• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

N. olfactorius

1. Luktnerven, går till temporalloben

N. opticus

2. Synnerven, går till thalamus

N. oculomotorius

3. Ögonrörelser, pupillstorlek, utgår från mesencephalon

N. Trochlearis

4. Ögonrörelser, utgår från mesencephalon

N. Trigeminus

5. Känsel ansikte, tuggmuskler, utgår från pons

N. abducens

6. Ögonrörelser, utgår från pons

N. fascialis

7. Ansiktsmotorik, smak, tår och salivkörtlar, utgår från pons

N. vestibulocochlearis

8. Hörsel, balans, utgår från medulla oblongata

N. glossopharyngeus

9. Svalgmuskulatur, salivkörtlar, smak, blodtryck, utgår från medulla oblongata

N. vagus

10. Hjärta, lungor, abdomen, visceral smärta, svalgmuskulatur, utgår från medulla oblongata

N. accesorius

11. Svalg och nackmuskulatur. Är egentligen cervikal, men går upp och ut kraniellt.

N. hypoglossus

12. Tungmotorik, utgår från medulla oblongata