• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Motor - rörelse av tung muskler - pratande, sväljande
Nervus hypoglossus (CN XII)
Motorisk - rör bl.a. trapezius och sternocleidomastoideus
Nervus accessorius (CN XI)
Sensorisk - känner vigning

Motorisk - sväljning, uttal
Parasympatetisk - flesta viskerela organ
Nervus vagus (CN X)
Sensorisk - känsel från svalget, smak från bakre del av tungan
Motorisk - m. stylopharyngeus - öppning och stängning av svalget
Nervus glosspharyngeus (CN IX)
Sensorisk - hörsel, känsla av balans
Nervus vestibucochlearis (CN VIII)
Sensorisk - smak från främre delen av tungan
Motorisk - kontrollerar muskler av anskitsuttryck
Nervus facialis (CN VII)
Motorisk - lateral rörelse av ögon
Nervus abducens (CN VI)
Sensorisk: känsla från anskitet

Motorisk - tuggning
Nervus trignemius (CN V)
Sensorisk: känsla från anskitet

Motorisk - tuggning
Nervus trochlearis (CN IV)
Motorisk - ögon rörelse: uppåt, neråt och mot näsan
Nervus oculomotorius (CN III)
Sensorisk - syn
Nervus opticus (CN II)
Sensorisk - lukt
Nervus olfactorius (CN I)