• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är skillnaden på fettlösliga och vattenlösliga hormoner?


Hur transporteras de?

Vattenlösliga:


Förs lätt i blodet. Löses upp snabbare. Lagras i vesikler i hormonet. Exempel: Peptid.


De transporteras direkt i blodbanan = exocytos


Fettlösliga: Löses upp långsammare. Skyddas och lagras med hjälp av protein. De trivs ej i vätska och bildas i levern. Exempel: Steroid.


De transporteras genom transportprotein till ett visst hormon - plasmaprotein.

Vad gör Hypothalamus?


A. Styr över hormonproduktionen


B. Reglerar mängden kalcium


C. Styr omsättningen av socker och salt.


D. Frisätter hormon som påverkar andra endokrina organ (styrhormon)

D. Frisätter hormon som påverkar andra endokrina organ (styrhormon)

Vilket hormon reglerar kroppens vattenmängd?


A) TSH


B) PTH


C) ADH


D) ACTH

C) ADH