• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
skillnader mellan prokaryoter och eukaryoter?
1. prokaryoter
-DNAt finns i en diffus region
-cirkulärt DNA
-inga organeller
-cellerna är små (kan dock variera mkt från 0,1-750 mikrometer)
2. eukaryoter
-riktig kärna, membran som omsluter DNAt
-DNAt har början och slut
-organeller
-större celler
hur kan den bakteriella coloni morfologin se olika ut?
-bakterier arrangerar sig olika vid delning, beroende på delningsplanet formar de olika aggregat
-olika sorters bakterier ger upphov till olika coloni morfologi i utseende, storlek, lukt, form.
vad finns i bakterien cytoplasma?
-kromosomer
-ribosomer
-plasmider
-inclusion (granula): innehåller reserver av näringsämnen som glykogen, polyphosphate, lipider etc.
-cytosol: vätskan i cytoplasman, enzymer, tRNA, mRNA, aminosyror, nukleotider, näringsämnen etc.
-inget välutvecklat cytoskeleton som eukaryoter
hur ser bakteriens genom ut?
till bakteriens genom räknas totala antalet gener som finns både i kromosomerna samt i extra kromosomala element.
-kromosomen: en dubbelsträngad, cirkulärt DNA. lokaliserad i ett diffust område som kallas NUCLEOID. kromosomerna är supertvinnat och till skillnad från eukaryoter är det inga proteiner i kromosomen
-extra kromosomala genetiska element: plasmider, små delar av DNA som replikerar oberoende av bakterien, bakterien överlever utan plasmider
ribosomerna i bakterien är mål för många antibakteriella läkemedel, hur ser ribosomerna ut och hur fungerar kortfattat transkription och translationen?
-ribosomerna är ett enzymkomplex bestående av proteiner och rRNA, består av en 50S + 30S = 70S
-transkriptionen och translationen är sammankopplad i bakterier och sker samtidigt, vilket möjliggör väldigt snabb translation
hur är det cytoplasmatiska membranet uppbyggt?
-omger cytoplasman
-dubbelt lipidlager som innehåller phospholipider och proteiner (integrala-transport, proteiner på insidan-energi och metabolism), inget kolesterol till skillnad från eukaryoter (undantag: Mycoplasma)
-molekyler som liknar steroler, hopanoids, finns i många bakterier
vad är funktionen hos cytoplasmatiska membranet?
-osmotisk barriär
-permeabilitets barriär
-transport av ämnen (diffusion, faciliterad diffusion, aktiv transport)
-plats för många enzymer som är med i respirationskedjan (ATP syntes) samt cell väggs biosyntes
-involverad i kromosom segregering
-membranpotentialen ger energi till transport av proteiner och flagella motorn
hur ser cellväggen ut generellt och vad är dess funktion?
-en styv struktur som omger det cytoplasmatiska membranet, motstå högt tryck
-skyddar cellen från förändringar i den yttre miljön
-bestämmer formen på cellen
-Mycoplasmas har ingen cellvägg
-två olika typer, Gram-negativ och Gram-positiv
vilken är huvudkomponenten i cellväggen?
-peptidoglycan (kallas också Murein), finns bara i bakterier
-ett styvt lager som byggs upp av repliknande lineära polysackarider, byggstenarna är disackarider av NAG och NAM
-kedjorna sitter ihop med cross-links
-på NAM sitter en tetrapeptid (fyra a.s.) som har både D-aminosyra och L-aminosyra. i crosslinken binder fjärde a.s. på ena kedjan och på tredje på den bredvid
hur ser den Gram-positiva cellväggen ut?
-tjockt lager av peptidoglykan i tre dimensioner
-innehåller teichoic och lipotheioic acids
-polymerer av ribos och glycerol sammanhållen av fosfater
-ger laddning till väggen - funktion oklar
-Gram-positiva bakterier är oftast väldigt tåliga
hur ser den Gram-negativa cellväggen ut?
-kemiskt mer komplex än Gram-positiv (ingen teichoic acid)
-tunnare lager av peptidoglykan, växer i 2D, färre cross-linking
-utanför peptidoglykan lagret finns ett YTTRE MEMBRAN, ett assymetriskt med lipopolysacarider (LPS) utåt och fosfolipider innåt, innehåller också proteiner
-utrymmet mellan inre och yttre membranet kallas PERIPLAMS
-lipoproteiner ansluter peptidoglykan lagret till det yttre membranet
hur ser lipopolysaccharider, LPS, ut?
består av tre strukturella sektioner:
-Lipid A - essentiell, ankar i dubbelmembranet, Endotoxin (cellen kan inte aktivt utsöndra toxinet), ger immunresponsen - septisk chock
-Core - polysackarid
-Antigen O - lång lineär polysackarid bestående av 50-100 repeterande enheter bestående av 4-7 socker/enhet, Serotyp