Haha Essay

703 Words Oct 12th, 2015 3 Pages
Katawhan: “Patya siya! Si Barabas maoy buhii!”
Tigsaysay: (Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa siyudad, ug tungod kay siya nakabuno man.) Buot si Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tawo. Apan misinggit sila patubag kaniya,
Katawhan: “Ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus!”
Tigsaysay: Sa ikatulo ka higayon miingon si Pilato kanila,
Pilato: “Apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala akoy nakaplagan bisag unsa nga angayng silotan sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian.”
Tigsaysay: Apan mipadayon sila pagsinggit og kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayod nga ilansang sa krus; ug milampos gayod sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni
…show more content…
Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag “Ang Kalabera,” gilansang nila si Jesus ug ang duha ka criminal—ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Unya miingon si Jesus,
Jesus: “Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat.”
Tigsaysay: Ug gibahinbahin nila ang iyang saput pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw, samtang nagbugalbugal kaniya ang mga kadagkoan sa mga Judio, nga nag-ingon,
Katawhan: “Giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon, kon siya ang Mesiyas nga gipili sa Diyos!”
Tigsaysay: Gibugalbugalan usab siya sa mga sundalo; miduol sila ug gitunolan siyag bino, ug miingon,
Katawhan: “Kon ikaw ang hari sa mga Judio luwasa ang imong kaugalingon!”
Tigsaysay: Sa ibabaw sa krus gisulat nila kining mosunod: “Kini siya mao ang hari sa mga Judio.” Unya, usa sa mga criminal nga nagbitay didto mibugalbugal kaniya,
Katawhan: “Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami”
Tigsaysay: Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon,
Katawhan: “wala kaba mahadlok sa Diyos? Kita ania dinhi gisilotan sa mao rang silot. Apan ang silot kanatong duha angay kanato, kay gisilotan man kita sibo s atong nabuhat, apan siya walay sala.”
Tigsaysay: Ug miingon siya kang Jesus,
Katawhan: “Jesus, hinomdumi intawon ako kon maghari kana!”
Tigsaysay: Miingon si Jesus kaniya,
Jesus: “Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa Paraiso uban

Related Documents