• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad hör till de övre resp nedre luftvägarna?

Övre luftvägarna: Näsan, munhålan och svalget


Nedre luftvägarna: struphuvud, luftstrupen och luftrörsförgreningarna (bronkerna och bronkiolerna)

Vad händer med inandningsluften på vägen ned till lungalveolerna?

I näshålan befuktas och värms inandningsluften

Hur är lungsäcken uppbyggd och vilka funktioner har den?

Lungsäcken omger hela lungan förutom vid lungroten, där huvudbronkerna går in i lungan.Den delen av lungsäcken som täcker lungytan kallas det viscerala bladet. Den andra delen som täcker insidan av bröstväggen kallas parietala bladet.De två lungsäcksbladen är åtskilda av en smal spalt, pleurahålan, som innehåller vätska för att lungsäcksbladen ska glida friktionsfritt mot varandra. Vätskan gör även att bladen inte kan dras isär under ventilationen.

Vad är skillnaden mellan lungventilation och alveolarventilation?

Lungventilation är den respiratoriska minutvolymen (andningsfrekvens x tidalvolymen)Luftvägarna kallas även för det döda rummet då inget gasutbyte sker där, dess volym är 150ml.Om tidalvolymen är 500ml kommer endast 350ml frisk luft nå ända ner till alveolerna.Alveolarventilationen per minut blir därför mindre än lungventilationen pga det döda rummet.

Hur transporteras O2 i blodet?

I löst for eller bundet till hemoglobin.

Hur transporteras CO2 i blodet?

Koldioxid kan transporteras på tre sätt:Fysikaliskt löst


Bundet till hemoglobinmolekylens proteindel


Som vätekarbonat

Var sitter andningscentrum och hur styrs lungventilationen?

Andningscentrum sitter i den förlängda märgen och lungventilationen styrs automatisk.Andningsfrekvensen och andetagens djup förändras efter behov utan att vi behöver tänka på det

Perifera nervsystemet delas upp i flera olika system, ange minst två av dem.

Sensoriska, motoriska och autonoma nervsystemet.

Vad skiljer afferenta och efferenta nervbanor från varandra?

Afferenta nervbanor leder signaler till CNS (via sensoriska nervbanor).Efferenta nervbanor leder signaler från CNS till kroppens olika delar (via motoriska nervbanor)

Vad är skillnaden mellan grå och vit substans i CNS?

Grå substans är nervcellskropparVit substans är nervbanor, axoner som är beklätt i myelin

Var finns cerebrospinalvätskan och hur bildas det?

Cerebrospinalvätskan bildas genom filtrering av blodet genom väggen i kapillärerna i plexus choroideus. Vätskan cirkulerar inne i hjärnventriklarna i hjärnan samt i ryggmärgen.

Var sitter den motoriska resp sensoriska barken i förhållande till centralfåran?

Sensorisk: bakom centralfåran


Motorisk: framför centralfåran

Beskriv larynx uppbyggnad?

Larynx är ca 6 cm lång rör. Uppbyggd av hyalint och elastiskt brosk. I mitten bildar den främre delen av sköldbrosket adamsäpplet och strax under sköldbrosket sitter ringbrosket. Mellan dessa två bildar elastiskt bindvävsfibrer en hinna.

Vad är anledningen till att du flåsar efter ett ansträngande pass?

Vid fysisk träning ökar kroppens förbrukning av O2 och produktion av CO2 samt att musklerna behöver mer syre än normalt för att inte få mjölksyra. För att kompensera för detta ökar ventilationen och därmed flåsar vi.

Beskriv de anatomiska delarna som en blodkropp passerar när den fraktas genom lungkretsloppet.


Kroppens celler - höger förmak - höger kammare - lungartärer - lungor - lungvener - vänster förmak - vänster kammare - aorta - kroppens celler

Vilka vävnadslager i hjärtat bygger upp hjärtsäcken?

Hjärtat är omslutet av hjärtsäcken som består av två skikt - parietala (understa skiktet) och det viscerala (översta skiktet, epikardiet).

Förklara vad som händer i hjärtat vid kammarens diastole.

Det är vilofasen. Kamrarna fylls på med blod från förmaken. Förmaken kontraheras i slutet på diastole.

Vad innebär ett systoliskt tryck?

Systoliskt tryck är det högsta trycket i artärerna under en hjärtcykel, kallas även övertryck.

Hur försörjs hjärtats egen muskel med näring och syre och under vilken fas sker detta?

Kranskärlen försörjer själva hjärtat med blod och näringsämnen. Detta sker under den diastoliska fasen.

Ange minst fyra faktorer som man bör beakta när man mäter blodtrycket.

Vila före mätning, armens position, anpassa manschetten efter patientens armomkrets, manschetten ska vara 2 cm över armvecket

Ange fyra orgnaller som finns i cytoplasman samt vilken uppgift de har.

Mitokondrier - producerar energi (ATP)


Lysosomer - innehåller enzymer som bryter ned defekta celldelar och främmande partiklar som förts in i cellen


Golgiapparaten - sorterar och märker de proteiner så att du kommer till rätt delar av cellen (likt en postcentral)


Ribosomer - proteinsyntes

Förklara i stora drag hur proteinsyntesen går till.

I kärnan överförs den genetiska koden från DNA till pre-mRNA, därefter ombildas det till färdigt mRNA. Nu transporteras mRNA från kärnan till ribosomerna där det används som en mall genom att sekvensen kvävebaser i mRNA översätts till sekvensen aminosyror som ska bilda det färdiga proteinet.

Vad innebär det att en nervcell depolariseras?

När cellen depolariseras sker det en aktionspotential i cellen. Det blir mer positivt laddat då det strömmar in Na+

Om vatten utgör cirka 60% av kroppsvikten. Hur fördelas den mellan ICV och ECV?

40% ICV, 20% ECV

ECV delar upp sig i två vätskevolymer, vilka?

Intravasalt vatten och interstitiellt vatten

Vad innebär att en vätska är hyperton?

En hyperton vätska är en koncentrerad vätska. Sätter man i normala celler i lösningen kommer vatten att strömma ut ur celler i försök att höja cellens koncentration, detta leder till att cellen skrumpnar ihop.

Vilken är den största positiv jonen i ECV resp ICV?

ECV har flest natriumjoner, ICV har flest kaliumjoner.

Vilken uppgift har ett buffertsystem i vår kropp?

Kroppens buffertsystem förhindrar pH-förändringar.

Urethra

Urinröret

Pulstryck

Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck

Diffusion

Ämnen transporteras från ett område med högre koncentration till områden med lägre koncentration så att skillnaden jämnas ut

Mitos

Vanlig celldelning

Endokardium

Hjärtväggens innersta skikt

EEG

Man använder detta för att diagnostisera funktionsstörningar i hjärnan och mäta elektriskt aktivitet.

EKG

Används för att visa att de elektriska impulserna i hjärtats retledningssystem fungerar bra samt att hjärtmuskeln fungerar normalt

Ultraljud (doppler)

Används för att mäta blodflödet i kärlen ex. i carotis

p-Urea

Detta är slutproduktionen av proteinomsättningen i levern med utsöndras via urinen

Kreatininclearence

Detta är ett mått på hur snabbt ett ämne renas från blodet på en minut

Vilka två typer av celler består nervvävnad utav och vilken funktion har resp celltyp?

Nervceller: bildar nerver, nervtrådar och skickar impulser till/från nervsystemet


Gliaceller: bildar ett skyddande nätverk runt cellerna i CNS och hjälper till att hålla sammansättningen av vävnadsvätska runt nervcellen stabil


Nämn tre kranialnerver på latin och beskriv kortfattat deras funktion

N. olfactorius - luktnerven


N. opticus - synnerven


N. facialis - nerverna som känner av smak från smaklökarna

Vad är skillnaden på en stimulerande synaps och en hämmande synaps?

I en stimulerande synaps öppnas natriumkanalerna och cellen blir positivt laddad och skickar vidare impulsen.


I en hämmande synaps öppnas kloridkanalerna och cellen blir mer negativt laddad och skickar inte vidare impulsen.

Varför behöver äldre personen läsglasögon?

Elasticiteten i ögonlinsen minskar vilket gör att äldre människor får minskat närseende.

Blinda fläcken

Nervfibrer samlas i synnerven som passerar ut ur ögat där det inte finns några sinnesceller, det området kallas för blinda fläcken.

Nervus ischiadicus - beskriv dess anatomiska utbredning

N. ischiadicus börjar i nedre delen av korsryggen, går genom bäckenet och säte till baksida låt och underben ända ut till tårna

Limbiska systemet - anatomiskt läge och funktion

Limbiska systemet är "reptilhjärnan". Finns i båda hjärnhalvor. Fysiologiskt samlingsnamn på området som hanterar känslor, beteende och minne.

Hur skiljer sig artärernas anatomi från venernas?

Artärer har tjockare väggar eftersom de innehåller ett tjockare lager av glatta muskelceller och elastiskt bindväv. Vener har däremot invändiga klaffar som gör att blodet inte rinner nedåt.

Namnge tre ställen där du kan känna pulsen (latin).

Arteria carotis, arteria brachialis palperas och arteria radialis.

Vilka faktorer påverkar det arteriella motståndet?

Hjärtats pumpförmåga, blodkärlens elasticitet och den totala blodvolymen

Beskriv perikardiets anatomi

Perikardet består av två skikt, parietala och viscerala. Mellan dessa skikt finns en vätskefylld spalt. Det inre skiktet är fast förbundet med den yttre hjärtväggen och det yttre skikt är på utsidan förstärkt med fibrös bindvävs som är förankrad i mellangärdet

Var uppstår aktionspotentialer i hjärtat hos friska personer?

I sinusknutan

Hur uppkommer hjärtljud?

Dessa ljud uppstår då klaffarna stängs och det bildas vibrationer. Det första ljudet bildas när AV-klaffarna stängs och det andra ljudet bildas när klaffarna mellan kamrarna och de frånförande artärerna.

I de nedre luftvägarna har du respiratorisk epitel. Beskriv dess anatomi och fysiologi.

Respiratorisk epitel består av enskiktat cylinderepitel där där cellerna är försedda med flimmerhår och slemproducerande celler. I slemmet kan mikroorganismer och små partiklar fastna, flimmerhåren transporterar sedan slemmet till svalget där det sväljs.

Vad är det som driver syret mellan alveolerna och omgivande lungkapillärer?

Luften rör sig från området med högre tryck till lägre tryck. Atmosfärtrycket och alveoltrycket avgör ifall luften transporterar till eller från lungorna.

Vad är en spirometriundersökning?

Statiskt spirometri - mäta de lungvolymer som påverkar lungornas storlek och dess mekaniska egenskaperDynamiskt spirometri - mäta de lungvolymer som under en viss tid andas in eller ut ur lungorna

Vilken effekt har aldosteron resp ADH på diuresen?

Aldosteron byter natriumjoner med kaliumjoner i njurens samlingsrör och därmed sparar natrium i kroppen. Natrium drar med sig vatten tillbaka vilket gör att mindre vatten utsöndas.ADH ökar epitelcellernas genomsläpplighet för vatten i distala tubuli och samlingsrör vilket leder till att mindre vatten utsöndas.

Varför måste man ha en viss urinproduktion per dygn?

För att koncentrationen av vatten lösliga ämnen blir för hög

Nämn två orsaker till att njurfunktionen minskar med åldern?

Njurens genomblödning minskar, glomerulära filtrationen går ned.

Beskriv hur det går till när urinblåsan töms.

Vi blir medvetna om att vi är kissnödiga när blåsan börjar fyllas med urin då det skickar nervimpulser från urinblåsan till hjärnan.Själva tömningen är ett samspel mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Sympatiska nervsystemet håller emot och vi måste själva slappna av för att kunna öppna urinröret.

Vad heter det hormon som njurarna bildar?

Renin

Vilken uppgift har det hormon som njurarna bildar?

Hormonet aktiverar ett annat ämne som stimulerar binjuremärgen till att bilda hormonet aldosteron.

Vad kännetecknar en vävnad?

En samling av celler som i en organism har liknande uppgifter, vävnader bildar organ.

I huden bildas ett förstadium till ett vitamin, vilket?

D-vitamin

B-EVF

mäter volymen av de röda blodkropparna i förhållande i plasman

BE

Mått på hur mycket baser och syror som finns i blodet