• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

1a.

N. Olfactorius. Luktsinne, sensorisk. Temporalloben, passerar ej thalamus

2a

N.opticus. Syn. Sensorisk. Kärna i charma opticum.

Synen

3a

N. Oculomotoris. Ögonmotorik. Mescensephalon

Motorik tms med 4 och 6

4e

N. Trochlearis. Ögonmotorik. Mescensephalon

Styr ögonmotorik tms med 3 och 6

5e

N. Trigeminus. Sensorisk ansikte + motorisk tuggmuskel.


Pons

På drt 5e ska det ske. Brukar vara en...

6e

M abducens. Ögonmotorik. Mescensephalon

3,4, 6 gör detta tms

7e

N. Faciallis. Ansiktsmotorik. Tår/spottköttlar (ans) smaksensorisk. Ponsvinkeln

Enklast

8e

N. Vestibulocochlearis. Hörsel och balanssensorik. Ligger lite mittemellan men brukar räknas till medulla

Vestibular

9e

N. Glossopharyngeus. Tungsvalgnerven. Smak sväljning saliv sensorisk och motorisk

Pharynx

10e

N.vagus. Struphuvudetsmuskler, inälvor i hals, brösthåla och bukhåla (ans). Både sensorisk och motorisk

10 är alltid oklar

11e

N. Accessorius. Motorisk. Sternocleidomastoideus och m trapezius.

Extranerven

12e

N. Hypoglossus. Tungans rörlighet. Medulla obolongata. Motorisk

Tungan.