Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/217

Click to flip

217 Cards in this Set

 • Front
 • Back

nasal

näsa

oral

mun

cervical

hals

abdominal

bukhålan

pubis

område vid könsorgan

patella

knäskål

frontal

panna

sternum

bröstben

thoracal

bröstkorg

femoral

lår

occipital

bakhuvud

vertebral

ryggrad

lumbalis

länd

sacral

korsben

gluteal

säte

blå

blå

medianplan / sagittalplan

röd

röd

frontalplan

gul

gul

transversalplan / horisontalplan

ab

från

ad

till

ante

framför

retro

bakom

anti

mot

circum

omkring

extra

utanför

epi

på / ovan

intra

innanför

inter

mellan

per

genom

peri

runt om

post

efter

pre

framför

sub

under

supra

ovanför / över

infra

under

hyper

över

hypo

under

brady

långsam

tachy

snabb

externus

yttre

internus

inre

1. superior / inferior


2. medial / lateral


3. proximal / distal


4. superficial / profunde

< posterior / dorsal


> anterior / ventral

cranium

skalle

os frontale

pannben

os parietale

hjässben

os temporale

tinningben

os occipitale

nackben

os ethmoidale

kilben

fonticulus cranii

skallens fontaneller

os maxilla

överkäksbenet

os mandibula

underkäksbenet

os zygomaticum

okben / kindben

os nasale

näsben

foramen magnum

stora nackhålet

orbita

ögonhåla

sinus frontalis

pannbenshåla

sinus ethmoidales

silbenshåla

sinus spenoidales

kilbenshåla

sinus maxillaris

överkäkshåla

columna vertebralis

ryggraden

vertebrae cervicales

halskotor C1–C7

columna thoracicae

bröstkotor T1–T12

vertebrae lumbales

ländkotor L1–L5

vertebrae sacrales

korsben S1–S5

vertebrae coccygeae

Coccyx-svansben Co1-Co4

discus (disci) intervertebrales

broskskivor mellan kotorna

processus spinosus
corpus vertebrae
arcus vertebrae
processus transversus
Foramen vertebrale

processus spinosus


corpus vertebrae


arcus vertebrae


processus transversus


Foramen vertebrale

4. tvärutskott


6. kotkropp


7. taggutskott (vertebra prominens-taggutskottet på C7)


11. kotbåge


12. hålrum i kotans centrumcanalis vertebralis

de olika kotornas foramina vertebralia bildar kotpelarkanalen som omsluter ryggmärgen

foramina intervertebralia

foramina intervertebralia

hålen mellan kotorna

Thorax

bröstkorgens ben

os sternum

bröstben

os costae

revben. de 7 översta revbenen kallas äkta revben och de 5 nedersta kallas falska revben

Arcus costalis

revbensbåge, går från 10:e revbenet till os sternum

os sternum består av tre delar

manubrium sterni (handtaget)


corpus sterni (bröstbenskroppen)


processus xiphoideus sterni (bröstbensspetsen)

Cingulum pectorale

skuldergördel

Upper limb

övre extremitetens ben

os clavicula

nyckelben

os scapula

skulderblad

os humerus

överarmsben

os radius

strålben

os ulna

armbågsben

ossa carpi

handlovsben

ossa metacarpalia

mellanhandsben

falanger (superiora)

fingrarnas ben

Cingulum pelvicum

bäckengördel (bäckenets ben)

Lower limb

Nedre extremitetens ben

Pelvis

bäcken

os coxae

höftbenet

os ilium

tarmben

os ischii

sittben

os pubis

blygdben

crista iliaca

höftbenskam

acetabulum

höftbenspanna (ledpannan i höftbenet)

Os femur

lårben

caput femoris

lårbenshuvudet

trochanter major

stora benutskottet

os patella

knäskål

os tibia

skenben

os fibula

vadben

malleolus medialis/lateralis

inre/yttre fotknöl

ossa tarsi

fotledsben

os talus

språngben

os calcaneus

hälben

ossa metatarsalia

mellanfotsben

falanger (inferiora)

tårnas ben

Fibrous joint (ex. ?)

bindvävsförbindelse (ex. suturerna i skallen)

fontaneller

bindvävstäckta luckor i nyföddas kranium

Cartilaginous joints

broskvävsförbindelser

Symphysis pubica


(Cartilaginous joint)

blygdbensfog


(broskvävsförbindelse)

Discus (disci) intervertebralis


(Cartilaginous joint)

mellankotsskivor (brosk)


(broskvävsförbindelse)

anulus fibrosus


(Cartilaginous joint)

trådbrosk


(broskvävsförbindelse)

nucleus pulposus


(Cartilaginous joint)

kärna av gel


(broskvävsförbindelse)

Synovial joints (?)

synovialleder (äkta leder)

synovialledens generella uppbyggnad


Ball-and socket (är en...?) (exempel?)

kulleder (en typ synovialled) Axelled, höftled

Hinge joint

gångjärnsled

Pivot joint (exempel?)

vridled (atlas roterar runt axis tandmellan proximala radius och ulna)

m temporalis

tinningmuskel

m masseter

tuggmuskel (ytlig)

m sternocleidomastoideus

nickmuskel

m intercostales interni

inre revbensmuskler

m intercostales externi

yttre revbensmuskler

m diaphragma

diafragma, mellangärdelsmuskel

m rectus abdominis

raka bukmuskeln

m obliquus abdominis externus

yttre sneda bukmusklerna

m obliquus abdominis internus

inre sneda bukmusklerna

m transversus abdominis

tvärgående bukmuskel

diaphragma urogenitale

främre bäckenbotten

diaphragma pelvis

bäckenbotten

m levator ani

bildar yttre analsfinkter

m trapezius

kappmuskel

m latissimus dorsi

breda ryggmuskeln

m pectoralis major

stora bröstmuskeln

m deltoideus

deltamuskeln

m biceps brachii

tvåhövdade armuskeln

m triceps brachii

trehövdade armmuskeln

m psoas major/minor

höft – och ländmuskel

m quadriceps femoris

fyrhövdade lårmuskeln

m gluteus maximus

stora sätesmuskeln

m gluteus medius

mellersta sätesmuskeln

m biceps femoris

knäböjarmuskel

m gastrocnemius (?)

tvillingmuskeln bildar vadmuskeln tillsammans med m soleus = m triceps surae

m soleus (?)

bildar vadmuskeln tillsammans med gastrocnemius = m triceps surae

triceps surae

m soleus + m gastrocnemius = vadmuskeln1. Dens


2. Atlas (ringkotan, saknar corpusdelen)


3. Atlas kotbåge (posterior)


4. Axis1–6

1–6

1. aqueous humor / kammarvatten /-vätska


2. corpus vitreum / Glaskropp


3.


4.


5. Retina / Hornhinna


6.7–12

7–12

7.


8.


9. Iris / Regnbågshinna


10. Cornea / Hornhinna


11.


12.

Meninges

hjärn- eller ryggmärgshinnor

dura mater (?)

hårda hjärn- och ryggmärgshinnan (meninges)

arachnoidea (?)

spindelvävshinnan (meninges)

pia mater (?)

mjuka hjärn- och ryggmärgshinnan (meninges)

Plexus choroideus (hjärnan)

kärlrik veckbildning

arachnoidal villi

utskott från arachnoidean

sinus sagittalis superior

en stor ven i huvudet

ventriculus lateralis dx/sin

höger och vänster sidoventrikel

ventriculus tertius

3:e hjärnventrikeln

aquaeductus cerebri

akvedukten

ventriculus quartus

4:e hjärnventrikeln

encephalon

Hjärnan.


Består av:


cerebrum/storhjärnan


cerebellum/lillhjärnan diencephalon/mellanhjärna

cerebrum

storhjärnan, en del av encephalon (hjärnan)

cerebellum

lillhjärnan, en del av encephalon (hjärnan)

diencephalon

mellanhjärna, en del av encephalon (hjärnan)

truncus encephali

hjärnstammen

corpus callosum

hjärnbalk


(Förbinder huvuddelen av de båda hjärnhalvornas barkområden)

cortex cerebri (?)

storhjärnsbark, (det yttre skiktet av storhjärnan)

gyri

hjärnvindlingar

sulci

fåra

sulcus centralis

centralfåra

sulcus lateralis

sidofåra

hemispharium

hemisfär

lobus frontalis

pannlob

lobus parietalis

hjässlob

lobus temporalis

tinninglob

lobus occipitalis

nacklob

lobus insularis

del av hjärnbark

thalamus

talamus

hypothalamus

hypothalamus

nuclei basales

basala ganglier

mesencephalon

mitthjärna

pons (hjärnan)

bryggan

medulla oblongata

förlängda märgen

medulla spinalis

Ryggmärg

n spinalis

spinalnerv

n cranialis

kranialnerv

n olfactorius

luktnerv

n opticus

synnerv

n trigeminus

trillingnerv

n facialis

ansiktsnerv

n vagus

hjärt-lung-mag nerv

n vestibulocochlearis

balans och hörselnerven

plexus cervicalis

halsnervfläta

plexus brachialis

armnervfläta

plexus lumbalis

ländnervfläta

plexus sacralis

korsbensnervfläta

n radialis

strålbensnerv

n phrenicus

mellangärdsnerv

n ischiadicus

ischiasnerv

Spinalnerverna

Cervikalnerver (C1–C8)


Thorakalnerver (T1–T12)


Lumbalnerv (L1–L5)


Sakralnerver (S1–S5)


Coccygealnerver (Co1–Co2)

Cochlea

Hörselsnäcka

Membrana tympani

trumhinna

corpus pineale (?)

tallkottkörteln (epithalamus, epifysen)


hypothalamushypofysen


thyreoidea / sköldkörtelnparathyreoidea


thymus / brässen

testis

testikel

ovarium

äggstockpancreas / bukspottkörteln med Langerhans öar

Kranialnerv I (1) - n Olfactorius

luktnerv

Kranialnerv II (2) - n Opticus

synnerv,

Kranialnerv V (5) - n Trigeminus

trillingnerv,

Kranialnerv VII (7) - n Facialis

ansiktsnerv

Kranialnerv VIII (8) - n Vestibulocochlearis

balans-hörselnerven

Kranialnerv X (10) - n Vagus

hjärt-lung-mag nerv, ”Den kringirrande nerven”