• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Waarom wordt KvL steeds belangrijker?
- patienten worden steeds mondiger, ze willen weten hoe het met hen gaat, en wat de prognose is

- er zijn meer chronisch zieke mensen door verbeteringen gezondheidszorg
Wat is Kwaliteit van Leven volgens de definitie van de WHO?
Geheel van lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van een ziekte, zoals die door de patient wordt ervaren.
Uit welke 2 subdomeinen bestaat KvL?
- fysiek
- mentaal
- sociaal

Dit alles uit subjectief oogpunt van de patient zelf
Wat is het doel van KvL onderzoek?
- voorspellend (KvL voorspelt overleving beter dan klinische factoren zoals tumorgrootte, KvL vragenlijsten zijn erg betrouwbaar)
- beschrijvend (in kaart brengen KvL tussen groepen en op basis daarvan voorspellen)
- vergelijkend (voor- en nadelen van behandeling)
Wat houdt het model om KvL te voorspellen van Wilson & Clearly in?
Via medierende relatie wordt KvL bepaald aan de hand van:
- sociodemografische en klinische factoren. Die hebben medierend effect op:
- ziektespecifieke en psychosociaal functioneren. Die hebben weer medierend effect op
KvL
Welk onderscheid kun je maken tussen de soorten vragenlijsten die gebruikt worden bij KvL?
- generiek
- ziekte generiek
- ziekte specifiek
Wat is het voordeel van het gebruik van een generieke vragenlijst?
zowel gezonde als zieke kinderen kunnen met elkaar vergeleken worden
Wat is het voordeel van het gebruik van een ziekte generieke vragenlijst?
je kunt aandoeningen en hun effect op KvL onderling vergelijken. deze vragenlijsten zijn echter niet geschikt voor gezonde kinderen.
En waar wordt een ziektespecifieke vragenlijst voor gebruikt?
voor het verschil van KvL binnen een groep patienten met de zelfde ziekte
Welke combinatie van vragenlijsten is nou het handigst om af te nemen?
Generieke vragenlijsten gecombineerd met ziektespecifiek (dus niet ziektegeneriek). Zo kun je vergelijken tussen gezonde en zieke kinderen, en onder zieke kinderen onderling
Wat zijn belangrijke basale psychometrische eisen die gesteld worden aan een vragenlijst?
- betrouwbaarheid
- validiteit
- hanteerbaarheid
Wat is een nadeel aan proxy-rapportage?
Het wordt door de ouders over het kind ingevuld. Wat bleek: ouders van zieke kinderen schatten KvL vaak te laag in, terwijl ouders van gezonde kindeen KvL vaak te hoog in schatten. Hoe komt dit? --> het moment van invullen is heel belangrijk voor een kind, wanneer hij een slechte dag heeft, vult hij de vragenlijst ook negatief in.
Vanaf wanneer kunnen kinderen zelf een vragenlijst invullen?
0-7: ouders
8-12: kind & ouders allebei
vanaf 12: alleen kind
Wat is nou zo chill aan het gebruiken van een KvL vragenlijst bij zieke mensen?
- artsen signaleren sneller problemen
- kunnen eerder doorverwijzen
- beter inzicht in problematiek
- gesprek met arts kan negatieve gevoelens verminderen
Wat is het doel van behandeling bij kinderen met een chronische ziekte?
- reduceren van klachten
- verbeteren KvL
Richting in de onderzoeksvraag is belangrijk. Wat is een medierend effect. En wat is een modererend effect?
Mediator functie: een derde variabele waardoor de onafhankelijke variabele de afhankelijke variable kan beinvloeden. Verklaart effect A op B

Moderator functie: een derde variabele die de relatie tussen onafhankelijke variabele en afhankelijke variabele beinvloedt. Beinvloedt de richting en/of sterkte van een relatie. Verandert effect A op B
Wat gebeurt er bij een overestimation bias met de mediator?
Het effect van de onafhankelijke variabele wordt overschat en het effect van de mediator wordt onderschat.
Bedenk een onderzoeksopzet met een mediator en een moderator met KvL als uitkomst (+ bijbehorende meetfactoren)
Doe het!