Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Alien 👽

Uzaylı

Be retired, my grandfather is retired

Emekli olmak

Believe

İnanmak

Career

Kariyer

Chip

Çip

Come true, my dreams come true

Gerçek olmak

Do Hobbies

Hobiyle uğraşmak

Dream

Rüya

Education

Eğitim

Food pills

Gıda hapları

Future

Gelecek

Get famous

Ünlü olmak

Go on with education

Eğitime devam etmek

Guess, make a guess

Tahmin et, bir tahminde bulun

imagine

Hayal etmek

Live in other planets

Başka gezegenlerde yaşamak

Maid

Hizmetçi

Make contact with Aliens

Uzaylılarla iletişime geçmek

Maybe

Belki

Near future

Yakın gelecek

Outer space

Dış uzay

Peaceful

Huzurlu

Prediction

Tahmin , öngörme

Probably

Muhtemelen

Receive

Almak, teslim almak

Run a business

Bir işi yönetmek

Self-driving car

Sürücüsüz araba

Space holiday

Uzay tatili

Travel around the world 🌎

Dünyayı dolaşmak

Underwater city

Su altı şehri 🗻

Accommodation

Kalacak yer, hotel gibi

Almost

Hemen hemen

Animal Protector

Hayvan koruyucusu

Astronomy

Astronomi, gök bilimi

Be stuck

Mahsur kalmak

Be sure

Emin olmak

Become

Olmak

Belonging

Sahip olduğun eşya, yanında taşıdığını eşya

Boss

Patron

Brain

Beyin

Buy a car

Araba satın almak

Calm

Sakinlik

Century

Yüzyıl

Certain, certainly

Kesin , kesinlikle

Climate

iklim

Communicate

İletişim kurmak, haberleşmek

Company

Şirket

Countryside

Kırsal bölge

Daily life

Günlük yaşam

Disappear

Yok olmak

Discover

Keşfetmek

Disease

Hastalık

Drought

Kuraklık

Dying star

Sönen yıldız