• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is de definitie van Video Interactie Begeleiding?
Video home training: een vorm van gezinstherapie bij een problematische opvoedingssituatie, waarbij de werkvorm hometraining wordt gehanteerd en waarbij de hulpverlener zich richt op de communicatie en interactie tussen gezinsleden. Het medium video wordt hierbij als essentieel hulpmiddel ingezet.
Wat is het gouden uur?
Het eerste uur na de geboorte, cruciaal voor contact tussen baby en moeder, in dit uur gebeurt heel veel om hechting te promoten met de moeder
Waar springt VIB op in?
Op contactinitiatieven van kind naar ouders toe, zodat ouders sensitiever worden naar kinderen. Ontwikkeling van kind wordt ondersteund door ouders door te reageren.
Samen genieten van contact
- lezen van lichaamstaal van baby
Hoe zie je dat een moeder en kind afgestemd zijn op elkaar?
- spiegeling van expressies
- opgetrokken wenkbrauwen
- initiatief van kind (reikende handjes, lachen)
- reactie van ouders hierop
- bij bijvoorbeeld luiers verschonen al het buikje omhoog duwen
Wat is de empowerment theorie?
Ouders zijn in principe altijd in staat om goed op te voeden. Daarom moet op zoek gegaan worden naar de kracht van de ouders, om natuurlijke reacties etc te promoten. Je maakt gebruik van de mogelijkheden binnen het gezin.
Wat is microanalyse binnen VIB?
Per milliseconde slowmotion en gedetailleerd kijken naar wat er gebeurt tussen contact ouder en kind
Welk gedrag is niet goed voor de ontwikkeling van een baby?
- onvoorspelbaar gedrag
- schrikken
Wat is gesticuleren?
het extreem bewegen van een kindje om aandacht te vragen van de ouders, als initiatieven niet vaak genoeg worden opgevangen.
In principe is 65% van de initiatieven oppikken genoeg, meer is niet per se beter. Minder is wel slecht.
Welk soort babies loopt nou risico met interactie met de ouders?
- prematuur geboren kinderen
- overmatig huilen
- meerlingen
- sociale indicaties (niezen en gapen zijn stress signalen bij kinderen)
- chronisch zieke kinderen
- kinderen uit traumatische bevallingen
Wat zijn de doelen van VIB?
- ontwikkelingsgerichte zorg: op het comfort van het kind letten, omdat stress slecht is voor de ontwikkeling van een kind

- contactherstel tussen baby en moeder
- gezonde deel van het kind intact houden
- emotionele ondersteuning van ouders
- kwaliteit van zorg (niet alleen medisch)
- kijken naar de onderliggende reden van gedrag van de ouders.
Wat zijn de resultaten van VIB?
- ouders zijn minder gestressed.
- ouderlijke competentie is vergroot
- sensitieve respons is verbeterd.
Vanuit welke theorie is VIB ontwikkeld?
Niet vanuit 1 rechtlijnige theorie, maar vanuit een praktijk- en clientgerichte werkwijze, op intuitie met verschillende wetenschappelijke theorieen. Kwaliteit wordt gewaarborgd door beoefenaars de AIT (associatieve intensieve thuistraining) te laten volgen.

Welke onderliggende theorieen:
- ethologisch/ontwikkelingspsychologisch onderzoek van relatie ouder en kind van Thevarten
- empowerment
- leer theorie: zelf-confrontatie, modelleren (voorbeeld trainer), attributional retraining en self-efficacy
Wat is de werkwijze bij VIB?
- trainer maakt afspraak met gezin om langs te komen
- ene week worden opnames gemaakt, andere week is feedback op opnames (selectie daarvan)
- eerste opnames: om aan camera te wennen, om beeld te krijgen van gezin
- VIB wordt gericht op goede en effectieve basis communicatie; vooral de plezierige en positieve momenten worden geanalyseerd (waardoor ouders weer van kind kunnen genieten) en zo al aanwezige positieve eigenschappen van ouders versterken
Wat houdt goede en effectieve basiscommunicatie in tussen ouders en kinderen?
Ouders hebben oog voor initiatieven van kind, en reageren daar responsief op. (In woorden, intonatie en non-verbale communicatie het kind laten merken dat ze hem volgen, opmerken en positief reageren door acceptatie, benoemen, meedoen, stimuleren en leiding geven aan kind)
Wat is een ja-reeks?
Een serie gedrag bestaande uit initiatieven van kinderen en positieve reacties van ouders.
Voor welk soort gezin is VIB geschikt?
Voor een breed scala aan problemen, niet eenduidig een type gezin.
Waarom is juist het medium video handig om in te zetten bij interactie begeleiding?
- opnamefunctie: terugkijken beelden maakt interactie analyse mogelijk, plus terugkijken beelden
- door positieve nabespreken worden ouders gestimuleerd zelf met ideeen te komen voor positieve interactie met kind
- video heeft functie als vergrootglas en boodschapper.
- de camera legt synchroon de interactie vast tussen ouders en kind
- video biedt mogelijkheid tot editing (alleen positieve interactie laten zien en herhaaldelijk beelden terug laten zien
Wat zijn discussiepunten rondom VIB?
- gebruiken de trainers de camera op een geschikte manier? praten vanachter de camera is niet chill of voorbeeldig.
Welke ontdekking kwam uit de eerste onderzoeken met video van Trevarthen?
De aangenomen bewering dat kinderen sociaal gedrag aangeleerd krijgen van ouders bleek niet waar te zijn: direct na de geboorte is het kind al gefocust op interactie met zijn ouders.
Wat betekenen de termen:
intersubjectivity
affect attunement
Prespeech
intersubjectivity: wederkerigheid -> relatie moeder en kind is wederkerig.

affect attunement: afstemmen van gevoel over en weer

Prespeech: natuurlijke aanleg van kind om te willen praten: mondbewegingen bij face-to-face contact
Uit welke componenten bestaat interactie tussen moeder en kind?
- 39% verbaal contact
- 19% directe imitatie van kindje door moeder
- 48% afstemming in lichaamstaal op initiatief van de baby
Wat bedoelt Stern met match en mismatch?
match: concept van wederzijdse herkenning

mismatch: gewone alledaagse verstoringen in contact
Welke 3 vormen van wederkerigheid in contact bestaan er volgens Stern?
- joint affection
- joint intention
- joint attention
Welk uitgangspunt is uit onderzoek van Klaus & Klaus gekomen? (2005)
Elk kind heeft behoefte aan aandacht en contact. (deel van hechtingsproces)
Welke theorieen liggen ten grondslag aan VIB?
- Hechtingstheorie: elk kind heeft behoefte aan aandacht en contact (klaus en klaus, 2005)
- Intuitive parenting: ouders zijn actief en intuitief, en willen een positieve sfeer en geslaagd contact met kind (papousek en papousek, 1990) Responsivity = sensitivity
- empowerment: actief ouderschap (wels, 2001). Alle mensen beschikken over sterke punten en mogelijkheden en kunnen deze ontwikkelen om hoger niveau van competentie te bereiken, wanneer iemand competentie niet beschikt, ligt dit aan gebrek mogelijkheid omgeving om deze te ontwikkelen, bestaande vaardigheden kunnen worden versterkt door mensen te laten inzien dat ze dat zelf kunnen.
- sensitiviteit/responsiviteit: de gevoeligheid van de ouder voor de signalen van het kind (ainsworth en risken-walraven)
- neuro biologische theorie: risken-walraven 2002: vroege interacties spelen cruciale rol bij ontwikkeling hersenstructuren verantwoordelijk voor gedrags- en emotieregulatie
- hechtingstheorie: Bowlby 1973. veilig gehecht, vermijdend, angstig-afwerend en gedesorganiseerd.