• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

1. N.olfactorius

Luktnerven.


Funktionsbortfall: nedsatt luktsinne

2. N. Opticus

Synnerven


Sensorisk


Funktionsbortfall: synbortfall

3. N.oculomotorius

Ögonmuskelnerven.


Sensorisk & parasympatisk


Funktionsbortfall: ögonrörelse bortfall

4. N. Trochlearis

Rullmuskelnerven.


Motorisk


Funktionsbortfall: titta snett uppåt

5. N. Trigeminus

Trillingnerven (3 grenar)


Sensorik & motorik


Funktionsbortfall: all sensorik i ansiktet, käkmuskulatur.

6. N. Abducens

Sidtittarnerven


Motorisk


Funktionabortfall: ögonrörelser, tittar åt sidan.

7. N. Facialis

Ansiktsnerven


Sensorisk, motorisk & parasympatisk


Funktionsbortfall: mimisk muskulatur & smak tungas främre del


(Tårkörteln, spottkörteln)

8. N. Vestibulocochlearis

Hörsel & balansnerven


Sensorik


Funktionsbortfall: nedsatt hörsel & balans

9. N. Glossopharyngeus

Tung-svalg-nerven


Sensorisk, motorisk, parasympatisk


Funktionsbortfall: Smak & problem med svalget.

10. N. Vagus

Kring vandrande nerven


Sensorisk, motorisk & parasympatisk


Funktionsbortfall:


Motorik: musklerna för tal, svalgslemhinna.


Sensoriskt: andningsreflexer, smärta.


Para: Innerverar inre organ.


Opåverkad vid stroke, cortex innerverin. Problem med svalg & heshet.

11. N. Accessorius

Extranerven


Motorisk


Funktionsbortfall: innerverar nickmuskeln (m.sternocleidomastoideus) & kappmuskeln (m.trapezius)

12. N. Hypoglossus

Tungans rörelsenerv


Motorisk


Funktionsbortfall: tungas muskler


Dras mot

Vad är en kranialnerv?

En nerv som utgår från hjärnstammen.


Kan vara sensoriska, motoriska & autonoma.

Vilka kranialnerver har hand om ögat?

2. N. Opticus: syn


3. N. Oculomotorius: ögonrörelser


4. N. Trochlearis: snett uppåt


6. N. Abducens: tittar åt sidan