Tantue Company Essay

38071 Words Feb 28th, 2012 153 Pages
MỤC LỤC PHẦN I 4
TỔNG QUAN CÔNG TY- PHÂN TÍCH VIỄN CẢNH 4
SỨ MỆNH 4
1.1. Giới thiệu chung về Tập đoàn Costco: 4
1.1.1. Khái quát về Tập đoàn Costco 4
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 5
1.1.3 Thị trường và sản phẩm 9
1.1.3.1 Thị trường 9
1.1.3.2 Sản phẩm 10
1.2. Viễn cảnh và sứ mệnh 12
1.2.1 Viễn cảnh 12
1.2.1.1 Tư tưởng cốt lõi 12
1.2.1.2 Hình dung tương lai 13
1.2.2 Sứ mệnh: 13
PHẦN II 18
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 18
2.1 Phân tích môi trường vĩ mô 18
2.1.1 Môi trường kinh tế 18
2.1.2 Môi trường văn hóa- xã hội 26
2.1.3 Môi trường nhân khẩu học 28
2.1.4 Môi trường chính trị - luật pháp. 32
2.1.5 Môi trường công nghệ 34
2.1.6 Môi trường toàn cầu. 35
2.2 Phân tích ngành và cạnh tranh 36
…show more content…
69
4.1.1.2 Điều kiện áp dụng. 69
4.1.2 Tái cấu trúc tổ chức. 70
4.1.3 Thực hiện chiến lược. 71
4.1.3.1 Về sản phẩm 71
4.1.3.2 Về dịch vụ 72
4.2 Chiến lược toàn cầu 73
4.2.1 Costco trong môi trường toàn cầu. 73
4.2.2 Thị trường hoạt động 73
4.2.3 Thâm nhập vào thị trường Châu Á 75
4.2.3.1 Đáp ứng địa phương 75
4.2.3.2 Sức ép giảm chi phí 76
4.2.4 Thực thi chiến lược 77
4.3 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 77
4.3.1 Phân đoạn thị trường: 77
4.3.1.1 Nhóm khách hàng. 77
4.3.1.2 Nhu cầu khách hàng. 78
4.3.2 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh của Costco. 78
4.3.2.1 Chiến lược khác biệt hóa. 78
4.3.3 Chiến lược chi phí thấp 80
4.3.3.1 Sự chọn lọc sản phẩm. 80
4.3.3.2 Cộng tác tốt với nhà cung cấp: 81
4.4 Chiến lược chức năng 81
4.4.1 Chiến lược Marketing. 81
4.4.2 Chiến lược Marketing Mix 82
4.4.2.1 Sản phẩm. 82
4.4.2.2 Kênh phân phối 83

Related Documents