طاهره صفار زاده

با اهل فنا دارد هر کس سر یکرنگی


باید که به رنگ شمع از رفتنِ سر خندد

بیدل دهلوی

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند


این بار میبرند که زندانی است کنند

فاضل نظری

گله ما را گله از گرگ نیست / کاین همه بیداد شبان میکندسخن گفته دگر باز نیاید به دهن / اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد

سعدی

فریدون مشیری