• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Minnesramsa kranialnervers namn

oh oh oh, to touch and feel very good velvet, ah heaven

Minnesramsa sensorik/motorik/båda

some say marry money but my brother says big boobs matter more.

Vilket nummer har hypoglossus?

12Var urspringer hypoglossus?

hypoglossal nucleus, dorsomedialt i nedre medullan.

Vilken funktion har hypoglossus?

Motornerv till extrinsik och intrinsk muskler i tungan. Ger form och position av tunga.

Vilket nummer har N. assesorius?

11

Villken typ av nerv är assesorius?

Motorneuron av SVE-typ

Vad innerverar assosorius?

Trapezius och sternocleido mastoideus

Vad ger en lesion av assesorius?

Svårigheter att röra huvudet åt motsatt sida (innerverar ipsilateralt) och ipsilateral axel sänks ner. om lesionen är supranukleär blir det de kontralaterala musklerna.

Vilken nerv är nummer 10?

Vagus

Hur många komponenter har vagus?

5 st! Både motoriska och sensoriska.

Vilken foramen passerar vagus igenom?

Foramen jugularis :)

Vad innerverar vagus SVE-komponent och vad ger en lesion och var uppkommer nerven?

Farynx, mjukgommen, crycotyroidmuskel, hjärtat, larynx. Lesion ger pares/paralys av laryngeala muskeler och farynx. Det ger hesthet och sväljsvårigheter. Bilateralt kan leda till afoni (stämbandet abducerade) samt asfyxi.


Nucleus ambigus.

Vad innerverar vagus GVE-komponent, vad ger en lesion och var uppkommer nerven?

Innerverar trachea, lungor, hjärta, njurar, esofagus, magsäck, tarm, pankreas, mjälte och lever. Den ökar sekretion, ökar tarmrörelse, ger bronkokonstriktion och minskad HR. Lesion kan ge följande:


Hyperaktivitet--> magsår. Oftast är det bilaterala lesioner som ger problem, eftersom det ger förlust av baroreceptorreflex.


Dorsalt motornucleus och solitär nucleus.

Vad gör GVA-komponenten CN10?

Förmedlar information från viceran (samma platser som GVE) men även baroreceptorer i aortabågen. Är ansvarig för den afferenta informationen till baroreceptorreflexen tillsammans med glossofaryngeala fibrer från caratoiderna. De har sina cellkroppar i inferior ganglion.

Vad händer om GVA komponenten är påverkad CN10?

Påverkad hostreflex, kräkning, sväljning, GI.sekretion, sekretion i andningsvägar.

SVA-komponentens funktion CN 10?

Kemoreceptor i aortan, innerverar smaklökar i epiglottis och farynx.

GSA komponentens funktion CN 10?

Liiiten komponent sensorik från örats baksida.

Vad heter CN 9?

N. Glosspharyngeus

Hur många komponenter har CN9?

4 st. Två motoriska och två sensoriska.

Vad är CN9s funktion?

Sväljning (farynxmuskeln) kräkreflex, salivering, öronspottkörteln, kemoreceptor för PH förändringar. Smak posterior tunga. Deltar i kemoreceptorreflexen. Många synapsar i solitärt nucleus. Sensorik från öra, tunga, tonsiller, svalg.

Vad ger en lesion på CN 9?

Förlust av smak, käsnel i posteriora delen av tungan, svår smärta i innerveringsområdet efter tuggande och sväljande.

Vilken funktion har CN 9 vestibulocochlearis?

Sensorisk! Tar emot auditoriska och vestibulära signaler.