Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/320

Click to flip

320 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Nämn alla fyra typer av vävnader

Epitel


Stödjevävnader


Nervvävnad


Muskelvävnad

Vilken typ av cell-cellkontakt?
funktion?

Vilken typ av cell-cellkontakt?


funktion?Tight junctions


Barriäar, hindrar ämnen att diffundera

Vilken cell-cellkontakt
Funktion

Vilken cell-cellkontakt


Funktion

Desmosome
starka sammankopplingar mellan celler


Tillåter sträckning

Vilken cell-cellkontakt?
Funktion?

Vilken cell-cellkontakt?


Funktion?

Gap junctions


Direkt förbindelse mellan cellernas cytosol

Fyra typer av epitel

Fyra typer av epitel

Enkelt plattepitel


* Enkelt kubiskt epitel


Enkelt cylinderepitel


Flerskiktat plattepitel

Vart finns enkelt kubiskt epitel?

Njurtubuli

Vart finns övergångsepitel?

Urinvägarna

Exempel på vart flerskiktat plattepitel finns?

Esophagus

Vart finns enkelt cylindeepitel?

Mag-tarmkanal

Exempel på enkelt plattepitel

Alveoler i lungvävnaden

Vad är ett endotel?

Enkelt plattepitel på insidan av blodkärl

Vilka är epitelvävnadens 3 funktioner

*Skydda kroppens vävnader och organ.
* Reglera transport av ämnen mellan den yttre omgivningen och insidan.
* Registrera känselstimuli. Innehåller då sinnesepitel

Vad består epitelets basalmembran av?

kollagenfiber som de förankrar till genom proteiner.

Hur får epitelet sin försörjning?

Diffusion Blodkärl i vävnader går in till men aldrig igenom basalmembranet

Vad gör ett körtelepitel?

Producera och utsöndra sekret och hormoner. Buktar in i underliggande vävnad och bildar körtlar.

Vad är funktionen av mikrovilli

Ytförstoring

Vad gör cilierna i till exempel luftvägarna

Transporterar bort smuts

Nämn tre typer av epitel

Ytepitel


Sinnesepitel


Körtelepitel

Vilka två typer av körtlar finns det?

Exokrina


EndokrinaHur utsöndrar exokrina körtlar sitt sekret? 

Hur utsöndrar exokrina körtlar sitt sekret?

Via utförsgångar

Hur utsöndrar endokrina körtlar sina hormoner?

Till blodet

Vad är extracellulär matrix och vad består det av

Utrymmet mellan celler


Proteinfiber, ex. kollagen


Polysackarider, ex hyaluronsyra och proteoglykaner


Vatten med lösliga substanse - vävnadsvätska

Vilka typer av stödjevävnad finns det

Bindväv


Fett


Brosk


Ben

Nämna två typer av vanliga fibrer i stödjevävnad

Kollagen


Elastiska fibrer

Vad är kollagen

Kroppens vanligaste protein


Bildar långa breda fibrer som ger draghållfasthet

Vad är elastiska fibrer

Byggs upp av elastin, ger elasticitet

Vad är ett övergångsepitel och vart finns det

flerskiktat och finns bara i urinvägarna. Kubisk och cylindrisk form vid tom blåsa. Fylld - mer plattliknande form.

Två typer av bindväv

Två typer av bindväv

Fast fibrös bindväv


Lucker fibrös bindväv

Beskriv fast fibrös bindväv

Beskriv fast fibrös bindväv

Tätt packad mellan fibroblasterna, ledband och senor. Kollagenfibrer ordnade i samma riktning. Bindvävshinor runt muskler och organ är fast fibrös bindväv

Beskriv lucker fibrös bindväv

Beskriv lucker fibrös bindväv

Halvflytande grundsubstans av proteinfiber. Underhud och slemhinna.

3 typer av brosk

Hyalint brosk


Elastiskt brosk


Fibröst brosk

Beskriv hyalint brosk 

Beskriv hyalint brosk

Särskild typ av kollagenfiber som ger glasartat utseende. Ledytor i kroppens äkta leder. Avlägsnar och får näring genom röresle då det pressas samman. Finns även i luftvägarna. Skador kan göra att det ersätts med fibrös bindväv vilket kan ge smärtor.

Beskriv elastiskt brosk

Beskriv elastiskt brosk

Rikt på elastiska fibrer. Struplock och ytteröra

Beskriv fibröst brosk

Beskriv fibröst brosk

Mest kollagenfiber. Mellanting mellan fibrös bindväv och hyalint brosk. Stor draghållfasthet. Tål stora tryckbelastningar. Mellankotskivorna i knäledernas menisker och i käklederna.

Vad heter cellerna som gör brosk?

Kondrocyter

3 celltyper i skelettet

Osteoblaster - producerar bensubstans


Osteocyter - Underhåller bensubstansen


Osteoklaster - Bryter ned benvävnad

Vad består benvävnad av?

Vad består benvävnad av?

Benvävnad är fast och består av kalciumfosfatkristaller. Ger tryckhållfasthet. Innehåller även kollagen.

Vad består fettväv av? 

Vad består fettväv av?

Tätt packade celler fyllda med triglycerider

Vilka funktioner har fett?

Energidepå, stötdämpning, värmeisolering, hormoner

Beskriv vit fettväv 

Beskriv vit fettväv

Celler med stora fettdroppar, lite mitokondrier

Beskriv brun fettväv 

Beskriv brun fettväv

Mindre fettdroppar, många mitokondrier

Namnge hudens tre lager och vilken vävnad de består av

Underhud - fettväv


Läderhud - bindväv


Överhud - Epitel

Vad kallas fettceller

Adipocyter

Vad är karaktäristiskt för brosk?

Fast extracellulär matrix


Tål tryck utan att förändra form

Vad har brosk för funktioner?

Stöd för mjuka vävnader


Stötdämpande


Släta ytor i leder


Benbildning

Vilka celltyper finns i blod?

Erytrocyter


Leukocyter


Trombocyter

Vilka delar ingår i CNS?

Stora hjärnan


Lilla hjärnan


Ryggmärgen

Vad består det perifera nervsystemet av?

Nerver och ganglier


Nerver som utgår från ryggraden och nedersta delarna av hjärnan

Vilka 2 celltyper är nervvävnad uppbyggd av?

Nervceller och gliaceller

Beskriv ett neuron

Stor cellkropp


dendriter och axon


Myelin av gliaceller

Vad gör gliaceller?

Stöd, skydd, kommunikation


Bildar myelin


Blod-hjärnbarriär


Reglerar vävnadsvätska

Hur bildar gliaceller myelin?

Gliacellen vrider sig runt axonet och bildar elektrisk isolering. Blir flera varv av cellmembran runt axonet

Vad är grå substans?

Nervcellskroppar och dendriter för informationsbearbetning

Vad är vit substans?

Myeliniserade axoner för iformationstransport

Vad består muskelvävnad av?

Muskelceller + bindväv

Vilka tre muskeltyper finns det?

Hjärtmuskulatur


Skelettmuskulatur


Glatt muskulatur

Vad kännetecknar hjärtmuskulatur?

Vad kännetecknar hjärtmuskulatur?

Hjärtat


icke viljestyrt


Tvärsmtrimmigt


förgrenade och korta celler


Förenade ände mot ände med vätskefyllda kanaler som för aktionspotentialen vidareVad kännetecknar skelettmuskulatur?

Vad kännetecknar skelettmuskulatur?

Rörelseapparaten


Viljestyrd


Tvärstrimmig


En fiber = en cell

Vad kännetecknar glatt muskulatur? 

Vad kännetecknar glatt muskulatur?

Inre organ


Icke viljestyrd


Glatt


Spolformade celler

Vilka två typer av hjärtmuskelceller finns det?

Kontraktila (99%)


Autorytmiska (retledningssystemet)

Vad är en sarkomer?

sammandragande enhet i hjärt- och skelettmuskulatur som gör det möjligt för muskeln att dra ihop sig. Sarkomerer finns i myofibriller som i sin tur är paketerade inuti det vi kallar muskelfibrer.

Hur fungerar gasubtyte för djur i vatten?

I gällamellerna möts vattenflödet och blodflödet, motströmsprincipen

Hur många kammare har ett fiskhjärta?

2

Hur ser amfibiernas hjärta ut?

3 kammare, saknar septa i kammarvägg

Hur ser reptilers hjärta ut?

3 kammare, septa hindrar venöst och arteriellt blod att blandas

Hur många hjärtan har en bläckfisk?

3, två gälhjärtan som pumpar blod till gälarna, ett dtredje hjärta pumpar blod till vävnader. det tredje hjärtat stannar när fisken simmar.

Vad har bläckfiskar istället för haemoglobin?

Haemocyanin, innehåller koppar osm ger blåaktigt blod

Vad finns det för fördelar att vara idisslare jmfr med enkelmagad grästätare?

Ättid - ko: 6-8 h, häst 16-17 h


Idissla på skyddat ställe, vila


Mer saliv som buffert


Kan tillgodogöra sig mikroorganismerna

Vad behövermikroberna hos gräsätare?

Rymlig jäsningskammare med långsam passage av digesta


Finfördelad föda


Stabilt pH och temperatur


vatten och näring

Hur fungerar vomen?

Har bladlika utskott - papiller som absorberar VFA.

Vilka vägar kan glukosen gå för att bilda vilka slutliga fettsyror?

Glukos - pyruvat- AcetylCoA - Acetat


Glukos - pyruvat- AcetylCoA - Butyrat


Glukos - pyruvat - lactat - propionat/acetat


glukos - pyruvat - propionat

Vilka VFA bildas av kons mikroorganismer?

Acetat, butyrat, propionat


ättiksyra, smörsyra, propionsyra

3 indelningar av skelettmuskulatur:

Hudmuskler - ej fästa i ben


Stabiliserande muskler


Rörelsemuskler

Vad är en nervimpuls?

Den snabba förändringen av spänningsskillnad mellan axonets in och utsida

Hur utlöses en nervimpuls?

Sinnesceller, andra nervceller, spontana urladdningar

Hur kan perifera nervsystemet delas upp?

Sensoriska nervsystemet


Somatiska nervsystemet


Autonoma nervsystemet

Beskriv det sensoriska nervsystemet

Förmedlar info från sinnesceller till ryggmärgen och hjärnan. Sinnescellernas sensoriska axoner kallas för afferanta (inåtledande) nervfiber. Ligger i ansamlingar som kallas ganglier

Beskriv det somatiska nervsystemet

Målcellerna för systemet är skelettmuskelceller. De organ som styrs av dessa motoriska celler kallas för effektorgan. De motoriska axonerna kallas för efferenta (utåtledande) nerfiber.

Beskriv det autonoma nervsystemet

Styr hjärtat, glatt muskulatur och körtlar. Delas in i Sympatiska och parasympatiska nervsystemet

Hur fungerar en nervimpuls

i det aktiverade området av cellmembranet går en ström av Na+ in i axonet genom spänningsstyrda jonkanaler. Blir ett överskott av positiv laddning. Ett cellmembran i vila har något negativ laddning på insidan. Tillskottet av positiv laddning reducerar den negativa laddningen.Myeliniserade axonHögre ledningshastighet. Inget läckage av positiv ladding.

Beskriv elektriska synapser

Cellmembran i direktkontakt med varandra. Gap-junctions, överför aktionspotentialen lika mkt i båda riktningarna, synkroniserad snabb signaltrasnmittion


Vanligast hos ryggradslösa djur + glatt och hjärtmuskulatur

Beskriv kemiska synapser

Neurotransmittor frisätts från nervänden till målcellsmembranet. exciterar eller inhiberar, alltid bara i en riktning.

2 grupper av neurotransmittorer:

Småmolekylära


Neuropeptider

Karaktäristiskt för småmolekylära neurotransmittorer och exempel på dessa:

Syntetiseras i nervändsluten


Återanvänds. Transportprotein bär dem tillbaks till nervändsluten


Ex: Glutamat, GABA, Dopamin, adrenalin, noradrenalin, serotonin, histamin, acetylcholin, ATP

Karaktäristiskt för Neuropeptider (neurotransmittorer) och exempel på dessa:

Syntetiseras i cellkroppen


Transmittorn bryts ned eller tas upp, ingen återanvändning


Ex: Endorfiner, enkefaliner, vasopressin, oxytocin, TRH, CCK

Beskriv cerebrospinalvätska

Blodplasma utan proteindr och celler. lägre koncentration av glukos och aminosyror, annorlunda jonkoncentration

Vad är cerebrospinalvätskans funktion?

Ge näring åt celler i CNS, transportera substanser, stötdämpare, volymbuffert

Beskriv blod-hjärnbarriären

Består av astrocyter och hjärnkappilärer


Dessa släpper ej igenom stora molekyler


Vattenlösliga substanser stoppas men fettlösliga och gaser överförs lätt

Hur delas storhjärnan, cerebrum, upp?

Vad gör höger hjärnhalva av cerebrum?

Vad gör höger hjärnhalva av cerebrum?

Styr vänster kroppshalva


Sinnesrörelse, musik, igenkänning, språkmelodi, rumsuppfattning

Vad gör vänster hjärnhalva av cerebrum?

Vad gör vänster hjärnhalva av cerebrum?

Kontrollerar höger kroppshalva


Språk. logik, matematik, takt mm

Vilka områden delas cerebrum upp i?

Synbark, bak
Hörselbark, sidorna
Somatosensorisk och motorisk bark, mitt i hjärnan

Synbark, bak


Hörselbark, sidorna


Somatosensorisk och motorisk bark, mitt i hjärnan

Vad gör hjärnbarken (corpus callosum)?

Vad gör hjärnbaLken (corpus callosum)?

Förenar båda hjärnhalvorna

I vilka delar delas mellanhjärnan (diencephalon) upp?

I vilka delar delas mellanhjärnan (diencephalon) upp?

Talamus


Hypothalamus


Hypofysen


Epifysen (tallkottkörteln)

Vilka delar i hjärnan ingår i limbiska systemet?

Hippocampus


Amygdala

Vad gör hippocampus?

Vad gör hippocampus?

Emotionellt beteende


Inlärning


Minne


Motivation

Vad gör amygdala?

Vad gör amygdala?

Samordnar autonoma och endokrina svar med emotionella

Vilka delar består hjärnstammen, truncus encephali av? 

Vilka delar består hjärnstammen, truncus encephali av?

Miithjärna, mesencephalon. Sensorisk ,syn , hörsel och motorisk funktion


Hjärnbryggan (pons) kopplingscentral storhjärna-lillhjärna. centra balans hörsel


Förlängda märgen, medulla oblongata, reptilhjärnan. cirkulation, respiration, digestion, sömn, vakenhet hunger törst

Vad gör lillhjärnan 

Vad gör lillhjärnan

Reglerar balans och rörelse. Försöker göra skillnaden mellan önskade och faktiska rörelser så lite som möjligt


Välutvecklad hos fågel och däggdjur


Rörelseminne

Vad gör ryggmärgen, medulla spinalis?

Förbinder hjärnan med perifera nervsystemet. Omkopplingscentral för reflexer


Överkorsning i ryggmärgen "pyramidbanekorsningen".

Ryggmärgens 3 axon:

Sensoriska, somatiska, autonoma

Vad är en reflex?

Mekanism som automatiskt reglerar kroppsfunktion. Somatisk eller autonom

Vad är en reflexbåge?

nervimpuls från perifert organ till centrala nervsystemet och tillbaka till organet

Definitionen av sömn:

Snabbt reversibelt stadium innebärande sänkt beredskap att reagera på förändringar i omgivningen

Hur regleras sömn?

Hypothalamus + orexin


Retikulära formationen i hjärnstammen


Epifysen - melatonin, adenosin


(koffein antagonist till adenosinreceptorer)

Hur kan man mäta sömn?

Electroencephalogram, EEG. Mäter aktiviteten i den ytliga grå substansen

Karaktäristiskt för ANS

Icke viljestyrt


Styr inre organ


Delas upp i sympatiska och parasympatiska nervsystemet


Styrs av hypotalamus

Hur skiljer sig de efferenta nervbanorna i ANS från de i det somatiska nervsystemet?

2 efferenta nerver. Somatomotoriska nystemet har 1 nerv till skelettmuskeln.

Vad innebär dual innervering

påverkas av både det sympatiska ohc parasympatiska systemet. Det ena stimulerar det andra inhiberarVad är sympatiska gränssträngen?

Ganglion på sidan av ryggmärgen

Karaktäristiskt för Sympatiska Pre-ganglionära neruon: 

Karaktäristiskt för Sympatiska Pre-ganglionära neruon:

Mestadels myeliniserade


Korta!


Utgår thorakalt och lumbalt

Karaktäristiskt för parasympatiska Pre-ganglionära neruron:

Karaktäristiskt för parasympatiska Pre-ganglionära neruron:

Mestadels myeliniserade


Långa!


Ursprung: kranialt och sakralt

Beskriv sympatiska ganglion

Sympatiska gränssträngen


3 större prevertebrala ganglion, ex solar plexus


Binjuremärg - adrenalin och noradrenalin

Beskriv parasympatiska ganglion

Nära eller i målorganet


Kraniala + sakrala

Karaktäristiskt Postganglionära sympatiska neuron: 

Karaktäristiskt Postganglionära sympatiska neuron:

omyeliniserade


Långa!


Kan kopplas 1:20Karaktäristiskt Postganglionära parasympatiska neuron: 

Karaktäristiskt Postganglionära parasympatiska neuron:

omyeliniserade


korta


kopplas 1:1

Exempel på något som bara regleras sympatiskt:

Svettkörtlar, hårfolliklar, blodkärl

Exempel på något som bara regleras parasympatiskt:

Lacrimalkörtlar

Vilken är transmittorsubstansen i ALLA sympatiska och parasympatiska preganglionära nerver?

Acetylcholin

Vilken transmittorsubstans har alla postganglionära parasympatiska nerver?

Acetylcholin

Vilken transmittorsubstans har de flesta sympatiska postganglionära nerver?

Adrenalin och noradrenalin

Hur regleras ANS?

TON (både nerv och binjuremärg)
Reflexer - ex kardiovaskulära, kopplas om ryggmärgen, medulla oblongata, hypotalamus


Storhjärnan påverkar till viss del

Vad händer vid parasympatiskt påslag? E-reaktioner: Emergency, exersice, embarassement

Temperatrreglering och lokala reflexer


Omfördela blodflöde


Ökad hjärtverksamhet


Ökad respiration, dilaterade bronker


Ökad blodglukoshalt


Stimulerad binjuremärg


Dilaterade pupiller

Vad händer vid parasympatisk aktivering? SLUD-reaktioner: Salivering, lacrination, urinering, defekation

Stimulerad tarmperistaltik och näringsupptag


Stimulerar tömning av tarm och urinblåsa


Minskad hjärtfrekvens och slagkraft


Kontraherar bronker


Stimulerar sekretion hos flera körtlar


kontrahera pupiller

Vad finns det för olika sinnesreceptorer?

Mekanoreceptorer


kemoreceptorer


Termoreceptorer


Fotoreceptorer


Smärtreceptorer


Interoreceptorer


Exteroreceptorer


Proprioceptorer

Hjärt och kärlsystemets funktioner:

Transport: näring, syre, koldioxid, avfallsämnen, hormoner, värme


Immunförsvar


Stabilisrea pH, joner, osmolaritet, vätskevolym


Uppräthålla blodtryck och flöde

Karaktäristiskt för erytrocyter:

Karaktäristiskt för erytrocyter:

Hemoglobin - optimerat att binda syre


ingen cellkärna

Vart produceras erytrocyter hos fostret?

Vart produceras erytrocyter hos fostret?

Lever och mjälte

Vart produceras erytrocyter hos vuxna?

Vart produceras erytrocyter hos vuxna?

Benmärgen

Vad gör man när man gör hematokrit?

Bestämmer andelen röda blodkroppar i blodet

Vad beror blåsljud på hjärtat på?

Turbulent flöde som orsakar vibrationer, ej ordentligt slutna klaffar

beskriv perikaridet

beskriv perikaridet

Består av två skikt, emellan dessa finns en tunn vätskefylld spalt. perikardhålan. vätskan och ytorna är glatta för att ge minimal friktion. det inre skiktet är fast förbundet med den yttre hjärtväggen. Det yttre skiktet är förstärkt med en fibrös bindvävshinna som är förankrad i mellangärdet. Denna fungerar som en elastisk strumpa som fbegränsar hjärtats volym. Akut översträckning förhindras.

Vad är anulus fibrosus? 

Vad är anulus fibrosus?

Bindvävsplatta i hjärtat. Fyra bindvävsklaffar förbundna med varandra

Namnge AV-klaffarna (atrioventikulära) och var de sitter

Namnge AV-klaffarna (atrioventikulära) och var de sitter

Trikuspidalklaffen - mellan höger förmak höger kammare


Bikuspidalklaffen - mellan vänster förmak och vänster kammare

Namnge hjärtats in och utgående klaffar och var de sitter

Namnge hjärtats in och utgående klaffar och var de sitter

Pulmonalisklaffen, från höger kammare till lungartären


Aortaklaffen, från vänster kammare till aorta

Beskriv retledningssystemet

Beskriv retledningssystemet

Hjärtats retledning börjar i sinusknutan (SA-knutan) som ligger i övre delen av högra förmaket. Från SA-knutan kommer impulsen gå genom förmaken och efter sin väg kontrahera muskeln. Efter förmaken kommer impulsen till atrioventrikulärknutan (AV-knutan) där den kommer att uppehållas (0,1 s) och därigenom ge förmaken möjlighet att ordentligt tömmas ner i hjärtats kamrar. Från AV-noden kommer impulsen att spridas till His-bunten,elas upp i en höger och en vänster skänkel och sedermera till purkinjefibrerna som för impulsen vidare till höger respektive vänster kammare och kontrahera hjärtmuskeln

Vad är EKG?

Registrering i spänningsskillnader mellan två elektroder

Vilka egenskaper hos ett djur kan påverka hjärtfrkvensen

Djurslag


Ålder


Kön


Kondition


Aktivitetsgrad


Stressnivå

Vad är skelettmuskelpumpen?

det bidrag till det venösa blodflödet som kommer från periodisk kontraktion av skelettmuskulaturen tillsammans med venklaffarna

Vad är systoliskt blodtryck

Övertryck - blodtrycket vid hjärtats sammandragning

Vad är diastoliskt blodtryck?

Undertryck - trycket vid hjärtats utvidgning

Vilka är andningsorganens funktioner?

Vilka är andningsorganens funktioner?

Gasutbyte


Ventilation


Reglera luftflöde


Värma fukta filtrera luft


Immunförsvar


Luktsinne


Tal/Läte


Kyla ned kroppen

Övre luftvägarnas delar:

Nos och näshåla


Bihålor


Munhola


Svalg, pharynx

Nedre luftvägarna:

Struphuvud, larynx


Luftstrupe, trakea


Lungor


- bronker, bronkioler


- alveolerVilken typ av epitel finns i närhåla, luftstrupe och bronker?

Cilierat cylinderepitel

Näshålans funktioner: 

Näshålans funktioner:

Luft fuktas och värms


Näsmusslor


Filtration


luktsinne

Vad består struphuvudet av?

Struplock och stämband


Byggs upp av brosk

Vad består luftstrupen av?

Bågar av brosk


Cilier och slem

Vad består luftrören av?

Bronker och bronkioler

Vad är alveoler?

Luftfyllda blåsor omgivna av tunna väggar och kapillärer där gasutbyte sker

Andningsapparatens funktionella indelning:

Luftörande del: nos --> bronkioler


Respiratorisk del: respiratoriska bronkioler --> alveoler

Hur fungerar inandning?

Kontraktion av diafragma och revbensmuskler

Vad gör alveolernas ytspänning?

Strävar efter att minska alveolernas storlek

Vad är surfaktant?

Ämne som minskar alveolernas ytspänning och förhindrar kollaps

Vad menas med anatomiska döda rummet?

Luftförande del där inget gasutbyte sker

Hur fungerar diffusionen mellan luft och blod?

Gaserna går från ett högre till lägre partialtryck mellan alveoler - lungkapillärer samt vävnadskapillärer - celler

Hur transporteras syre i blodet?

Löst form 1,5 %


Bundet till hemoglobin 98.5 %

När försämras hemoglobinets förmåga att binda syre?

Sänkt pH


Förhöjd kroppstemperatur

Hur transporteras CO2 i blodet?

Löst form 7%


Bundet till hemoglobin 23 %


Som vätekarbonat 70 %

Vart i hjärnan finns andningcentra?

I hjärnstammen

Hur fungerar den kemiska regleringen av andningsfrekvensen?

Centrala kemoreceptorer i hjärnstammen och perifera kemoreceptorer i aorta och halsartärerna känner av O2, CO2 och H+

Vilka egenskaper har dykande däggdjur?

Låg CO2-känslighet


Hög kapacitet att lagra syre


Begränsar blodflöde


Anaerob metabolism

Hur delas hormonerna in efter produktionsställe?

Klassika: Endokrina körtlar, transporteras med blod


Neurohormoner: Nervceller i hypotalamus


Lokala hormoner: Når till måcell via vävnadsvätskan. Parakrin och autokrin reglering

Vad menas med trofiska hormoner?

hormoner som reglerar sekretion av andra hormoner.

Vad menas med endokrin relgering?

Från körtel via blodbanan till målcell

Vad menas med parakrin reglering

Från körtelcell till målcell via ecv

Vad menas med autokrin reglering

Cellen påverkas sig själv

Vad menas med neuroendokrin

Från neuroendokrin cell till blodet till målcell

Hur delas hormoner in efter kemisk struktur?

Peptid- och proteinhormoner (klassiska + neurohormner)


Steroidhormoner (klassiska)


Amonisyraderivat (klassiska + lokala)


Fettsyraföreingar (klassiska + lokala)

Hur delas hormoner in efter funktion?

Vattenlösliga: Peptid och proteinhormoner samt aminosyraderivat förutom thyroideahormonerna
Fettlösliga hormoner: Steroidhormoner och fettsyraföreningar + thyroideahormoner

Hur transporteras fettlösliga hormoner

Bundna till vattenlösliga transportproteiner

Vad menas med negativ feedback

Ökad aktivitet till minskad stimulering

Vad menas med positiv feedback?

Ökad aktivitet till ökad stimulering ex östradiol vid ägglossning ger mer GnRH

Vart sker samordningen av feedbacksystemen?

Hypothalamus

Hur kontrollerar hypotalamus ANS?

Axon till sympatiska och parasympatiska kärnor i hjärnstam/ryggmärg

Hur kontrollerar hypotalamus hypofysen?

Frisätter hormoner från hypofysens baklob, stimulering av hormonfrisättning från framloben

Vad reglerar hypotalamus?

Emotioner och beteende


födo och vattenintag


kroppstemperatur


dygnsrytm och medvetenhet

Vad består hypofysens framlob av 

Vad består hypofysens framlob av

Endokrin vävnad


Portakretsloppet

Vilka hormon frisätts från hypotalamus till hypofysens framlob? 

Vilka hormon frisätts från hypotalamus till hypofysens framlob?

ACTH- RH


TRH


GH-RH


GH-IH, somatostatin


Gn-RH


PRL-RH


PRL-IH, dopamin

Vilka hormon produceras i hypofysens framlob?

Vilka hormon produceras i hypofysens framlob?

ACTH, TSH, FSH, LH, GH, PRL

Vilka hormon produceras i hypotalamus och lagras samt frisätts från hypofysens baklob? 

Vilka hormon produceras i hypotalamus och lagras samt frisätts från hypofysens baklob?

ADH och Oxytocin

Vilket målorgan har FSH och vilken funktion får det där?

Testiklar och äggstockar


Produktion och mognad av spermier och ägg


Ökar inhibin och östradiol

Vilket målorgan har LH och vilken funktion får det där?

Testiklar och äggstockar


Sekretion av könshormoner


ökar testosteron och progesteron

Vilket målorgan har ACTH och vilken funktion får det där?

Binjurebarken


Sekretion av kortikoider


Feedback enbart från glukokortikoider

Vilket målorgan har TSH och vilken funktion får det där?

Sköldkörteln


Sekretion av T3 och T4.

Vilka målorgan har GH och vilken funktion får det där?

Lever och de flesta vävnader


Stimulerar tillväxt


Lever frisätter IGF-1


Proteinsyntes och anabol effekt


fettnedbrytning, ökar blodglukos

Vilket målorgan har prolaktin och vilken funktion får det där?

Mjölkkörtlarna


Mjölkproduktion

Vilket målorgan har ADH och vilken funktion får det där?

Njurarna


Antidiures

Vad gör oxytocin

Mjölkutdrivning, sammandragningar i livmoder, må bra hormon

Vart produceras katekolaminer

Binjuremärgen

Vilken effekt har katekolaminer?

Samma som sympatiska nervysystemet


Temperaturrelgering, lokala reflexer


Omfördela blodflöde


Öka hjärtverksamhet


Öka respiration, dilatera bronker


Öka blodglukoshalt


Dilatera pupiller

Hur stimuleras binjuremärgen att frisätta katekolaminer?

Sympatiska nervsystemet

Vilka effekter har adrenalin och noradrenalin?

Adrenalin . större effekt på hjärta, större metabolisk effekt


Noadrenalin: Vasokonstriktor

Vart produceras mineralkortikoider?

Vart produceras mineralkortikoider?

Binjurebarkens yttersta lager, zona glomerulosa

Vad gör mineralkortikoider?

Reglerar omsättning av salter och mineraler

Vilken är den viktigaste mineralkortikoiden?

Aldosteron - reglerar Na och K utsöndring i njurarna

Hur regleras aldosteron?

RAAS, renin- angiotensin - aldosteron

Vart produceras glukokortikoider?

Vart produceras glukokortikoider?

Binjurebarkens mittersta lager, zona fasciculata

Vad har glukokortikoiderna för funktion?

Reglering av glukosomsättning, metabolism, stress

Vilken är den viktigaste glukokortikoiden?

KortisolVilken är den viktigaste glukokortikoiden hos gnagare?

Kortikosteron

Vad har kortisol för funktioner?

Steroidhormon


Ökar nedbrytning av protein och triglycerider


Prioriterar glukos i hkärnan


Hämmar GH


Hämmar immunförsvaret

Vart produceras androgener?

Vart produceras androgener?

Binjurebarkens innersta lager, zona reticularis

Vilka hormoner bildas i sköldkörteln?

Vilka hormoner bildas i sköldkörteln?

Kalcitonin


T4


T3

Vart i sköldkörteln produceras T3 och T4?

I follikelceller. Lagras extracellulärt i folliklarna

I vilka celler bildas kalcitonin?

C-celler i sköldkörteln

Vart bildas parathormon?

Parathyroidea

Vilka funktioner har T3 och T4

Öka ämnesomsättning för värmeproduktion


Ökar syreförbrukning överallt förutom hjärnan och gonaderna


Normal längdtillväxt


Normal utveckling av CNS


Förstärker Sympatiska nervsystemet


Stimulerar fortledningshastighet i nervsystemet


Normal reproduktionsförmåga

Vad produceras i bukspottskörtelns endokrina celler (langerhanska cellöar) ?

Betaceller: tillverkar insulin


Alfaceller tillverkar glukagon


deltaceller tillverkar somatostatin

Vilka funktioner har insulin?

Stimulera cellernas upptag av näring, metaboliserar glukos, fett och protein (anabolt)

Hur regleras insulin?

Utsöndringen ökar när blodglukosen stiger


Parasympatiska stimulerar och sympatiska hämmar

Vilka funktioner har glukagon?

Ökar koncentrationen av blodglukos stimulera fettnedbrytning och glukoneogenes + glykogenoslys

Hur regleras glukagon?

Ökar när blodglukosen sjunker. Stimuleras av ökad aminosyrakoncentration

Hur styrs digestionskanalen genom nervös reglering?

Korta reflexbågar: inom digestionskanalen (enteriska nervsystemet)


Långa reflexbågar Via CNS - koordinerar aktiviteten


Enetro-enteriska reflexer - kommunikation mellan olika delar av digestionskanalen

Vilak hormoner utsöndras i mag/tarmkanalen?

Gastrin, CCK och sekretinVilka funktioner har saliv?

Gör fodret lättsväljt


Blandas med enzymer


Motverka karies och infektioner


Känna smak


Sköljer rent

Hur fungerar sväljning?

Först viljestyrd men övergår i reflex
1. Maten förs bak mot svalget


2. Stimulerar känselreceptorer i svalget, impulser till sväljcentral


3. Stimulering av svalgmuskulatur


4. Passagen mot näshålan stängs


5. Epiglottis stängs och övre esophagealsfinktern öppnas


6. Svalhalsmuskulaturen kontraherar


7. Espphagealsfinktern stängs och anding återupptas

Vilka funktioner har magsäcken 

Vilka funktioner har magsäcken

Lagring av foder - receptiv relaxiering


Portionera ut kymus till tunntarm


Mekanisk bearbetning av foder


magsaft


Proteinspjälkning påbörjas


HCl dödar bakterier.

Hur fungerar regleringen av magsaft?

Hjärna --> Vagalnerv / Mat - känselceller -->gastrin från magen -->


paritalceller --> HCl


Chief cells --> pepsinogen


Hämmas av pH under 2


Sympatikus kan hämma


Signaler från duodenum - sekretin CCK


Fett- CCk hämmar

Vilka effekter har gastrin?

Stimulerar kontraktioner och dilaterar pylorus

Hur inhiberas magsäckstämning?

Av miljön i tunntarmen

Vart sker den huvudsakliga spjälkningen och absoprtionen?

I tunntarmen

Vad utsöndras från bukspottskörteln

HCO3-
Enzymer - Trypsin, lipas, amlyas, ribonucleas, deoxyribonucleas m fl.

Hur regleras galla och buskoptt?

CCk från magtarmkanal


Bukspott även sekretin

Vad består galla av?

HCO3-


Gallsalter som löser fett

Vilka två typer av enzym finns i tunntarmen?

De som agerar i lumen


De som agerar på apikala ytan på epitelet

Hur påverkas en ko av en stärkelserik kost? 

Hur påverkas en ko av en stärkelserik kost?

Den totala mängden VFA ökar, Även om den totala andelen acetat inte ökar kan det ändå leda till problem.

Hur fungerar proteinnedbrytningen hos idisslare? 

Hur fungerar proteinnedbrytningen hos idisslare?

Degraderas av vommikrober


mikroberna bygger nya proteiner


Kväve cirkuleras som NH4 och urea, återförs till vomen via saliven


idisslare är inte lika beroende av fodrets proteinsammansättning som enkelmagade djur

Vilka är njurarnas uppgifter?

Vilka är njurarnas uppgifter?

Avlägsna avfallsämnen och skadliga ämnen


Stabilisera ECV, omsolaritet och volym


Reglera joner i ECV


Bidra till syra/basbalans genom att variera utsöndring av H+ och HCO3-


Glukoneogenes


Göra erytropoietin


Omvandla D-vitamin till kalcitriol


Bilda renin

Vad består ett nefron av? 

Vad består ett nefron av?

Bowmans kapsel


Proximala tubulus


Tunna delen av Henles Slinga


Tjocka delen av henles slinga


Distala tubulus

Hur ser cellerna ut i proximala tubulus?

Borstbräm som ger stor kontaktyta mot lumen


Hög genomsläpplighet för vatten och joner

Hu ser cellern au ti distala tubuli?

Korta mikrovilli


Liten kontaktyta, låg genomsläpplighet

Vart tillverkas renin?

Juxtaglomerulära celler i den afferenta arteriolen

Hur ser filtrationsbarriären ut mellan glomerulus och bowmans kapsels inre lager?

Endotelceller, poröst basalmembran, podocyter

Vad menas med primär aktiv resorption?

Natrium passerar passivt från tublumen till epitelcellen


Tas upp aktivt mot en K+ till vävnadsvätskan - kostar ATP
Passerar passivt till blodet

Hur fungerar resorptionen av vatten i njurarna?

Via osmos när Na tas upp aktivt

Vad används vatten till i kroppen?

Vad används vatten till i kroppen?

Lösningsmedel för transport


Utsöndring av restprodukter


Kemiska reaktioner - hydrolys


Temperaturreglering

Varför måste ECVs volym regleras?

För att blodtrycket ska hållas stabiltVarför måste ECVs osmolaritet regleras?

Så att inte cellerna skrumpnar eller sväller

Vad innebär osmos?

Vatten rör sig dit koncentrationen är lägst

Vad betyder osmolaritet?

Antalet lösta molekyler i mol/l

Vilket är det vattensparande hormonet?

ADH

Vilket är det blodtryckshöjande hormonet i regleringen av vattenbalans?

Angiotensin II

Vilket är det saltsparande hormoner i vätskebalansen?

Vilket är det saltsparande hormoner i vätskebalansen?

Aldosteron

Vilket hormon är både saltutsöndrande och blodtryckssänkande?

Vilket hormon är både saltutsöndrande och blodtryckssänkande?

ANP, Atrial Natriuretic Peptide

Vart finns törstcentra och hur fungerar det?

Vart finns törstcentra och hur fungerar det?

Hypotalamus, osmoreceptorer sickar signaler till törstcentra

Vad händer vid vattenbrist?

Vad händer vid vattenbrist?

Ökad plasmaosmolaritet, Hypovolemi leder till:


* Törst --> ökat vattenintag


* ADH ---> minskad urinvolym


* RAAS aktiveras

Har ICV eller ECV störst volym vid saltbrist? 

Har ICV eller ECV störst volym vid saltbrist?

ICVHar ICV eller ECV störst volym vid saltöverskott? 

Har ICV eller ECV störst volym vid saltöverskott?

ECV

Vilka hormon stimuleras av saltbrist? 

Vilka hormon stimuleras av saltbrist?

RAAS


ADH

Vilka hormon aktiveras vid saltöverskott? 

Vilka hormon aktiveras vid saltöverskott?

ANP


ADH

Vilka faktorer är viktiga för vattenbalans?

Vilka faktorer är viktiga för vattenbalans?

Foder, Dricksvatten, Metaboliskt vatten


* Urin, träck, evaporation & svett, mjölk

Vad påverkar vätskebalansen och det frivilliga vattenintaget? 

Vad påverkar vätskebalansen och det frivilliga vattenintaget?

Foderintag


Laktation


Omgivningstemperatur


Fysisk aktivitet

Hur påverkar foderintaget vätskebalansen och frivilliga vattenintaget?

Hur påverkar foderintaget vätskebalansen och frivilliga vattenintaget?

Vatteninnehåll


Energiomsättning


Kaliumintag


Proteinintag

Varför kan inte kor spara på vattnet i mjölken?

Varför kan inte kor spara på vattnet i mjölken?

Mjölken är isoton med plodplasman
(mjölkproduktionen bibehålls första 24 TIMMARNA)

Beskriv vattenbrist hos mjölkkor

Beskriv vattenbrist hos mjölkkor

*Uttorkning - plasmavolymen minskar och osmolariteten ökar


* Kon slutar äta


* Blodflödet till juvret minskar


* Mjölkmängd minskar och fett- och laktoshalt ökar

När frisätts ADH?

Ökad plasmaosmolaritet

Vart verkar ADH?

Distala tubuli och samlingsrör

När utsöndras Angiotensen 2 (RAAS)

Hypovolemi/Hyponatremi

Hur verkar Angiotensin II

Höjer blodtryck, Stimulerar törst, frisätter ADH och aldosteron

När frisätts Aldosteron?

Hyperkalemi


stimulering av angiotensin II (RAAS)


Hypovolemi/hyponatremi


Stimulering av ATCH

Hur verkar aldosteron?

Natriumsparande i distala tubuli och samlingsrör, grovtarm


Kaliumutsöndrande

Hur frisätts ANP?

Vid hypervolemi, sträckreceptorer i hjärtats förmak

Hur verkar ANP?

Blodtryckssänkning


Na-utsöndring ökar

Vad initierar pubertet?

Okänt

Vad händer vid pubertet?

Könsceller mognar


Sexuell mognad


Reproduktionsorgan växer snabbare än andra organ


Sekundära könskaraktärerVilka är gonadernas uppgift

Vilka är gonadernas uppgift

Producera och lagra specialiserade könsceller.


Producera könshormoner som är nödvändiga för normal sexualfunktion

Vad kännetecknar könsmognad hos handjur?

Vad kännetecknar könsmognad hos handjur?

Fullt utvecklade könsorgan


Normal spermabild


Uttalad könsdrift


Beteckningsförmåga

Vad kännetecknar könsmognad hos hondjur?

Vad kännetecknar könsmognad hos hondjur?

Fullt utvecklade könsorgan


Första ägglossning följt av cyklisitet med brunst

I vilka celler bildas spermier 

I vilka celler bildas spermier

Sertoliceller

I vilka celler bildas testosteron (i testiklarna)

I vilka celler bildas testosteron (i testiklarna)

Leydigceller

Vad gör bulbourethralkörtlarna?

Vad gör bulbourethralkörtlarna?

producerar ett sekret som kallas försats, vilken hjälper till att skapa en gynnsam miljö för spermierna, samtidigt som det vid samlag fungerar smörjande.

Vad gör prostatan?

Vad gör prostatan?

producerar en del av det sekret som ingår i sädesvätskan.

Vad gör sädesblåsan?

utsöndrar Sekretet som utgör ca 60% av totalvolymen sädesvätska, och innehåller proteiner som koagulerar efter ejakulationen och fruktos. hos gnagare bildar slutet av ejakulatet en plugg som försvårar för spermier från en hanne som ejakulerar efteråt.

Hur påverkar FSH handjur?

Stimulerar sertoliceller till spermiebildning

Hur påverkas LH handjur?

Stimulerar Leydigceller till produktion av testosteron

Vad sker i bitetsikeln

Vad sker i bitetsikeln

Spermierna mognar och får rörelseförmåga

Hur funkar en fibroelastisk penis?

Hur funkar en fibroelastisk penis?

Mycket bindväv och elastiska fibrer


Växer bara i längd, ej tjocklek


Behövs endast liten mängd blod för erektion

Hur funkar en vaskulär penis?

Hur funkar en vaskulär penis?

Har mkt "erectile tissue", lite bindväv.


Växer på längd och bredd


Stort utrymme för blod, avskilt av septa


Behövs mycket blod

Vad gör FSH hos hondjur?

Follikeltillväxt och mognad


Leder till produktion av östradiol och inhibin

Vad gör LH hos hondjur?

Follikeltillväxt och mognad


utveckling av gulkropp som sen producerar progesteron.

Vart i reproduktionsorganet produceras östrogen

Folikelvägg i äggstocken

Vart produceras inhibin och vilken funktion får det?

Äggstocken - hämmar FSH vilket ger mer utrymme till LH

Vad gör prostaglandin?

Bryter ned gulkroppen . luteolys


kontraktioner m.m.


Kommer från livmoderväggen

Vart sker oftast befruktningen?

Äggledaren ampulla

Vad gör östrogen i livmodern?

Stimulerar tillväxt

Vad gör progesteron i livmodern?

stimulerar körtelaktivitet (sekretion) i endometriet och hämmar aktivitet i myometriet

Vad gör livmoderhalsen?

Fungerar som ett lås under dräktighet


öppnas vid förlossningen - relaxin, östrogen

Vilka hormon ökar under follikelfas?

Östradiol LH, FSH

När är östradiolnivån och LH-nivån högst?

Vid ägglossning

Vilket hormon ökar under lutealfasen?

Progesteron

När är progesterone som högst?

Under diöstrus fram till luteolys

Vilka faser delas follikelfasen upp i?

Proöstrus och östrus

Vilka faser delas lutealfasen upp i?

Metöstrus och Diöstrus

Vad händer under proöstrus?

Follikeln produceras östrogener


Äggledarens cellskikt växer i tjocklek


Slemhinnan i livmodern får ökad blodförsörjning

Vad händer under östrus?

Hona är parningsvillig


Follikeln blir mer vätskefylld och brister


Ägglossing

Vad händer under metöstrus?

Väggen i brustna follikeln får ökad blodförsörjning


Granulosaceller luteiniseras


En gulkropp bildas


Hormonproduktionen ändras till progesteron

Vad händer under diöstrus?

Aktiv gulkropp

När går djuret in i anöstrus?

Laktation


Säsongsbunden aktivitet


Skendräktighet


Stress


Patologisk störning

Vilket hormon är högst i början av dräktigheten?

Progesteron

Vilket hormon är högst i slutet av dräktigheten?

Östradiol

Vad sker vid förlossning?

Syrebrist och näringsbrist när placenta börjar lossna - stress för fostret


Cortisol ökar hos fostret - passerar placenta


Progesteron ned östradiol upp


Prostaglandin och oxytocin upp


Kontraktioner

Vad sker i förlossningens öppningsstadium

Svaga sammandragningar


Fosterblåsor vidgar livmoderhalsen

Vad sker under förlossningens utdrivningsstadium?

Kraftigare sammandragningar i livmoder + bukmuskulatur


Fostret pressas ut

Vad sker under förlossningens efterbördsstadium?

Livmodersammandragningar för ut efterbörden

Vad gör östorgen för mjölkproduktionen?

Stimulerar tillväxt av mjölkgångar

Vad gör progesteron för mjölkproduktionen?

Utvecklar körtelvävnad

Vad gör prolaktin för mjölkproduktionen?

Gör så att körtelepitelet kan producera mjölk

Vad gör oxytocin för mjölkproduktionen?

Stimulerar epitelcellerna att dras samman i körtlarna och mjölken pressas ut

Per Jensens definition av stress?

En individs tillstånd då den trots kostsamma ansträngningar inte förmår hantera en belastning”

Tre saker som är viktiga för mental hälsa

Förutsägbarhet


Kontroll


Bekräftelse

Vad är smärtfiber och hur fungerar dessa?

Speciella sensoriska nervfibrer med omyeliniseradenervändar


Påverkas av temperatur samt kemiska och mekaniska stimuli


Omkoppling sker ofta i hjärnstammen eller thalamus

Vilka funktioner har fjädrar?

Vilka funktioner har fjädrar?

Isolering


Flygning


mekaniskt skydd


Display- kommunikation


Uppvaktning


Kamouflage


Bomaterial

6 typer av fjädrar:

Konturfjädrar - flyg- och kroppsfjädrar


Semiplym


Dun


Filoplym


Borst


Puderdun

Hur sker in- och utandning hos fåglar?

Hur sker in- och utandning hos fåglar?

Ej diafragma


Muskulatur gör att bröstbenet höjs och sänks

Vilka funktioner har krävan?

Vilka funktioner har krävan?

Lagring av foder


Viss spjälkning av stärkelse


Lagring av foder till ungar


Krävmjölk


Mikrobiell jäsning (en fågel)

Vad gör körtelmagen?

Vad gör körtelmagen?

Bildar HCl och pepsinogen

Vad gör muskelmagen?

Vad gör muskelmagen?

Mekanisk bearbetning, kan innehålla grus

Vad har luftsäckarna för funktion?

Vad har luftsäckarna för funktion?

Sparar på luft under inandning vilket gör att respiration kan ske på både in- och utandning

Varför kan reptiler dö av för mycket fysisk aktivitet?

De har snabba anaeroba (vita) muskler = mjölksyra = sänkt pH