Manual Kerja Kursus Pa Essay

12293 Words Jan 6th, 2016 50 Pages
TERHAD

1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian Am
Kertas 4 (900/4)
Penggal 2 Tahun 2016

PERINGATAN:
Manual ini khusus untuk kegunaan Guru, Pemeriksa, dan Calon sahaja.
Manual ini terdiri daripada 61 halaman bercetak.
Majlis Peperiksaan Malaysia 2016
TERHAD

TERHAD

2
KANDUNGAN
Bahagian I: Manual Guru/Pemeriksa
Halaman

1.0

Pengenalan

4

2.0

Objektif
2.1
Kemahiran kognitif
2.2
Kemahiran manipulatif
2.3
Kemahiran insaniah (soft skills)

5

3.0

Pelaksanaan Kerja Kursus
3.1
Arahan Umum
3.2
Tanggungjawab Pengetua/Penolong
…show more content…
kursus calon)
4.3
Guru Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
4.4
Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
4.5
Pemeriksa Calon Persendirian Individu

13−26

5.0

Format Penulisan

27

6.0

Struktur Penulisan

27

7.0

Penskoran

28

8.0

Garis Panduan Pemilihan Isu Kajian Kerja Kursus

29

9.0

Carta Alir Proses Penghasilan Kerja Kursus

30−33

10.0

Lampiran

34−46
TERHAD

TERHAD

3
Bahagian II: Manual Calon
Halaman

1.0

Pengenalan

47

2.0

Pelaksanaan Kerja Kursus
2.1
Arahan Umum
2.2
Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan
Kerajaan
2.3
Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.4
Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.5
Tanggungjawab Calon Persendirian Individu

47−51

3.0

Jadual Perancangan dan Pelaksanaan
3.1
Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan
3.2
Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.3
Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.4
Calon Persendirian Individu

52−59

Bahagian III: Kertas Soalan
Halaman
1.0

Kertas soalan (tema)

60-61

TERHAD

Related Documents