• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Kranialnerverna - namnn

I. n. olfactorius


II. n. opticus
III. n. oculomotorius


IV. n. trochlearis


V. n. trigeminus


VI. n. abducens


VII. n. facialis


VIII. n. vestibulocochlearis


IX. n. glossopharyngeus


X. n. vagus


XI. n. accessorius


XII. n. hypoglossusÖversiktlig tillhörighet

1-2 CNS


3-6 Pons


7-8 Ponsvinkeln


9-12 Medulla Oblongata

I. n. olfactorius


- förlopp

Regio olfactoria
- Receptorneuron i olfaktoriskt epitel
- Afferenter penetrerar lamina cribrosa (os ethmoidale) - dessa utgör n. olfactorius. cellkroppen ligger mellan det olfaktoriska epitelet i taket av näshålan
- Neuron 2 i kedjan ligger i bulbus olfactorius (tillhör inte n. olfactorius) - går ihop i glomeruli
- tractus olfactorius löper till temporallobens mediala sida (uncus) nära hippocampus
- finns hål i lamina cribosa där hjärnhinnorna inte läcker tätt - liquor kan läcka ut

I. n. olfactorius

- funktion

Sensorisk - lukt

II. n. opticus


- förlopp

- Receptorceller i retina
- Första neuron: bipolära celler (PNS)
- Andra neuron: ganglieceller (CNS)
- Papilla nervi optici - bildar blinda fläcken
- Genom canalis opticus, längs med v/a centralis retinae
- Är en del av CNS - har alla hjärnhinnor
- Överkorsning i chiasma opticus (runt hypofysen)
- Tractus opticus leder vidare från chiasma till CGL
- Tredje neuron: corpus geniculatum laterale (CGL)
- Radiatio optica - hur det leds vidare från CGL till syncentrum (böjd dammvippa?)
- Primärt syncentrum - occipitalcortex area striata (BA17)
- projektion till pretektal kärna --> ockulomotorius (ljusreflex)


colliculus sup.

II. n. opticus


- funktion

Sensorisk - syn
Retinaskada - ser ej
Synbortfall - ser ej men märker ej att man ej ser

III. n. oculomotorius


- förlopp

- Nucleus oculomotorius i mesencephalon - grå substans i golvet av aqueductus cerebri
- Edinger-Westphal nucleus (accessorius + ockulomotorius)
- Når orbitas via fissura orbitalis superior

III. n. oculomotorius


- funktion

Ögonrörelser
Innerverar:


- m. obliquus inferior - abduktion, elevation, extorsion


- m. rectus superior - elevation, intorsion, medialrotation


- m. rectus inferior - depression, adduktion


- m. rectus medialis - adduktion


- liten somatisk muskel till m. levator palpabrae superioris - lyfter övre ögonlocket
Parasympatisk innervation:


- preganglionra fibrer till ögats inre glatta muskulatur:


m. sphincter pupillae - pupillkontraktion


m. ciliaris - ackomodationIV. n. trochlearis


- förlopp

Nucleus trochlearis - nedre mesenchephalon
Kommer ut nedanför colliculus inferior på baksidan av mesencephalon
Svänger ut på framsidan och tar sig ut i ögonhålan

IV. n trochlearis


- funktion

Ögonrörelser
m. obliquus superior - medialrotation
trochlea är sena som "drar" i obliquus superior så att den får rätt vinkel

V. n. trigeminus


- förlopp

- Pons

V. n. trigeminus


- grenar

V1 - Opthalmicus
V2 - Maxillaris
V3 - Mandibularis