• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Beskriv hur energi frisätts från ATP.
ATP spjälkas och blir till ADP + P och energi kommer energin från bindningen mellan fosfatmolekylerna och då kan ADP spjälkas till AMP för samma energiutgivande. När bindningen bryts utvinns energi.
ATP kan återbyggas från kreatinfosfat, beskriv hur den processen går till.
Under vila kommer kreatin reagera med ATP och bilda kreatinfosfat och ADP. Vid ansträning kan processen gå åt andra hållet. Kreatinfosfat lämnar över fosfor och energi till ADP som blir till ATP som i sin tur kan spjälkas vidare till energi.
ATP kan också återbyggas anaerobt. Från vilket/vilka födoämne/n? Hur går denna process till i korthet?
Kolhydrater (Glukos) (Glycerol). Glykolysen : Processen börjar med glukos (6c), genom spjälkning av ATP bildas P-CCCCCC-P. Denna molekyl delas upp och bildar 2 st CCC-P. Båda CCC-P avger varsitt väte till NAP+ som blir NAD2H. Energi som bildas vid avgivandet används att binda 2 fosfor och bildar 2st P-CCC-P. I nästkommande process spjälkas alla P väck och fyra ATP utvinns. Kvar finns 2st puruvatmolekyler. Nettovinst efter glukolysen : 2ATP, 2NAD, 2 puruvatmolekyler.
ATP kan återbyggas aerobt. Från vilket/vilka födoämne/n? Hur går denna processen till i korthet?
Kolhydrater (glykos), fettsyror (i tvåkolsfragment och går in i processen som acetylCoA), Protein kan användas genom att ombildas till glukos i glukoneogenesen. Samma sak gäller Glycerol (fett). Krebs cykel : Glykolysen behöver inte vara anaerobt utan nedbrytningen av puruvat kan fortsätta i krebs cykel. Puruvat reagerar med CoA och bildar acetylCoA och går in i cykeln. Där bildar den tillsammans med oxalättiksyra citronsyra som i sin tur ger energi i form av 4 ATP, 2 FAD2H och 10 NAD2H. FAD2H och NAD2H går vidare till ETK där de (i optimala förhållanden) producerar 34 ATP.
Ungefär hur många kcal omsätts per liter syre?
ca 5 kcal/ l syre
Hur kan man avgöra om kolhydrater eller fett används som substrat?
Kolhydrater 5.05 kcal/ l syre. Fett 4,69 kcal / l syre. CO2/O2 = RER Räknar ut ration mellan förbrukningen och intaget. 0,7 = 100 % fett förbr. 1,0 = 100% kolh förbr.
Beskriv vilken funktion Ca2+ har i muskelkontraktionen.
Reagerar med troponin vilket i sin tur frilägger bindningsplatser för aktin som ligger gömda under troponinmyosin.
Beskriv vilken funktion ATP har i muskelkontraktionen.
Reagerar med aktinet när det sitter samman med myosinet och "lossar" det ifrån sitt grepp. samt ger energi vid spjälkning till kontraktion plus återpumpar Ca2+.
Beskriv vilken funktion troponin och tropomyosin har.
Troponin är det ämne som reagerar med Ca2+ för att flytta på tropomyosinet.
Beskriv hur aktin och myosin samverkar vid kontraktionen.
Aktinet med sina "golfklubbor" binder sig mot myosinet, alla "golfklubbor" rör sig inte samtidigt utan detta sker växelvis för att det ska uppstå en rörelse.
Muskelfiber typ 1 har specifika egenskaper. Ange produktionssätt för ATP, antal mitokondrier, glukogeninnehåll och den glukolytiska kapaciteten.
Främst aerobt genom Krebs cykel, många och stora jämfört med typ 2, ett litet glykogeninnehåll och en sämre glukolytisk kapacitet än typ 2.
Mikroglia
fungerar som vita blodkroppar i hjärnans extracellulära vätska.
Astrocyter
Blod-Hjärnbarriären tillsammans med kapillärnätet. Minnefunktion.
Förklara hur natrium-kaliumpumpen fungerar.
För att upprätthålla vilomemranpotentialen har vi denna pump. Genom spjälkning av ATP (pumpen står för 40% av all energi som vi producerar) transporterar pumpen 3 Na+ ut ur cellen och 2 K+ in i cellen (för varje pumpning). Detta upprätthåller koncentrationsskillnaderna för jonerna.
Förklara hur vilomembranpotentialen upprätthålls.
-70mV. Hög koncentration av av kalium inne i cellen och hög koncentration av Na+ utanför. Permeabiliteten för kalium är hög. Kalium vill diffundera ut ur cellen. Koncentrationen upprättshålls av natrium-kaliumpumpen som ser till att konc. skillnaderna är relativt konstanta. Vilket borgar för den diffunderings- och vilomembranpotention som råder.
Beskriv hur muskelspolen ser ut.
Består av muskelfibrer som ligger parallellkopplade med de tvärstrimmiga muskelfibrerna och kallas interfusala muskelfibrer. I muskelspolarnas ändar finns ett lager av bindväv och tvärstrimmig muskulatur.
Vilken funktion har muskelspolen?
Dels låter de dig känna av när muskelns längd förändras, dels används de för att känna av vilken belastning en muskel utsätts för.
Hur regleras muskelspolens känslighet?
Genom att det hela tiden skickas signaler från muskelspolen till ryggmärgen kan känsligheten ställas in över tiden. Muskelspolarna stramas upp genom den tvärstrimmiga muskulaturens ändar beroende på belastning och hastighet i muskeln.
Vad heter nervfibertyperna som leder smärtafferens. Hur skiljer de sig åt?
Nociceptorer; A-delta fibrer, snabbledande som står för den direkta akuta och precisa smärtan. C-afferenta, långsamt ledande som står för den diffus bultade smärtan.
Vad menas med sensitisering?
Att t ex vid inflammation eller skada så får vi en lägre smärttröskel över området i fråga. Reagerar på ett mindre stimuli.
Vad är trombocyternas funktion?
Täppa igen skador på kärlväggarna. Bildar överbryggningar och bindvävens kollogena fibrer samt bilda trombocytpluggar i kärlskadan.
Vilka är hemostasens 3 huvudmekanismer?
Kärlkontraktion, Trombocytplugg och koagulering.
Förväntad maximal hjärtfrekvens.
(220 minus ålder).
Varför kan man höra en stenos av ett kärl eller en klaff?
Vid förträngning blir genomströmningen liten och trycket blir högre. Då bildas ett turbulent flöde dvs blodet flyter fram oordnat och stöter emot kärlväggarna.
Vad händer med följande organs genomblödning när man går ifrån vila till måttligt tungt arbete?
Hjärtmuskel - ökar
Tarmar - minskar
Huden - Ökar
Hjärnan - oförändrad
Benmuskulaturen - ökar
Njurar - minskar
Beskriv hur venpumpen i t ex benen fungerar.
Genom musklers kontraktion klämms venerna ihop pumpar blodet framåt (ej bakåt pga klaffar).
Förklara varför det spelar liten roll om PaC2 är 8,5 eller 13 kPa utifrån relationen mellan partialtrycket av syre och hemoglobinets mättnad.
vid 13 kPa är syremättnaden nästan 100% (ca 98%) och vid 8,5 är syremättnaden ca 90%. Vilket är fullt tillräckligt för vad kroppen behöver. Under 8,5 droppar syremättnaden däremot fort.
Vart produceras surfaktanter och vad är dess främsta funktion?
Surfaktanter är ett ämne som minskar ytspänningen på vattnet i alveolernas väggar.
VC?
Vitalcapacitet - hur mycket vi andas in under ett andetag.
RV?
Residualvolym: den volym som finns kvar i lungorna efter total utandning.
TLC?
Total lungkapacitet: RV+VC Den totala volymen i lungorna.
FEV 1,0?
Max utandning på 1 sekund, mäter luftmotståndet.
FEV %?
FEV 1,0 / VC. Hur stor procent utav VC som vi kan andas ut under en sekund.
Vt?
Tidalvolym "arbetsvolym" Den volym som används vid vanlig andning.
Små luftväggar hålls öppna trots att det inte finns någon stödjande broskvävnad.
Independence, de hålls upp av varandra. Sen är lungorna aldrig riktigt tömda på luft vilket uppehåller ett visst tryck över tiden.
Hur verkar diafragma?
Inspiratoriskt genom att den trycker ned bukhålan och skapar ett undertryck som suger in luft.
Hur verkar de externa interkostalmusklerna?
Inspiratoriskt genom att lyfta revbenen och utökar därmed volymen och skapar ett undertryck som suger in luft.
Hur verkar de interna interkostalmusklerna?
Expiratoriskt genom att sänka revbenen och minska volymen och trycker ut luften.
Boyles lag?
Minsad volym högre tryck, ökad volym mindre tryck.
Adrenalin.
Produceras i binjuremärgen och har ökar hjärtfrekvens, ökar glukoskoncentrationen i blodet.
Glukagon.
Produceras i bukspottskörteln och ökar glukoskoncentration i blodet genom glykogenolys (glykoneogens)
Insulin.
Produceras i bukspottskörteln och ökar proteinsyntes och glykogeninlagring.
Cortisol.
Produceras i binjurebarken och ökar glukoneogenes.
Aldosteron
Produceras i binjurebarken och ökar plasmanivåen i blodet och håller elektrolytbalansen i schack.