• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Dyspné

Andfåddhet. Subjektiv upplevelse av otillräcklig andning

Vad är dyspné vanligt symtom på

Hjärt- och lungsjukdomar

När kan man också få dyspné (förutom hjärt- och lungsjukdomar)

* Otränad


* Övervikt


* Vistelse på hög höjd


* Graviditet


* Anemi

Vad utlöser dyspné

* Hög halt CO2


* Låg halt O2


* Ökat luftvägsmotstånd


* Mekaniskt hinder mot andningen

Vad kollar man om en pat kommer in och klagar på dyspné och lite smärta

* Vitalparametrar


* Anamnes (debut, smärta, ortopné?, samsjuklighet)


* Status


* Allmäntillståndet

Vad testar man när man kollar vitalparametrar

* Puls


* BT


* Saturation


* Andningsfrekvens


* Temperatur

Vad kollar man när man kollar status?

Undersök patienten fysiskt: lyssna på lungorna, lyssna på hjärtat, kolla BT, känna på magen

Vad innebär allmäntillståndet

Medvetandegrad, lite samanfattning av vitalparametrar

Hur kommunicerar man mellan anställda inom vården

Enligt SBAR

SBAR

Situation


Bakgrund


Aktuellt tillstånd


Rekommendationer

Vad är bra att kolla upp som SSK innan man ringer en läkare om en patient

Huvuddiagnos


Medicinlista


Eventuell allergi


Vätskebalans


Labsvar


Övr undersökningar


Ev behandlingsbegränsningar

Pneumothorax

Kollapsad lungsäck

Ventilpneumothorax

När man har haft nåt slags trauma, det har blivit en ruptur så att det kommer in luft i säcken men det kommer inte ut. Det blir som en cykelpump så att lungsäcken blåses upp. Den kommer till slut trycka på hjärtat och det blir akut!!

Hur syns pneumothorax på röntgen

Svart, på en sida/lunga, konturer av en kollapsad lunga

Vilka lungsjukdomar kan orsaka dyspné

Lunginflammation


Astma, KOL, lunemfysem


Lungcancer


Pneumothorax


Lungfibros

Typiska symtom vid lungsjukdom

Dyspné


Hosta


Bröstsmärta


"Pip" i bröstet

Expiratory ronki

Tar lång tid att andas ut, längre än att andas in

Hur ser en lunginflammation ut på röntgen

Vitt

Vad tyder svarta fläckar på båda sidor vid lungröntgen

Lungemfysem

Vad är lungemfysem

Förstorade alveoler - försämrat gasutbyte. Alveolerna faller in i varandra och blir stora bollar istället för blåsor.

Tecken på KOL

Magerlagd


"Pip" i bröstet eller rhonki


Förstorad bröstkorg


Ökad AF


Använder andningsmuskler även vid utandning


Ödem


Cyanos

Vad är KOL

Kronisk luftvägsobstruktion


Kronisk inflammation i luftvägarna


Som astma fast hela tiden

Orsak till KOL

RÖKNING!!!


Luftföroreningar

Symtom vid KOL

Kronisk hosta med upphostningar


Trötthet


Andningssvårigheter


Upprepade luftvägsinfektioner

Kronisk respiratorisk insufficiens

Ett slutstadie på KOL

Varför måste man ge syrgas med försiktighet till pat med kronisk respiratorisk insufficiens

Två system styr andningsfrekvensen: hög koldioxid och låg syrgas i blodet ger hög frekvens.Har man förhöjda koldioxidnivåer länge så lägger det systemet av och då är det bara syrgasnivåerna som styr AF.


Om man ger syrgas så känner inte kroppen av att man behöver andas snabbare. Koldioxiden stiger så mycket innan syrgasen har kommit ner till en nivå så att andningen får signaler att öka. Man behöver ge det i långsammare takt.

Behandling vid KOL

SLUTA RÖKA!!


Undvik övervikt


Fysisk aktivitet


Sjukgymnastik: andningsövningar, hostteknik mm


NutritionMedicinsk behandling vid KOL och astma

Bronkdilaterare i inhalation (betastimulerare och antikolinergika)


Kortison


Slemlösande (acetylcystein)


Influensavaccin


Frikostigt med AB vid infektion

Vad är astma brochiale

Kronisk inflammation i luftvägarna

Symtom på Astma

Besvär med hosta och slem


"Pip" i bröstet


Andnöd, svårt med utandning


Ofta varierande besvär med attacker


Ibland nattliga besvär

Tecken på astma

Ökad AF


Vid svår attack - stört andningsmönster


Rhonki


Ev cyanos

Undersökning vid lungsjukdom

PEF

Lungröntgen


Blodgasanalys


Spirometri
Lungfibros

Bindvävsomvandling av alveoler


Långsamt förlopp

Vad orsakar lungfibros

Ofta yrkesexponering för damm, asbest mm


Kan vara reumatiska sjukdomar


Okänd orsak

Behandling av lungfibros

Ibland kortison men det finns ingen bra behandling

Vad är en väldigt vanlig orsak vid akut sökning av vård för andningsproblem

Psykogen hyperventilation

Symtom och tecken på psykogen hyperventilation

hjärtklappning, svettningar, skakningar, muntorrhet, kvävningskänsla, bröstsmärta, yrsel, pirrningar i händer och fötter

Behandling av psykogen hyperventilation

Lugnt omhändertagande


Andas i påse