• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vilka unika egenskaper har slemhinnornas immunförsvar?
-utsöndrar försvarsmolekyler i mukus och saliv, ex. antikroppar (förvärvad/medfödd)
-epitel, mekanisk, fysisk gräns (medfödd)
-makrofager/dendritiska celler, finns direkt under epitelet i olika frekvens beroende på var i kroppen, langerhanska celler finns i flerskiktat epitel (medfött)
-Lymfocyter, MALT, mucosa associated lymfoid tissue (förvärvad)
vad ingår i det omedelbara, "innate" försvaret av slemhinnorna?
1. biokemiska ytskydd i mucus och saliv - ämnen som utsöndras
-Muciner (glykoproteiner) binder in mycket vatten och gör slemmet vattnigt. stora molekyler (10^6 dalton). kolhydraterna kan binda in bakterier, hindra/hämma bindning till epitel. goblet cells producerar dessa
-Defensiner, antimikrobiella peptider (AMP), små molekyler (10^3 dalton). förstör plasmamembran effektivt mot bakterier > hölje virus > svampar > parasiter (ffa encelliga) >>>> kroppens egna celler (krävs hög koncentration). alfa-defensiner görs i tunntarmen i botten av kryptorna av paneth celler - mycket avdödande av bakterier i tunntarmen
-lysozym, 60000 dalton, AMP, mkt i saliv samt i tarmens epitel, spjälkar peptidoglykan i bakteriers cellvägg
-laktoferrin, 6000 dalton, järn-bindande protein -> hämmar bakteriers tillväxt. finns i slem och saliv. om laktoferrin bryts ned bildas laktoferricitin som har en bakteriedödande effekt, AMP
2. epitelet - fysisk barriär, glykokalyx - glykoproteiner som sitter på cellmembranet
3. intraepiteliala gamma-delta-T-celler
4. makrofager/dendritiska celler
vad ingår i det inducerbara, "Innate" försvaret av slemhinnorna?
1. biokemiskt ytskydd i mukus
-AMP, ytterligare AMP induktion av defensiner (beta-defensin)
-lysozym, ökad produktion från spottkörtlarna, epitel i tarmen samt urogenitalia
2. aktivering av intraepiteliala lymfocyter (IEL) och makrofager/dendritiska celler
3. chemokin produktion - "rekrytering" av fagocyter
-epitelceller och makrofager kan producera kemokiner, viktigaste är IL-8 lockar ffa dit neutrofiler
vad är MALT (mukosa associerad lymfoid vävnad)?
-lymfatisk vävnad spridd utmed slemhinnor, finns i lymfoida folliklar, blindtarmen, tonsiller, lymfkärl och lymfkörtlar associerade till GI-tract, tårkörteln, lakterande bröst, respiratoriska organ...
-lokalt aktiverade lymfocyter och minnesceller sprids till kroppens olika slemhinnor
-intraepiteliala lymfocyter, IEL
-produktion av sekretoriskt IgA
-induktion av "oral tolerans", tolerans av ämnen som skulle ge immunsvar om de injicerades direkt till blodet
hur ser det ut vid en lymffollikel i tarmen, samt var finns IEL?
-som ett membran på follikeln mot lumen finns M-celler
-runt follikeln lymfkärl
-i follikeln finns B-celler, T-celler, dendritiska celler (APC), makrofager (APC) och follikulära dendritiska celler
-IEL sitter i epitelet
vad gör M-cellerna?
-de tar stickprov från lumen
-antigenet adherar till M-cellens yta
-M-cellen pinocyterar antigenet och tar upp det genom transcytos
-M-cellen släpper ut antigenet på "insidan"
-antigenet "rinner" ned till underliggande lymffollikel eller tas upp av immunceller som finns i M-cellens hålrum
-immunceller kan vandra ut och in i M-cellens hålrum
hur ser vägen ut från att tagit in ett antigen genom M-cellerna till att det finns aktiva T- och B-celler?
-antigenet levereras till lymfocyter och APC i follikeln (måste in till mitten av follikeln)
-aktiverade lymfocyter och APC specifika för antigenet lämnar lymffollikeln och in i lymfkärlen och fortsätter till närmaste lymfknuta
-i lymfknutan utsöndrar dessa T-celler cytokiner som ger immunoklassbyte hos B-cellerna i lymfknutan från IgG -> IgA
-de aktiva plasma cellerna och T-cellerna åker sedan ut i blodflödet
-lämnar sedan blodflödet och sätter sig i vävnad (utspridd i olika vävnader), tarmens lymfocyter har speciella cell adhesion molekyler som känner igen speciella adhesionmolekyler på endotelväggen där lymfocyterna ska ta sig ut, därför hittar dessa tarm lymfocyter rätt
Hur utsöndras sekretoriskt IgA? och hur fungerar det?
-IgA (dimer) utsöndras från plasmaceller i vävnad, dimeren hålls ihop av en j-kedja
-på epitelet finns Poly-Ig-receptorer som har specificitet för j-kedjan
-dessa binder till varandra och allt kommer tas in i epitelcellen genom transcytos och transporteras till lumen sidan
-IgA tillsammans med receptorn släpps ut - detta är sekretoriskt IgA
-Poly-Ig-receptorn är den sekretoriska komponenten och gör att IgA kan ta sig ut i lumen samt skyddar IgA från proteolytiska enzymer -> stabilare

-sekretoriskt IgA klumpar ihop med bakterier så det blir stora klumpar -> lättare att transportera ut
-hindrar bakterier lr virus från att binda in till celler -> neutraliserar virus
beskriv gamma-delta-T-celler!
-har en T-cells receptor av gamma-delta-typ
-kräver inte antigen presentation (mer som B-cell och kan binda in direkt till antigen)
-kräver inte klonal expansion
-ger inte immunologiskt minne
-gamma-delta-T-celler reagerar genom
A. cytotoxicitet (perforin, granzymer)
B. utsöndring av cytokiner (liknande Th1, IFN-gamma, IL-2)
C. utsöndring av AMP
-två typer finns i tarmepitelet
1. V-delta-1-typen, övervakar epitelet och dödar stressade epitelceller (ex. virusinfekterad), specifika för "stressmolekyler"
2. V-delta-2-typen, en första försvarslinje mot bakterier, svampar och parasiter, specifika för olika PAMPs
vad menas med "oral tolerans"?
-ämnen (typ rena proteiner) som tillförs per oralt kan inducera antigenspecifika regulatoriska T-celler
-IgG och IgE (extra känsliga för Treg) produktion samt förhöjda överkänslighetsreaktioner inom den systemiska (icke-mukosa) grenen av immunsystemet undertrycks
-Treg utsöndrar de nerreglerande cytokinerna TGF-beta och eller IL-10 när de exponeras för antigenet in vitro. antikroppar mot TGF-beta kan upphäva oral tolerans
-tunntarmens T-celler tycks vara mycket viktiga för oral tolerans