• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad är definitionen på antibiotika?
"substance produced by a microorganism or a similar product produced wholly (synthetic) or partially (semi-synthetic) by chemical synthesis and in low concentrations inhibits the growth of or kills microorganisms"
Vad utgör ett idealt antibiotika?
1. ingen eller låg halt av antibiotika resistens i mål patogen
2. antibiotikat ska vara resistent mot inaktivering av mikrobiala enzymer
3. förmåga att ta sig över ytter membran eller cell-vägg och cytoplasmiskt membran in i bakterien
4. selektiv toxicitet - endast toxisk mot målet och inte mot värd celler
-högt LD50 (dos för att döda 50% av värd population)
-lågt MIC - Minimal Inhibitory Concentration
-lågt MBC - Minimal Bactericidal Concentration
5. läkemedlet ska antingen vara:
-bakteriocidal - dödar mikroben
-bakteriostatisk - stoppar tillväxt
6. gynnsam pharmokinetics kunna finnas i en hög koncentration inne i värden och ta sig till infektionsstället
-pharmokinetics - verkan av läkemedlet över en period av tid, inkluderar: absorption, distribution, lokalisation i vävnader, biotransformationer (modifikationer i värden), excretion
7. spektra av aktivitet - beroende på diagnos
-bred spektra antibiotika: funkar på många bakterier, bra om man inte vet exakt vilken infektion det är
-smalt spektrum antibiotika: infektion av en enda patogen, påverkar inte normalfloran
vilka olika typer av antibiotika finns det?
A. inhibering av cellvägg syntes (vanligaste mekanismen)
B. inhibering av protein syntes (translation)
C. alterering i cell membran
D. inhibering av nuklein syror syntes
E. antimetabol aktivitet
förklara olika mekanismer för inhibering av cell vägg syntes!
1. beta-lactams
-stör peptidoglykan syntesen (bakteriolytisk)
-funkar enbart på växande bakterier
-beta-lactam inhiberar transpeptidaset (penicillin-binding protein, PBP) som ska sätta ihop cross-links i peptidoglykan lagret
-binder irreversibelt
-> cellväggen blir känslig för osmotiskt tryck utan fungerande peptidoglykan lager -> bakterien lyseras
A. penicillin
B. Cephalosporiner
2. Vancomycin
-stör peptidoglykan cross-linkage (bakteriolytisk)
-stör direkt formationen av cross-linkages mellan NAM-NAM delarna i peptidoglykanlagret
-bakterien blir känslig för osmotiskt tryck
-funkar endast mot G+ bakterier och mot bakterier som växer
3. Bacitracin
-stör förflyttning av peptidoglykan föregångare
-funkar endast på växande bakterier
4. antimycobakteriella agenter
-stör mycolic acid eller arabinogalactan syntes
A. Isoniazid (bakteriocidal)
B. Ethambutol
-dessa bör användas tillsammans för bästa effekt och för att förhindra resistens
förklara olika mekanismer för inhibering av protein syntes!
A. aminoglykosider
-binder till 30S subenheten och förändrar dess form, mRNA läses fel (bakteriocidal)
-sätter in fel aminosyra
-ex. streptomycin, Gentamycin, Kanamycin
-binder irreversibelt
B. Tetracycliner
-blockerar tRNA bindning till A-site på 30S subenheten-mRNA komplexet (bakteriostatisk och brett spektra)
-binder reversibelt
C. Chloramphenicol
-binder vid öppningen till peptid tunneln och inhiberar formation av peptidbindningar mellan aminosyror (bakteriostatisk och brett spektra)
-reversibel bindning
-kan passera blod-hjärn barriären
D. Macrolides
-binder reversibelt till 50S subenheten och förhindrar förflyttning av ribosomen från en kodon till nästa -> translationen fryser (bakteriostatisk, bred spektra)
-ex. erythromycin
E. Lincosamides
-binder till 50S subenheten, inhiberar peptidyl transferas genom störning av bindning av amino-acyl-tRNA komplex (bakteriostatisk)
-ex. Lincomycin, Clindamycin
F. Oxazolidinones
-binder rill 50S subenhet och inhiberar formation av initiering komplex (smal spektra)
-kan vara reversibel eller irreversibel
-inhiberar bindning av tRNAmet
-ex. Linezolid
förklara memanismen för alterering av Cell membran!
-endast 1-2 antibiotika som använder denna mekanism
-det är svårt att hitta specifika bakteriella komponenter eftersom fosfolipiderna i bakterier och eukaryoter är väldigt lika varandra
-Polymyxins - katjonska detergent-liknande aktivitet
Polymyxiner binder till membran fosfolipider och stör då dess funktion -> cytoplastiska komponenter läcker ut
förklara mekanismen för inhibering av Nuklein syra syntes!
A. DNA effekter
1. Quinolones
-inhibering av DNA gyrase vilket krävs för supercoiling av DNAt så att det ska få plats i bakterien
-ex. Novobiocin, Ciprofloxacin, Nalidixic acid, Norfloxacin
--används för att behandla UTI
2. Clofazimine
-binder guanin baser i DNA och inhiberar replikering och transkribering
3. Metronidazole
-metabola cytotoxiska biprodukter binder och stör bakterie DNA. också antiprotozoal
B. RNA effekter (påverkar transkription)
-Rifampicin - binder till DNA-beroende RNA polymeras och inhiberar initiering av RNA syntes
-irreversibelt
förklara mekanismen för Antimetabolit aktivitet!
1. Sulfonamides
-tävlar mot p-aminobenzoic acid (PABA) somhindrar syntes av folsyra, kan inte tillverka nukleotider
-kan passera blod-järn barriären, bra för att bpta meningit
2. Trimetoprim
-inhiberar syntes av tetrahydrofolsyra genom att tävla mot dihydrofolic acid (DHF)
-TMP binder med högre affinitet till DHF reduktas är DHF
1. och 2. används ofta tillsammans, kan då använda lägre koncentration
vilka metoder kan användas för att testa antibiotika känslighet?
1. Agar diffusion test:
-en agar platta laddas med en sorts bakterie, en disk med antibiotika läggs på plattan som får diffundera
-om antibiotikan funkar kan inga bakterier växa runt om, om det inte funkar kommer bakterierna kunna fortsätta växa
-en kontroll bakterie som man vet hur den kommer reagera av antibiotikan bör finnas
2. Broth dilution test:
-ett antal dubbla lösningar av ett antibiotika prepareras i 1 ml (olika koncentrationer av antibiotika). 10^5 bakterier tillsätts
-lösningarna får inkuberas över natten och sedan kan man avgöra både MIC och MBC (minsta mängd antibiotika som dödar alla bakterier)
3. agar inkorporering test
-antibiotika lösningar tillsätts i solid agar och läggs på en platta
-serie av kontroll stammar (bakterier) tillsätts på varje platta
-man har plattor med olika antal antibiotika koncentrationer och kollar om bakterier kan växa
vad menas med att antibiotika har synergistisk effekt?
-antibiotika stimulerar varandras verkan och ger bättre effekt
1. Biochemical synergi:
-ex. Trimethoprim och Sulphonamides interagerar med efterföljande steg i bakteriens folat syntes, väldigt låga koncentrationer kan helt stänga av folat aktiviteten
2. Enhancement of permeability
-endel bakterier är resistenta mot antibiotika pga att dessa inte kan ta sig in i bakterien
-Penicillin kan öka förmågan hos aminoglykosider att penetrera cell-väggen på G+
3. Protection
-resistens mot beta-lactamer orsakas vanligen av att beta-laktamser som förstör läkemedlet. genom att använda ett enzym som inhiberar laktamaserna kan beta-laktamer uppnå sin effekt. ex. penicillin och Clavulanic acid
vad menas med att antibiotika har antagonistisk effekt?
-antibiotika som inhiberar effekt av andra antibiotika
1. antagonism av bakteriecidal aktivitet
-om ett bakteriostatiskt ämne används kan inte beta-laktamer (bakteriocidal) användas eftersom dessa kräver tillväxt av bakterier
2. ömsesidig antagonism
-två antibiotika som inhiberar effekten av varandra (ovanligt)
3. kemiska interaktioner
-om höga koncentrationer av beta-laktamer använd med aminoglykosider, så kan beta-laktam ringen interagera kemiskt med amin gruppen av aminoglykosiden
vad menas med att resistens är inneboende?
-bakterien är inte känslig mot ett antibiotika pga. nedärvda särdrag
-t.ex så är det många antibiotika som inte kan passera LPS lagret i G- bakterier, dessa bakterier är då inneboende resistent mot dessa typer av antibiotika
vad menas med erhållen resistens -bakterien kan erhålla denna resistens genom två vägar vilka?
-resistens erhållen antingen via upptag av gener eller genom mutationer i genomet
A. Mutationer
-att få en mutation som ger resistens kan göra att vi frånvaro av antibiotika så har cellen sämre förutsättningar eftersom mutationen kan ha påverkat ngn annan cellulär funktion.
-vid närvaro av antibiotika kommer dock endast denna överleva medan de som är känsliga mot antibiotika dör
-två typer av mutationer:
1. Single large step mutations
-stor ökning av MIC av ett särskilt antibiotika
ex. överproduktion av beta-laktamas pga promoter mutation
2. multi step mutations
-efterföljande mutationer som ger stegvis ökning av MIC för ett särskilt antibiotika
B. upptag av gener
1. transposoner
2. plasmider
3. pathogenicity Islands (PAI)
vilka olika mekanismer finns för erhållen resistens?
1. inaktivering eller modifierings mekanismer
-bakteriens uttryck av olika proteiner kan tex öka eller förändras så att antibiotika inte kan fungera
2. altered target site
-proteiner i bakterien modifieras så att antibiotika inte kan binda in till sin target site
3. reducerad permeabilitet eller access
-förhindra antibiotika från att ta sig in, eller skickar ut det när det väl tar sig in
4. metabol bypass
-plasmider eller transposoner kan ge bakterien ett helt nytt enzym som är resistent mot antibiotika, ett enzym som har i princip samma funktion som ett målenzym av antibiotika