Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/178

Click to flip

178 Cards in this Set

 • Front
 • Back

cor (cardia)

hjärta

pericardium

hjärtsäck

pericardium parietale

hjärtsäckens yttre blad

pericardium viscerale

hjärtsäckens inre blad (epicardium)

endocardium

hinna som bekläder hjärtats insida

myocardium

hjärtmuskelvägg

atrium (2st)

förmak (dx/sin-hö/vä)

ventriculus (2st)

kammare (dx/sin)

septum

skiljevägg

chordae tendineae

sentrådar

musculus papillares

Papillarmuskler

Hjärtats två klaffar mellan förmak och kammare

Hjärtats två klaffar mellan förmak och kammare

valva atrioventriculare / segelklaffar (AV-klaffar)
valva tricuspidalis / tricuspidalisklaffen (höger)
valva mitralis alt. bicuspidalis / mitralisklaffen (vänster)

Hjärtats två klaffar mellan kammare och blodkärl

Hjärtats två klaffar mellan kammare och blodkärl

emilunarklaffarna / fickklaffar
valva pulmonalis / pulmonalisklaffen (höger)
valva aortae / aortaklaffen (vänster)

v cava inferior

nedre hålven

v cava superior

övre hålven

truncus pulmonalis

lungartärstam

a pulmonalis dx & sin

vä & hö lungartär

vv pulmonalis

lungvener

aorta

stora kroppspulsådern

a coronaria dx/sin

höger/vänster kransartär

sinus coronarius

samlingsven dit hjärtats egna blodkärl töms

tunica intima (tunica interna)


tunica media


tunica externa

blodkärlens innersta, mellersta och yttre hinnor

Pulsen hos en patient mäts lättast i:

- a temporalis


- a brachialis


- a radialis (För att man ska kunna känna pulsen här måste det systoliska bt vara högre än 80)


- a poplitea


- a tibialis posterior


- a dorsalis pedis

arteria (a)

artär

arteriae (aa)

artärer

vena (v)

ven

venae (vv)

vener

a temporalis

tinningartär

a facialis

ansiktsartär

a carotis communis

gemensamma halsartären

a brachialis

överarmsartär

a radialis

strålbensartär

a femoralis

lårbensartär

a poplitea

knävecksartär

a tibialis posterior

bakre skenbensartär

a dorsalis pedis

fotryggsartär

arcus aorta

aortabågen

aorta ascendens

uppåtgående del av aorta

aorta descendens

nedåtstigande del av aorta

a brachiocephalica

armhuvudstam

a carotis communis dx/sin

gemensamma halsartären

a carotis interna dx/sin

inre halsartär

a carotis externa dx/sin

yttre halsartär

a subclavia dx/sin

nyckelbensartär

a vertebralis dx/sin

kotartär

a basilaris

hjärnbasartären

a cerebri media dx/sin

hö/vä mellersta storhjärnartären

a cerebri anterior dx/sin

hö/vä främre storhjärnartär

a cerebri posterior dx/sin

hö/vä bakre storhjärnartär

a axillaris dx/sin

armhåleartär

a brachialis dx/sin

överarmsartär

a radialis dx/sin

strålbensartär

a ulnaris dx/sin

armbågsartär

a femoralis dx/sin

lårbensartär

a poplitea dx/sin

knävecksartär

truncus coeliacus

bukinälvsartärstam

a hepatica

leverartär

a mesenterica inferior/superior

undre/övre tarmkäxartär

a renalis dx/sin

njurartär

a iliaca communis dx/sin

gemensam tarmbensartär

sinus sagittalis superior

övre blodledare i hårda hjärnhinnans skåra

v jugularis interna/externa dx/sin

hö/vä inre/yttre halsven

v subclavia dx/sin

hö/vä nyckelbensven

v axillaris dx/sin

hö/vä armhåleven

v mediana cubiti dx/sin

hö/vä mellersta armbågsvenen

v basilica dx/sin

hö/vä kungsven

v cephalica dx/sin

hö/vä huvudven

v illiaca interna/externa dx/sin

hö/vä inre/yttre tarmbensven

v iliaca communis dx/sin

hö/vä gemensam tarmbensven

v mesenterica inferior/superior

undre/övre tarmkäxven

v renales dx/sin

hö/vä njurven

v portae (v portae hepatis)

portven

Thymus

bräss

splen (lien)

mjälte

cavum oris

munhåla

lingua

tunga

glandula parotis

öronspottkörtel

glandula sublingualis

tungspottkörtel

glandula submandibularis

underkäksspottkörtel

pharynx

svalg

oesophagus

matstrupe

ventriculus/gaster

magsäck

cardia (magsäcken)

övre magmun

fundus (magsäcken)

översta dele av magsäcken

corpus (magsäcken)

magsäckskroppen

antrum (magsäcken)

nedersta del av magsäck

pylorus (magsäcken)

nedre magmunnen med sfincter pylori duodenum

curvatura major/minor (magsäcken)

magsäckens stora och lilla kurvatur

duodenum

tolvfingertarmen

jejunum

tomtarmen

ileum

krumtarm

caecum

blindtarm

appendix (vermiformis)

blindtarmsbihanget

colon ascendens

uppåtstigande tjocktarmen

colon transversum

tvärgående tjocktarmen

colon sigmoideum

s-formad del av tjocktarmen

rectum

ändtarm

analis canalis

anal kanal

anus

ändtarmsöppning

hepar

lever

pancreas

bukspottkörtel

splen

mjälte

vesica fellea

gallblåsa

ductus hepaticus communis

gemensam levergång

ductus cystikus

gallblåsans utförsgång

ductus choledochus

gemensamma gallgången

peritoneum

bukhinnan

alimentary canal / matsmältningskanalen

Består av:


munhåla


svalg


matstrupe


magsäck


tarmar: tunntarm, tjocktarm och ändtarm.

accessory organs

De organ som har med matspjälkningen att göra men som inte är en del av matsmältningskanalen:


Tungan


Spottkörtlar


Bukspottkörtel
Lever


Gallblåsa

cavum nasale

näshåla

pharynx

svalg

choncha nasal superior/media/inferior

övre/mellersta/undre näsmusslan

larynx

struphuvud

epiglottis

struplock

cartilago thyroidea/cricoidea

köldbrosk/ringbrosk

plica vocalis

äkta stämband

trachea

luftstrupe

bronchus

luftrör

pulm

lunga

pleura parietale/viscerale

yttre/inre blad av lungsäck

m intercostales

revbensmuskler

diaphragma

mellangärdsmuskel

a pulmonalis dx/sin

hö/vä lungartär

vv pulmonalis

lungvener

aa bronchiales

luftrörsartärer

Ren

njure

capsula adiposa

fettkapsel

capsula renalis

njurkapsel

cortex renalis

njurbark

columnae renales

njurpelare

medulla renalis (pyramis renalis)

njurmärg

papilla renalis

märgpapill

calyx

njurkalk

pelvis renalis

njurbäcken

hilum renale

njurport

a renalis

njurartär

afferent arteriol (ren)

tillförande arteriol

glomerulus (ren)

glomerulus kapillärnystan

efferent arteriol (ren)

bortförande arterioler

peritubulära kapillärnätet (ren)

kapillärnät som omger tubulus

v renalis

njurven

capsula glomerularis (Bowman)

glomerulus (Bowmans) kapsel

tubulus proximalis

proximala tubulus

Henles loop

nephron loop (loop of Henle)


Henles slynga

tubulus distalis

distala tubulus

tubulus renalis colligeus

samlingsrör

ureter

urinledare

vesica urinaria

urinblåsa

urethra

urinrör

m detrusor vesicae

(urin)blåsväggsmuskel

m sphincter vesicae

urinrörets inre slutmuskel

m sphincter urethrae

urinrörets yttre slutmuskel

prostatae

blåshalskörtel

penis

manselm

glans penis

ollon

corpus cavernosum &


corpus spongiosum

penis svällkroppar

preputium penis

förhud

scrotum

pung

testis

testikel

epididymis

bitestikeln

prostata

blåshalskörtel

vesicula seminalis

sädesblåsan

ductus deferens (vas deferens)

sädesledaren

vagina

slida

hymen

slidkrans (förr: mödomshinna )

clitoris

klitoris

labium majus

yttre blygdläpparna

labium minus

inre blygdläpparna

perineum

mellangården

uterus

livmoder

ovarium

äggstock

tuba uterina/salpinx

äggledare

cervix uteri

livmoderhalsen

portio

livmodertappen

endometrium

uterus inre slemhinna

myometrium

uterus muskellager

placenta

moderkaka

embryo

befruktat ägg