• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad är catabolism och anabolism?
Anabolism: summan av alla biosyntetiska reaktioner från enklare molekyler (syntes av cellulära komponenter, cell vägg, proteiner, fettsyror, nukelin syror etc.), kräver energi
Katabolism: biokemiska reaktioner involverade i nedbrytning av organiska (ex. kolhydrater, lipider, proteiner) och inorganiska källor (ex. metan) som leder till produktion av användbar energi (vanligen ATP) i cellen
Vad är phototroph, chemotroph, (auxotroph?), autotroph och heterotroph?
ENERGIKÄLLOR
-phototroph: använder ljusenergi (fotosyntes)
-chemotroph: använder kemisk bunden energi
KOLKÄLLOR
-autotroph: använder inorganiska kolkällor ex. CO2
-heterotroph: använder organiskt kol ex. glukos
-
Vad menas med respiration och fermentering och vilka steg är samma för båda?
RESPIRATION:
-glykolys, citron syra cykeln och elektron transport kedjan ger mycket användbar energi (38 ATP/glukos)
-en slutgiltig elektronacceptor krävs
-kan vaara antingen aerob eller anaerob
FERMENTERING
-de viktigaste substraten för fermentering i bakterier är kolhydrater
-nyckel komponenterna är pyruvat från glukos genom olika oxidativa processer
-slutprodukten från oyruvat varierar mellan arter, ex. laktat (mjölksyra), etanol eller en mix av organiska syror
-slutprodukterna kan användas för att classificiera vilken mikroorganism de kommer ifrån
-netto energi som produceras - 2 ATP
glykolysen är densamma för både respiration och fermentering men sedan sker CSC och elektrontransportkedjan i respirationen aerobt (kan också ske anaerobt) medan fermenteringen är anaerob
vilka är slutprodukterna av aerob respiration?
slutprodukten blir 38 ATP från en glukosmolekyl, vatten bildas också
ge en överblick av glykolysen, vilka är slutprodukterna och krävs alltid syre?
Glykolysen börjar med en glukos (6 kol) som i flera steg bryts ned till två 3 kol föreningar, pyruvat, 2 net ATP produceras. beroende på om det finns syre närvarande eller ej så kan pyruvat gå till olika processer. i närvaro av syre går pyruvaten in i CSC och vidare till elektrontransportkedjan (aerob respiration), där syre är den sista elektron acceptorn. endel bakterier kan använda andra slut elektron acceptorer (ex. sulfat, metan, nitrat), men i anaerob respiration kommer mindre energi utvinnas. i frånvaro av syre och bakterier som inte kan göra anaerob respiration kommer fermentering ske, slutprodukterna är då ATP och organiska slut produkter (olika i olika arter).
vad menas med konceptet infektions metabolomics och hur kan detta användas i framtida diagnos av infektioner?
METABOLOMICS är den vetenskapliga studien av kemiska processer som involverar metaboliter. vilka metaboliter som bildas vid en infektion är individuellt för varje art av bakterier. på så sätt kan man då avgöra vilken bakterie som orsakat infektionen. olika infektioner (orsakad av olika bakterier) ger olika mönster som är unika för just den infektionen
INFEKTION METABOLOMICS
-kan skilja mellan infektioner orsakade av nära relaterade patogener
-de flesta förändringar i profilen kommer från värdens metaboliter men även endel metaboliter från patogenen kan identifieras och användas som markör för en specifik infektion
-kan användas för att övervaka en infektion och behandling över tid
-resistenta mikroorganismer kan också ge unika metabola profiler beroende på behandlingskur
-genom en "normal metabol profil" från patienter kan man se även när låga nivåer av infekterande mikrober är närvarande