• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är viktigt vid undersökning av en akut buksmärta

Försöka analysera och utreda vad som startade besvären, det PRIMÄRA

Övre gränsen för där buksmärtan startar

Diafragman

Fördelen, för vårdpersonal, med GI-besvär hos patienter, till skillnad från hjärt- och kärlsjukdomar

Patienten kan beskriva var smärtan sitter och undersökning/palpering är gynnsam

5 primära mekanismer vid akut buksmärta

Inflammation (generell/lokal)


Obstruktion (ileus/sten)


Ruptur


Perforation


Ischemi

Vad orsakar inflammation

Det mesta som kroppen tolkar som hotande/farligt: infektion, utspänning av organ, syrebrist i vävnad mm

Konsekvenser av en inflammation

Platsen (t ex organet) för inflammationen förstörs


Generella konsekvenser: temp, crp, chock

Peritonit

Bukhinneinflammation. Kan vara lokal eller systemisk.

5 diagnoser till följd av lokal peritonit

Appendicit


Cholecystit


Pancreatit


Divertikulit


Salpingit

Beskriv obstruktion som mekanism för akut buk

Stopp i rörsystem

2 olika orsaker till obstruktion i GI

Hinder (stenar, tumörer mm)


Funktionsrubbning (paralytiskt hinder)

Annat namn för obstruktion

Ileus

Beskriv perforation

Ett organ går sönder. Innehållet kommer ut i bukhålan - vätska, gas

Följd av perforation, speciellt i tarmen

En snabb och svår infektion

Vilken viktig funktion har gasen i diagnostik av perforation

Vid röntgen kan man se den utanför tarmen. Gör det lättdiagnosticerat, eftersom den bara skall vara i tarmen.

2 vanliga varianter av perforation

Ulcusperforation och divertikulitperforation

Beskriv ruptur

Blodkärl/organ går sönder hastigt. Smärta. Blödning. Likheter med perforation men mycket hastigare.

2 vanliga orsaker till ruptur

Aortaaneurysm och X-tra uterin graviditet

Beskriv ischemi som akut buk-mekanism

Stopp i stora blodkärl som ger ischemi och celldöd

Vanlig orsak till ischemi i buken

Mesenterialkärlsocklusion

Appendicit

Blindtarmsinflammation

Diagnosticering av appendicit

Svår pga diffusa atypiska symtom.


Oftast ca 2 dygn innan man söker vård


Smärtvandring (diffusa buksmärtor som rör sig) vanligt.


Oftast något mer symtom (vad är oviktigt!!)


Tecken på inflammation (ta temp, förhöjd men inte superhög)

En effektiv palpationsundersökning vid appendicit

Undersöka "släppömhet". Man trycker ganska rejält på vänster sida, där pat inte har ont, och släpper upp hastigt. Det skapar en rörelse som retar smärta på höger sida. Bra symtom!!

Differentialdiagnoser till appendicit

Gynekologisk orsak


Körtelbuk


Mb Crohn


Colonmalignitet

Behandling av appendicit

* Diagnosen ofta oklar så man lägger in för observation - undersöka buken, labprover.


* Laparoskopi som diagnosticering.


* AB kan få den att läka ut (kommer ofta tillbaka så man opererar i efterhand ibland)


* Appendectomi

Definition av divertikulit

Inflammation i tarmfickor

Vart sitter den oftast

I vänstercolon - sigmoideum

Symtom på divertikulit

MYCKET vid symtombild - inga besvär till mycket smärta.


Mycket lika appendicit men på vänster sida.En viktig differentialdiagnos till divertikulit vid blod/slem i faeces

Coloncancer

Handläggning av divertikulit

Beroende på svårighetsgraden av symtom.


Utan misstanke om perforation - observation (många läker ut), vätska


Vid misstanke om perforation - sätt in tung AB direkt, vätska, överväg OP, röntgen

Komplikationer av divertikulit

Perforation


Abscess


Striktur - kronisk, inflammerad, trång tarm

Behandling av perforerad divertikulit

Primärt operation.

Tecken på ileus

Ingen avföring


Ingen gasavgång


Tarmen sväller upp


Illamående, kräkning

Paralytisk ileus

ALLTID ett symtom.


Alltid postoperativt.Behandling av paralytisk ileus

Går inte!


Hitta orsaken bakom och behandla den.

Symtom på mekaniskt ileus

Väldigt olika beroende på var stoppet sitter och hur mycket stopp det är

Ileusdiagnostik

En stor översikt på tarmen -man kollar stora/små tarmar, gas i/utanför, vätska i/utanför...

Orsaker till mekaniskt ileus i tunntarmen

Adherenser


Inklämt bråck


Mb Crohn

Orsaker till mekaniskt ileus i colon

Tumör


Volvolus - (vriden tarm)


Komplicerad divertikelsjukdom

Behandling av ileus

Första är vätska!


KAD


V-sond


Smärtstillande

En allvarlig komplikation av ileus

Aspiration - patienten kräks och får ner det i lungorna. Hög dödlighet.

Viktigt att tänka på för ssk vid behandling med analgetika vid ileus

Observera mängden smärtlindring patienten behöver. Ökad mängd tyder på att tarmarna sväller upp - kan orsaka perforation/ruptur

Skillnaden i behandling av tunntarms- och colonileus

Colon - alltid operation


Tunntarm - konservativ behandling, senare kanske operation

Vanligaste orsaken till tarmischemi

Hjärt- och kärlsjukdom. Främst förmaksflimmer.

Diagnos av tarmischemi

Erkänt mycket svår.


Blixtsnabb buksmärta.


Äldre patienter.


Oftast en hjärt- kärlsjuk patient från början

Behandling vid tarmischemi

Väldigt hög dödlighet.


Embolektomi (vid ischemi - ej gangrän)


Tarmresektion


Antikoagulantia

Brustet magsår

Perforerat ulcus

2 riskfaktorer till perforerat ulcus

NSAIDs


Rökning

Symtom och tecken på perforerat ulcus

Plötslig, svår smärta


Påverkat AT


Utbredd peritonit (tunn magsaft sprider sig i hela buken)


Pat säker ofta fort pga svår smärta så labvärdena hinner ofta inte gå upp, kanske LPK

Skillnaden mellan perforerat ulcus och andra perforeringsproblem i GI

Det är starkt retande med magsaften (svår smärta) men inte så mycket bakterier (inte lika farligt)

Behandling vid perforerat ulcus

Vätska (mot chock och cirkulationssvikt)


Fasta (blir naturligt)


V-sond (avlasta gaster)


Kraftig AB


Vanligen OP (sy ihop)

Var sitter aortan i buken

Längst bak mot kotpelaren

Vad är ett aortaaneurysm

En ballong på blodkärlet

Vad är akut bukaortaaneurysm

När ett aortaaneurysm brister, kraftig blödning, hög dödlighet

Var brukar aortaaneurysm sitta

Precis ovanför där aorta delar sig i två (i höjd med naveln). Alltså ovanför naveln.

Symtom och tecken på akut bukaortaaneurysm

Akut smärta i buk och rygg (aortan sitter i ryggen)


Pulserande resistens i buken!!


Cirkulationspåverkan

Vad får en att tänka på aortaaneurysm istället för hjärtinfarkt när pat söker

EKG

Behandling vid misstanke om akut bukaortaaneurysm

BT <80 direkt till operation


BT >80 till röntgen(CT) för diagnos

5 diagnoser inom akut gallstensjukdom

Gallstensanfall


Cholesystit


Choledochussten


Cholangit (infektion)


Pancreatit

Fysiologin bakom gallstenssjukdom

Stenar bildas i gallblåsan, men kan röra på sig


Gallsten är vanligt, oftast symtomlöst


Sjukdomstillstånden beror på var stenarna fastnar

Orsak till gallstensanfall

Sten stänger av gallblåsan


Kontraktion mot motstånd ger smärtan

Symtom och tecken till gallstensanfall

Plötslig smärta i övre buken (centralt/till höger)


Strålar till ryggen


Måltidsrelaterat


AT opåverkat

Handläggning vid gallstensanfall

Sannolikhetsdiagnos!!


Kolla labvärden (lever+LPK, CRP)


Ge smärtstillande - om pat blir smärtfri/normala labvärden kan de gå hem med en senare uppföljning om fortsatt smärta/förhöjda labvärden så lägger man in dem på observation

Gallblåseinflammation

Cholesystit

Orsak till cholecystit

Sten stänger av gallblåsan


Gallstensanfall som inte går över

Symtom och tecken vid cholecystit

Som gallstensanfall + feber


CRP/LPK-stegring


Palpabel ömhet


Ev patologiska levervärden
En del patienter söker och har haft smärta tidigare men denna gång går det inte över

Handläggning för cholecystit

Inläggning


Observation


Ultraljud

3 behandlingsstrategier av cholecystit

1. Akut cholecystectomi


2. Observation och elektiv cholecystectomi


3. Konservativ behandling (pat med andra sjukdomar)

Sten i ductus choledochus

Choledochussten

Symtom och tecken på choledochussten

Smärta i buken (centralt/till höger)


Strålar till ryggen


Måltidsrelaterat


Ömhet i buken


IKTERUS/PATOLOGISKA LEVERVÄRDEN

Varför ikterus vid choledochussten

Stopp i gallgången så den stasar upp i levern och går över i blodet

Handläggning vid choledochussten

Inläggning


ultraljud

Behandling vid konstaterad choledochussten

ERCP eller MRCP


Hindret måste lösas skyndsamt!ERCP

Endoskopisk röntgenundersökning. Via ett gastroskop ner i duodenum för man in en liten mindre slang i gallgången (spruta in kontrast eller en ballong som kan dra ut stenen)

MRCP

Ren röntgenundersökning. Magnetresonans.

Cholangit

Bakteriell infektion i gallvägarna.

Symtom och tecken på cholangit

Sepsis


Smärta, frossa, ikterus


Hög feber


Påverkat AT - ev chock


Ofta diskret bukstatus

Handläggning/behandling vid cholangit

Inläggning - ev IVA


Blododling + AB


Skyndsam ERCP eller op


ERCP följs upp med cholecystectomi

Bukspottskörtelinflammation

Akut pancreatit

Orsak till pancreatit

Gallsten eller alkohol

Symtom och tecken vid pancreatit

Svullnad i pancreas med omgivning


Hastig/svår smärta i övre buken/ryggen


Påverkat AT


Kräkning


LPK - stegrat, CRP - stiger senare


Levervärden förhöjda

Behandling av pancreatit

Stort spann i förlopp: lindrig - dödlig. Påverkar behandling.


Lätt: observation, vätska, täta labvärden


Svår: som lätt + IVA, TNP?, AB?, dränage, ERCP?

Njursten i urinröret

Uretärstensanfall

Symtom och tecken på uretärstensanfall

Kraftig flank-/ryggsmärta, ensidig!


Patienten kan inte vara stilla


Hematuri

Handläggning/behandling vid uretärstensanfall

Ge smärtstillande, ta labprover:


Vid smärtfri/ingen inflammation - avflödesurografi inom några veckor/uppföljning


Vid smärta/inflammation - avflödesurografi/ultraljud + inläggning för observation/avlastning