• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is obesitas?
Overmaat aan vetweefsel. Niet esthetisch maar medische bepaling.
Obesitas komt voort vanuit metabole aanpassingen om vet op te slaan ter voorkoming van ondervoeding.
Hoe kun je obesitas bepalen?
- Aan de hand van BMI.
Gewicht/lengte2

- groeicurve
- gewicht voor lengte curve
Waarom is overgewicht moeilijk te bepalen bij jonge kinderen?

Wat is de oplossing?
- Je kunt het niet zien.
- Kinderen worden over jaren heen met hoger geboortegewicht geboren
- Ook wordt er vaak niet aan de bel getrokken omdat (allochtone) ouders mollige kinderen gezond eruit vinden zien.

Daarom moet je berekenen en vergelijken met leeftijdsgenootjes.
Worden dikke kinderen dikke volwassenen?
- 1/3 van dikke kleuters wordt later te dik
- 1/2 van de basisschoolkinderen is dik als volwassene
- 75% van de dikke tieners is dik als volwassene
Wat zijn de gevolgen van overgewicht over de tijd heen?
- diabetes (insulineresistentie)
- hart/vaat ziekten
- snel slijtende gewrichten
- vetopstapeling in lever
- vermoeidheid
- orthopedische problemen
- hoge bloeddruk
- moeite met slapen (slaapapneu, hypoventilatie)
- huidproblemen
Wat is de belangrijkste oorzaak van overgewicht bij kinderen?
Leefstijl
Wat is de adiposity rebound?
Gedurende het eerste levensjaar stijgt BMI. Vervolgens daalt het BMI weer, om bij 5 of 6 jaar weer te stijgen. Dit omslagpunt staat bekend als het adiposity rebound.
Kinderen bij wie op relatief jonge leeftijd BMI toeneemt, hebben mer kans op overgewicht.
Wat zijn de gevolgen van obesitas op kinder leeftijd?
- lager gevoel van eigenwaarde
- verminderde mobiliteit
- psychosociale gevolgen (bij normaal gewicht alsnog gevoel dat je te dik bent, pesten)
Wat is de rol van borstvoeding bij obesitas?
- Hoe langer borstvoeding, hoe minder kans op obesitas
- eetgedrag wordt bepaald wanneer je zuigeling bent (verzadigingsgevoel accepteren)
- je stopt als je geen zin meer hebt in borstvoeding, terwijl een flesje leeggedronken moet worden (gelijkmatige hoeveelheden, waardoor ze niet meer op verzadigingsgevoel leren reageren)
Wat is de oplossing bij kinderen met obesitas om ze op een gezond gewicht te krijgen?
Niet laten dieten of afvallen, maar op gewicht houden terwijl ze doorgroeien. Ook niet vreemd gaan doen met eten, want dat kunnen ze overnemen voor later.

Het is ok om licht overgewicht te accepteren.
Wat zijn oorzaken van obesitas, en waarom komt het meer voor?
- verbeterde hygiene -> minder ziek. Van ziek zijn val je af
- meer gevarieerde en complete, maar ook afgeleide voeding
- minder lichamelijke beweging, huishoudapparatuur, pc

Maatschappelijk en opvoeding:
- kinderen nemen eetgewoontes ouders over
- meer invloed van reclame
- belonen van gedrag met snoep
- ontwikkeling smaak en voedsel voorkeuren (het duurt zo'n 10x voordat een kind een smaak waardeert)

Psychologische factoren:
- stress eters
- externe eters: kinderen die beinvloed zijn door uiterlijk voedsel
Wat zijn risicofactoren voor overgewicht?
(biologisch, perinataal)
Perinatale factoren:
- zwangerschapsdiabetes
- roken tijdens zwangerschap
- laag/hoog geboorte gewicht

Biologische factoren:
- snelle toename gewicht
- vroege pubertijd
- depressiviteit
Wat zijn risicofactoren voor overgewicht?
(sociaal, omgeving, genetisch)
Sociaal:
- lage SES
etniciteit (turks of marokkaans)

Omgeving:
- ouders met overgewicht
- weinig bewegen of sporten
- fastfood

Genetisch:
- genetische aanleg
Wat zijn beschermende factoren tegen overgewicht?
- lang borstvoeding hebben
- veel bewegen en buiten spelen
- voldoende plaats om buiten te spelen
Wat zijn inconsistente voorspellers voor overgewicht?
- overslaan ontbijt
- totale hoeveelheid suiker en vetten in de voeding
- veel frisdrank
- veel tv
- kinderdagverblijf
- slecht slapen
Wat voor preventie kan je doen om overgewicht te voorkomen?
- schoolprogramma's
- leefstijl interventies
- combinatie
Wat kun je voor interventies doen om obesitas aan te pakken?
- gezinsinterventies
- leefstijlinterventies
- community based interventies
- schoolprogramma's (zijn minder effectief)
Wat kun je in de opvoeding toepassen om obesitas aan te pakken/te voorkomen?
monitoring, aanmoediging en disciplinering/consistent opvolgen van regels

controleren van omgeving, controleren van gedrag, doelen stellen en belonen van goed gedrag
Waaruit bestaan obesitas interventies meestal?
- voedingsadviezen
- bewegingsprogramma's
- gedragstherapie
- ouder begeleiding
- behandeling thuis
- eventueel medicamenteuze of chirurgische behandeling
Wat is het behandelingsmodel?
- meer bewegen
- gezonder of minder eten
- gedragstherapie
Wat is het multidisciplinaire behandelingsconcept?
• door: aangepast voedings- en bewegingspatroon;
gedragstherapeutische technieken en
zelfregulatievaardigheden
-> blijvende gedragsverandering
• doel: gewichtsstagnatie ipv gewichtsverlies
• positieve resultaten tot 10 jaar naar behandeling
• multidisciplinair team: kinderarts, kinderdietist, psycholoog
• doelgroep: kinderen tussen 8 en 13 jaar EN hun ouders
• duur 1 jaar (4 maanden intensief, daarna maandelijkse
follow-up sessies -> ca 20 therapeutische contacten)
wat is het multidisciplinaire behandelingsconcept van Braet?
- screeningsfase
- monitoring: eet dagboek
- psycho educatie
- gedragstraining
- follow up
Wat heeft Pridham ontdekt mbt eetgedrag bij baby's?
Kinderen zijn in staat hun eetbehoeften precies zo te reguleren zoals ze zelf nodig hebben.
Voeden gebeurt echter in interactie -> voedingsrelatie. Ideale situatie: kind geeft behoefte om te eten duidelijk aan en ontvangt eten, moeder reageert sensitief op kind.

Dit evenwicht kan verstoord raken.
Hoeveel kinderen ervaren eetproblemen?
20-30%, waarvan 4% Failure to thrive (verminderde groei, verminderde emotionele en fysieke ontwikkeling)
Hoe ontwikkelt een kind zijn eetgedrag, van baby tot speenleeftijd?
- bij 4 maanden: zuigreflex stopt
- overgang van kauwen, happen en eten
- baby krijgt meer controle over houding (nek)
- kan happen en grijpen
- kan lepel gebruiken als tool om te eten
- baby kan beter laten merken wat hij wil
- cognitieve ontwikkeling
Waarom ontstaan de eerste problemen met voedsel meestal rond de overgang naar vast voedsel?
- kind moet moeder=voedsel los gaan koppelen
- slechte afstemming tussen moeder en kind. sensitiviteit niet sterk, moeder weet niet waar kind behoefte aan heeft
- conflicten rondom eten: kind moet meer eten dan hij wil

ontwikkeling
- mond en kauw ontwikkeling van het kind
- trauma's rondom eten
Waarom is prematuriteit een risicofactor voor problemen met eten?
- groeiproblemen kunnen leiden tot problemen met eten (20%)
- mondmotorische problemen (door neurologische ontwikkeling en medische ingrepen als beademing en sonde voeding)
- rol van de voeder: interactie wordt beinvloed door stress
Wat is het PON (Partnerschap Overgewicht Nederland)?
Samenwerkingsverband tussen:
- zorgverleners
- patientenorganisaties
-zorgverzekering
-overheid

(ter verbetering van zorg voor mensen met obesitas)
Welk niveau van zorg preventie hoort bij welke fase van obesitas?
- normaal
- licht verhoogd risico (overgewicht)
- hoog risico (overgewicht en obesitas)
- zeer hoog risico (obesitas)
- extreem hoog risico (morbide obesitas)
- normaal: universele en selectieve preventie -> algemene adviezen over preventie

- licht verhoogd: geindiceerde preventie
- hoog: zorggerelateerde preventie -> gecombineerde leeftsijlinterventies
- zeer hoog: zorggerelateerde preventie
- extreem hoog: zorggerelateerde preventie
Hoeveel mensen in NL hebben het metabool syndroom?

Wat is het metabool syndroom?
14% -> 1.000.000 mensen.

Metabool syndroom:
- overmatige hoeveelheid buikvet
- verlaagd HDL
- verhoogd LDL
- verhoogde bloeddruk
- verhoogd nuchtere glucose waarde

(minimaal 2 symptomen)
Wat zijn straie en donkere plekken op de huid en wat hebben die te maken met obesitas?
Een hoge insulinespiegel in bloed leidt soms tot hyperplasie van pigmentcellen, dat is een symptoom wat bij beginnende obeten uit. Begint altijd bij plooien: nek, oksels en liezen.
Wat is gynaecomastie?
Wat is triglyceride?
Wat is hepatosteatose?
gynaecomastie: borstvorming bij jongens, vetweefsel bij de borsten
trygliceride: vet in bloed
hepatosteatose: leververvetting
Waarom is het zo makkelijk om fastfood te eten, ook al is het niet gezond?
Neem als voorbeeld McDonalds:
- er is altijd een vestiging in de buurt
- ze zijn palatable (beleving in de mond is fijn, geeft voldoening)
- betaalbaar
- snel
- herkenbaar

De consumentenwaarde (prijs, beleving, kosten/baten) is voor McDonalds heel gunstig.
Hoe bereken je de consumentenwaarde van een bedrijf?
resultaat + handelingen + positieve emoties /
prijs + moeite + negatieve emoties

Wanneer uitkomst positief is, is consumentenwaarde hoog.
Waarom is leefstijlverandering zwaar?
- 70-80% van je gewicht is erfelijk bepaald
- je wordt beinvloed door omgeving en reclames
- maatschappij is ingericht om veel te eten en weinig te bewegen
- voedingsgedrag is nauw verweven met cultuur
- levenslange aanpassing is een vereiste
- er bestaan geen medicijnen ter ondersteuning
- prevalentie neemt wereldwijd toe en complicaties worden levensbedreigend
Wat voor onderzoek is CER
Comparatieve effectiveness research: hiermee kom je te weten welke behandeling het meest effectief is.
Wat zijn factoren die leiden tot overgewicht volgens het artikel van Heinzer?
- genetische factoren
- omgevingsfactoren
- socioculturele factoren
- gedragsfactoren
- voedingsfactoren
Waar wordt laag geboortegewicht mbt obesitas mee gerelateerd?

En hoog geboortegewicht?
Laag geboortegewicht:
- insuline resistentie
- metabool syndroom

Hoog geboortegewicht:
lagere risico's voor obesitas-gerelateerde comorbiditeit
Welke hypotheses rondom het reducerende effect op obesitas door borstvoeding bestaan er?
- een kind leert verzadiginggevoel beter kennen; hoeft niet een heel flesje leeg te drinken maar stopt wanneer hij geen zin meer heeft

- moeder let beter op kind en is sensitiever naar zijn behoeftes toe
Wanneer spreek je bij kinderen van overgewicht?
Wanneer ze hoger dan 160% van het gemiddelde gewicht voor hun leeftijd zitten.
Wat is food neophobia?

wat zijn picky/fussy eaters?
weigeren of vermijden van nieuw voedsel; deel van PFE.

kinderen die inadequate variatie aan voedsel binnenkrijgen omdat ze nieuwe voeding weigeren te eten.

Er zit een verschil tussen deze aandoeningen.
Welke factoren hebben invloed op negatief eetgedrag? (weigeren om te eten) op zowel food neofobie als picky eaters?

Welke factoren maken het verschil?
Overeenkomstige factoren:
- druk om te eten
- persoonlijkheidsfactoren
- gedrag van ouders
- voedingsstijl
- sociale invloeden

Verschillende factoren:
- leeftijd
- voel/tastbaar defensief gedrag
- omgeving
- cultuur
Waarom kan het onproductief zijn om kinderen te forceren om nieuw voedsel te eten?
- het voedsel dat als alternatief aangeboden wordt is volop beschikbaar
- de smaakperceptie van kinderen ontwikkelt zich niet goed door suiker en vet
- een stressvolle kennismaking met voedsel zal geen positieve respons opleveren
Waar moeten interventies om verstoord eetgedrag aan te pakken zich op richten?
- evenwicht tussen aangeboren en verworven voorkeuren
- cognitieve vaardigheden
- aandachtscapaciteit
- culturele normen
- opvoedingsstijl van ouders
- eetgedrag ouders
Wat is nu precies het verschil tussen food neophobia en picky eaters?
FN wordt gezien als een persoonlijkheidskenmerk; waarbij nieuw geintroduceerd voedsel geweigerd wordt. Gaat om expected pleasantness: de verwachting of eten lekker is. Hoe vaker mensen om het kind heen iets eten, hoe makkelijker hij het kan accepteren om te eten. Weigeren van proberen nieuw voedsel.

PFE: selectieve FN, op basis van zicht en reuk, maar vooral smaak. Het eten wordt geweigerd omdat het niet lekker is. Weigeren van smaak aanvaarden.

Grote verschil in de 2 is aanvaarding.

Ze hangen af van staat: leeftijd en omgeving en situatie.
Waarom houden mensen van nature niet van een bittere smaak?
Dat staat voor giftige producten uit de natuur, we hebben er een natuurlijke aversie tegen.
Ook bij oude mensen speelt FN, hoe kan dit?
- er komen meer exotische producten op de markt door snellere vervoering en beter vershouden van producten.
- blijkbaar spelen er cognitieve aspecten mee bij FN
Welke personality traits worden postief/negatief gerelateerd aan FN?
- sensation seeking: negatief --> minder FN
- trait anxiety: positief
- openness: negatief
- neuroticisme: positief
- disgust: positief
Wat is sociale facilitatie?

Welke invloed heeft het op FN?
Stijging van een gedragspatroon, doordat anderen dit gedrag ook vaak vertonen.

Het zou de duur van FN verlagen
Wie oefent veel invloed uit op eetgedrag bij:
- kinderen onder 3 jaar
- kinderen boven 4 jaar
- adolescenten
- kinderen onder 3 jaar:
door anderen in hun omgeving
- kinderen boven 4 jaar:
zichzelf
- adolescenten:
peer pressure
Wat is indirecte caloriemetrie?
Aan de hand van zuurstofuitwisseling in ademhaling bepalen wat de ideale calorie inname per persoon is, en op basis hier van kun je een dieet samenstellen voor een persoon.
Etiologie eetstoornissen:
Omschrijf wat mis kan zijn bij:
- medische en fysieke stoornissen
- ontwikkelingsstoornissen
- sociale en omgevingsfactoren
- sensorische verwerking
- medische en fysieke stoornissen
verminderde honger, vermoeidheid, misselijkheid en buikpijn
- ontwikkelingsstoornissen
mentale retardatie (80% heeft eetstoornis), vertraagde ontwikkeling oral-motoriek
- sociale en omgevingsfactoren
teveel controle en zorgen over gewicht, voedselinname etc werkt averrechts bij een kind, zelfregulatie vermindert, SES en money om gezond eten te kunnen kopen speelt natuurlijk ook mee
- sensorische verwerking
er kunnen problemen ontstaan bij neurologische verwerking van prikkels mbt eten