Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvilke kontrolpunkter findes cellecyklussen?

Redegør for en tumorcelles egenskaber

Tumorceller kan:


- Dele sig uafhængigt af ydre stimuli som vækstfaktorer


- Modstå væksthæmmende signaler fra omgivelserne


- Undgå apoptose


- Dele sig ubegrænset


- Stimulere dannelse af blodkar (angiogenese)


- Invadere væv og danne sekundære tumorer i andre væv (metastasering)


- Reaktiverer telomerase

Definerer Knudsons 2-hit model for arvelig cancer

En mutation i det ene allel arves (første hit), mens cancersygdommen først opstår hvis en somatiske mutation el. Loss of Heterozygosity rammer det andet raske allel (andet hit).

Redegør for forskellene mellem de 3 hovedtyper af cancerfremkaldende gener

Redegør for karakteristika for arvelig cancer