Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/158

Click to flip

158 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Asteroid belt

Asteroid kuşağı

Astronaut 🚀

Astronot

Comet 🌠

Kuyruklu yıldız

Discover

Keşfetmek

Do research

Araştırma yapmak

Evidence

Kanıt

Explore, Explorer

Araştırmak keşfetmek - Kaşif

Galaxy 🌠🌠🌠

Galaksi

General truth

Genel gerçek

Gravity

Yer çekimi

Inner solar system 🌞

İç güneş sistemi

Journey

Yolculuk

Land


The rocket is landing.

Yere inmek, iniş yapmak

Launch

Fırlatmak

Meteor shower

Meteor yağmuru

Milky way

Samanyolu

Mission

Görev , misyon

Orbit


Planets orbit around the sun.

Yörünge, yörüngede dönmek

Outer solar system

Dış güneş sistemi

Planet

Gezegen

Proof

Kanıt

Rescue


We must rescue the polar Bears.

Kurtarmak

Satellite

Uydu

Solar system

Güneş sistemi

Space shuttle 🚀

Uzay mekiği

Spacewalk

Uzay yürüyüşü

Sun

Güneş

Temperature

Sıcaklık derecesi

Travel in space

Uzayda yolculuk

Zero gravity

Sıfır yer çekimi

Alien 👽

Uzaylı

Amazing, amazingly

Şaşırtıcı, şaşırtıcı bir şekilde

Amount

Miktar

Approximately

Aşağı yukarı, yaklaşık olarak

Astronomer

Gökbilimci

Beyond


Beyond our solar system we can find aliens.

Ötesinde

Bright


This is a very bright light.

Parlak

Call, called


I call my mother now.


I called my cat misty.

Telefonla aramak, isim vermek

Carry


Please carry my bag.

Taşımak

Celsius degree

San tıraş derece

Circle, circle around


Muslims circle around Kâbe.

Daire, çember


Birşey etrafında dönmek

Class


Penguins are classed as birds.

Sınıf, sınıflandırmak

Close


My father and me are very close.


Please close the door.

Kapatmak, yakın olmak

Collect a sample

Örnek toplamak

Coma 💫

Kuyruklu yıldız saçı

Complete


I must complete my homework today.

Tamamlamak

Cost


What are the costs of making pizza ?

Maliyet

Cover


We must cover the bike, it will rain.

Kaplamak, örtmek

Culture

Kültür

Data

Bilgi

Different from


Strawberries are different from apples.

-den farklı olmak

Directly


I am coming directly from school.

Doğrudan

Distance


The distance from Marmaris to Muğla is 100 km.

Mesafe, Uzaklık

Dust

Toz

Dwarf planet

Cüce gezegen

Earth 🌎

Dünya

Easy, Easily


I learned English easily.

Kolay, kolayca, kolay bir şekilde

European Space Agency (ESA)

Avrupa Uzay Ajansı

Fact


In the newspaper we read facts.

bilimsel gerçek, kanıtlanabilir bilgi

Fahrenheit

Celsius gibi sıcaklık ölçme birimi

Far


How far is Muğla from Marmaris ?

Uzak

Fast

Hızlı

Find


I find nice things on the beach.

Bulmak

Frozen gases

Donmuş gazlar

Full moon 🌚

Dolunay

Gas giants

Gaz bulutundan oluşan gezegenler

Habitable


Mars will be habitable in near future.

Yaşanabilir

Half moon 🌛

Yarım ay

Happen


What happened yesterday at the party.

Meydana gelmek. Dün partide ne oldu ?

Heater


I need a heater in my room, it is cold.

Isıtıcı

Hold o to

Birşeye tutunmak

Human

İnsan

Hydrogen cloud

Hidrojen bulutu

Icy


I want an İcy drink, please.

Buzlu

In addition


I will study Maths in addition to science.

İlaveten

In other words

Bir başka deyişle

International Astronomical Union (IAU)

Uluslararası Astronomi Birliği

Jupiter

Jüpiter

Large

Büyük, geniş

Life

Hayat, yaşam

Liquid


Water is liquid.

Sıvı

Lonely

Yalnız

Long

Uzun

Lovely

Sevimli

Low gravity

Düşük yer çekimi

Make a science experiment

Bilimsel bir deney yapmak

Make video-chat with family

Aile ile görüntülü konuşmak

Planet Mars

Mars gezegeni

Martian


Somebody living on Mars

Marslı

Merciful

Merhametli

Planet Mercury

Merkür gezegeni

Methane

Metan gazı

Method


My fingerboard learning method is easy.

Yöntem, metot

Mile

Mil (km gibi uzaklık ölçü birimi )

Minor

Küçük, ufak tefek

Module

Modül

Molecule

Molekül

Moon 🌚

Ay

Move around


I move around the shopping mall.

Gezinmek, dolanmak

Mysterious

Gizemli

Near

Yakın

Planet Neptün

Neptün gezegeni

New Moon

Yeni ay

Night 🌃

Gece

Nitrogen

Nitrojen

Nucleus

Atom çekirdeği

Object

Nesne

Observe

Gözlemlemek

Order


I make my homework in an order.


Put your room in order !

Düzen , sıralamak, sıra

Outside

Dışarı

Phases of the moon

Ayın evreleri

Planet Pluto

Plüton gezegeni

Reach space

Uzaya ulaşmak

Classification, reclassification

Sınıflandırma, yeniden sınıflandırma

Red Planet (Mars )

Kızıl Gezegen

Reddish, blueish. ..

Kız ılımlı, kırmızımsı, mavimsi

Turn, return

Dönmek, geri dönmek

Ring

Halka

Rock

Kaya

Rocket 🚀

Roket

Rows of rocks

Kaya sıraları

Safe, safely

Güvenli, güvenli bir şekilde

Planet Saturn

Satürn gezegeni

Season


I love the summer season.

Mevsim, sezon

Sense of taste

Tat duyusu

Separate

Ayırmak

Share

Paylaşmak

Shine


The sun is shining.

Parlamak

Ship

Gemi

Sign 🚸🅿

İşaret, belirti

Situation

Durum

Sky 🌄

Gökyüzü

Slow

Yavaş

Small

Küçük

Snowball ❄⛄

Kar topu

Soil 🌱

Toprak

Space Hotel

Uzay oteli

Space life

Uzay yaşamı

Space telescope

Uzay teleskopu

Space tourism

Uzay turizmi

Spacecraft

Uzay aracı

Spin

Dönmek

Star 🌟

Yıldız

Status

Durum

Step

Adım

Surface

Yüzey

System

Sistem

Thin atmosphere

İnce atmosfer

Tiny

Ufacık, minicik

Universe

Evren

Likely, Unlikely

Olası, mümkün - olasılığı az

Until


Come home until ten o'clock !

-e kadar

Planet Uranus

Uranüs gezegeni

Planet Venus

Venüs gezegeni

Maybe


Maybe I visit you today

Belki

Fifty fifty

Yarı yarıya

That's right

Aynen öyle

Curiosity Rover

Araştırma Aracı