• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är endokrinologi?

Läran om de organ som producerar och frisätter hormon i blodbanan, samt dess påverkan.

Vad har endokrina systemet för roll?

Fungerar som signalsystem. Också viktigt för att upprätthålla homeostas. Inblandad i tillväxt och mognad samt fortplantning.

Vad är skillnaden på endokrina/exokrina körtlar? Ge exempel

Endokrina körtlar producerar hormoner för blodbanan. Exokrina körtlar producerar hormoner/något för utsidan.
Exempel endokrin: Pankreas B/A-celler producerar glukagon/insulin.
Exempel exokrin: Svettkörtlar.

Vilka klasser finns det för hormoner och vad har de för egenskap? Ge exempel.


Peptider:
Ghrelin, insulin, glukagon Vattenlösliga, membranbundna receptorer.
Aminer: Adrenalin, noradrenalin, tyroxin.
Steroider: Kortisol, testosteron. Kan ta sig genom cellmembran, fettlösliga, intracellulära receptorer.

Hur transporteras hormoner?

Peptider fria, steroider med bindarproteiner.

Vad är ett bindarprotein?

Ett transportprotein som bildas i levern. Den har i uppgift att förlänga halveringstiden på den substans den binder till samt hjälpa den lokalisera plats. Har viktig uppgift att balansera mängden hormon och utgöra reserv.

Autokrin,Parakrin, endokrin?

Auto= sig själv
Para = grannar
endo = systemet

Vilken är den funktionella indelningen av hormoner?

1. (RH) releasing hormones.
Fr. hypothalamus, verkar på hypofysen.


2. (SH) stimulatinig hormones.
Fr. Hypofys, verkar på målorgan.
3. Övriga hormoner.
Fr. endokrint organ.

Ge exempel på positiv och negativ feedback

Negativ: leptin


Positiv: Födsel, amning

Hypothalamus kallas för endokrina systemets chef, varför?

Den ansvarar för kontrollmekanismer som blodtryck, metabolism, sömn, temperatur etc. Det är också hypothalamus som ger releasing hormone som är första steget i en hormonell signaleringsväg.Nämn några hormoner som frisätts från hypothalamus

GHRH = Growth hormone releasing hormone
Somatostatin = Hämmar sekretion av GH
PRH = Prolaktin releasing hormone
TRH = Tyrotropin releasing hormone = T3/T4 sekretion

Hypofysen

Två lober: Adenohypofysen, neurohypofysen
Direkta effekter, styr många endokrina organ,

Nämn några hormoner som frisätts från hypofysen

Adenohypofysen: GH, TSH, ACTH, ACTH (binjurebarken)
Neurohypofysen: Oxytocin, ADH njurarna

Portasystemet?

Ett blodkärlsnystan mellan adenohypofysen och hypothalamus

Oxytocin?

Målorgan: Livmoder och bröstkörtlar


Effekt: Får muskler att kontrahera genom positiv feedback av mekanoreceptorer


Hämmas av progesteron


Lugnande

ADH

Målorgan: Njuren


Ökar vattenpermeabilitet
Mer koncentrerad urin
Stimuleras av vattenbrist

Hur delas binjuren upp och vad producerar de olika delarna

Barken(Cortex): Producerar steroider (kortisol), könshormoner (relevant för kvinnor)
Märgen (medulla): producerar katekolaminer (adrenalin, noradrenalin)

Hur sker regleringen av binjurebarken?

Corticoid releasing hormone fr. hypothalamus ->
ACTH från hypofysen
-> Kortisol
Negativ feedback

Binjurebarken - Addison sjukdom

En autoimmunsjukdom som ger minskad kortisol.


Symtom: Trötthet, viktnedgång, muskelsvaghet, lågt blodtryck
Behandling: Läkemedel innehållande kortison

Binjurebarken - Cushington syndrome

Hormonproducerande tumör orsakar stor mängd kortisol.
Symtom: Bukfetma, bull neck, muskelsvaghet, insulinresistens
Behandling: Kirurgi för att avlägsna tumör

Berätta om binjuremärgens katekolaminer

Stresshormon, adrenalin/Noradrenalin
Reagerar på stimuli från SNS och verkar på adrenerga receptorer, snabb effekt

Vad har adrenalin för effekter?

Ökad cardiac output, blodkärlsdilatering, muskelkontraktion, frigör fettsyror

minskad mag- och tarmaktivitet, ökar glykolysen, frigör TSH och ACTH, alerthet

Binjuremärgens reglering?

Sker via sympatiska nervsystemet

Binjuremärgen - sjukdomar

Minskad produktion av adrenalin/noradrenalin är inte livshotande, men ökad kan vara.