• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back


Bộ: vi

Phiên âm:wéi


Ý nghĩa: vây quanh


Bộ: th

Phiên âm:


Ý nghĩa: đấtBộ:sĩ

Phiên âm:shì


Ý nghĩa: kẻ sĩ


Bộ: trĩ

Phiên âm: zhǐ


Ý nghĩa: đến ở phía sau


Bộ: tuy

Phiên âm: sūi


Ý nghĩa: đi chậm


Bộ: tịch

Phiên âm:


Ý nghĩa: đêm tối


Bộ: đại

Phiên âm:


Ý nghĩa: to lớn


Bộ: n

Phiên âm:


Ý nghĩa: nữ giới, con gái, đàn bà


Bộ: t

Phiên âm:


Ý nghĩa: con trai; ĐTNX ngôi thứ 2


Bộ: miên

Phiên âm:mián


Ý nghĩa: mái nhà, mái che