Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1. Nævn klinisk problemstilling til tractus iliotibialis
Runner´s knee
2. Hvilken test benyttes ved stramme hoftefleksorer (iliopsoas og rectus femoris)
Thomas test
3. Nævn de 4 muskler i den dybe flexorloge på crus
m. Popliteus
- m. tibialis posterior
- m. Flexor Hallucis longus
- m. Flexor Digitorum longus
4. Nævn funktioner og innervation af m. biceps femoris
- Ekstension i hofte (add + udadrot.)
- Flex i knæ
- Udadrot. i knæ
n. Ischiadicus (tibialis-komponenten)
5. Nævn funktioner og innervation af m. gastrocnemius
- Fleksion i knæ
- Plantar fleksion i ankel
- Inversion i ankel

n. tibialis
6. Nævn UE’s 2 nerveplexer
- Plexus lumbalis
- Plexus sacralis
7. Hvilke nerve innerverer Quadricepsmuskulaturen?
n. Femoralis
8. Nævn n. ischiadicus 2 endegrene
n. peroneus communis
n. tibialis
9. Hvad er en discusprolaps?
Prolaps af discus intervertebralis
- Tryk på medulla spinalis
- Hyppigt strålende smerter ned på låret
10. Beskriv forløbet af n. ischiadicus
Agår fra Plexus Sacralis (L4-S3)
Igennem foramen infrapiriforme
Under m. biceps femoris caput longum
Deler sig i n. peroneus communis og n. tibialis i fossa poplitea
11. Hvad er piriformis syndrom?
Kontraktur el. inflammation af piriformis, hvilket medfører tryk på n. ischiadicus
12. Hvad er dropfod?
Lædering af n. peroneus communis og dermed ekstensionsdefekt af ankelleddet (art. talocruralis)
13. Nævn kliniske problemstillinger relateret til tuberocitas tibiae og patella
1) Fraktur
2) Lateral luksation af patella
3) Jumpers' knee
14. Nævn de collaterale lig. til talocruralis
Mediale:
lig. deltoideum
Laterale:
Lig. calcaneo fibulare
Lig. talofibulare ant.
Lig talofibulare post.
15. Angiv 4 ligamenter til knæleddet
Lig. cruciatum anterius og posterius
Lig. collaterale fibulare og tibiale
16. Hvilke muskler hofteflekterer?
1) m. Rectus femoris
2) m. illiopsoas
3) m. Sartorius
4) m. Tensor fascia latae
5) (adduktorene)
17. Angiv facetleddenes ledtype
Synnovialled, Kombineret led, glide led
18. Nævn de 6 bugmuskler
1) m. obliquus externus
2) m. obliquus internus
3) m. rectus abdominis
4) m. pyramidalis
5) m. transversus abdominis
6) m. quadratus lumborum
19. Angiv funktioner af mm. Interosseus palmares og dorsales på hånden
Palmares:
- Adduktion,
- Fleksion i MCP (metacarpophalangialleddet),
Dorsales:
- Abduktion
- Ekstension i PIP og DIP (interphalangialleddene)
20. Nævn 3 muskler
n. facialis innerverer
- Platysma
- venter posterior m. digastricus
- m. stylohyoideus
- masseter
- Digastricus
- m. Buccinator
21. Nævn 4 arterier på OE
A. axillaris
a. brachialis
a. ulnaris
a. radialis
22. Angiv funktion af diapraghma
og innervation
Funktion: Inspiration
Innervation: n. phrenicus
23. Nævn segmenter der danner
Plexus Cervicalis
C1-C4