• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

CN 1

Olfactory
Sensorisk (Lukt), Afferent, bulber från mellanhjärnan över lamina cribrosa där små nerver ur foramina synaps med bulben.

CN 2

Optic
Sensorisk (Syn), Afferent, möts i en optic chiasm innan de delas av och går genom foramen opticum. (Egentligen inte PNS)

CN 3*Oculomotor (P)
Motorisk(ögonmusklerna), efferent
Funktion: Ögonrörelse, ögonlocket öppnas, konstriktion av pupill, linsanpassning för skärpa

CN 4

Trochlear (Pulley)
Motorisk (Superior oblique muscle) efferent,


Funktion: Ögonrörelse

CN 5*

Trigeminus


Motorisk & sensorisk(Mandibuladelen motorisk)
Afferent & efferent
Funktion: Ansiktets känsel, tuggning, öppna stänga käken, somatosensorisk 2/3 ant tungan
Själva trigeminus kort (1-2cm) -> Ganglion -> V1 Ophtalmic, V2 Maxillary, V3 Mandibular.

CN 6

Abducens
Motorisk, efferent, lateral rectus
Funktion: Ögonrörelse

CN 7*

Facial(P)

Sensorisk & motorisk, afferent & efferent
Funktioner: Ansiktsuttryck, smak anteriora 2/3 av tungan, Motorfunktion för salivkörtlarna och tårkörtlarna (parasympatiskt)


CN 8

Vestibulocochlear
Sensorisk, afferent
Hörsel och balansCN 9

Glossopharyngeal(P)
Afferent & efferent
Sensorisk & motorisk
Funktion: Somatosensorisk & smak till 1/3 post. tungan. Sväljning. Innerverar glandula parotis med sekretorisk motorisk funktion.CN 10

Vagus(P)
Sensory & Motor, afferent & efferent
Funktioner: Smak åt epiglottis, svälja, tala, hosta. Längsta tarmen, innerverar abdominala regionen och tarmaktivitet (parasympatiskt)

CN 11

Accessory
Motorisk, efferent
Höja/sänka axlarna, röra på huvudet

CN 12

Hypoglossal
Motorisk, efferent
Tungrörelser