• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Antidiuretiskt hormon

Från neurohypofysen tillsammans med raas och hämmar utsöndringen av vatten i njuren samt gör oss törstiga

Oxytocin

Från neurohypofysen. Må bra hormon, livmoderkontraktion och får ut mjölk vid amning

Tyreoidea-stimulerande hormon

Från adenohypofysen. Stimulera sköldkörteln. Negativ feedback

Follikel- stimulerande hormon och luteniserande hormon

Från adenohypofysen. Stimulera könskörtlarna negativ feedback

Adrenokortikropt hormon

Från adenohypofysen. Stimulera binjurebarken

Melanocyt- stimulerande hormon

Från adenohypofysen. Negativ feedback och stimulerar melanocyter

Prolaktin

Från adenohypofysen. Aktivera mjölkkörtlarna

Tillväxthormon

Från adenohypofysen. Försätter somatomedin och insulinlike growth factors från levern. Stimulerar proteinanabolism. Aktivera lipolys

T3 trijodotyrenin

Från sköldkörteln. Av tyreoideaSH och ökar metabolismen

Kalcitonin

Från sköldkörteln. Då det är mycket kalciumjoner i blodet och sänker mängden kalciumjoner genom att sänka ostioklasters aktivitet och stimulera njurarna att utsöndra mer Ca2+. Kalcifiering av ben

Parathormon

Från Bisköldköldkörtlarna. Frisätts när Ca2+ sjunker i blodet då höjer den nivån. Ökar upptagningen av Ca2+ från tarmen och minskar utsöndringen Från njurarna. Stimulerar osteoklaster

Aldosteron

Från binjurebarnken. Del av RAAS, minskar Natrium utsöndringen och ökar kalium utsöndringen i njuren, svettkörtlar, spottkörtlar, pankreas. Vatten sparare. Ökar saltsug

Kortisol/ hydrokortison

Från binjurebarnken. Viktigt vid anpassning av stress. Frisätts avadrenokortikotropt hormon. Stimulerar vävnader. Proteinkatabolism till energi nyproduktion och reparation av protein. Antiinflammatoriskt

Androgener

Från binjurebarnken. Testosteron. Behåring och musketillväxt hos kvinnor

Adrenaline och noradrenalin

Från binjuremärgen. Av nervsignal

Glukagon

Produceras av alfa-celler i bukspottskörteln frisätts vid lågt blodsocker. Ökar sockret i blodet

Insulin

Produceras av beta-celler i bukspottskörteln. Frisätts vid högt blodsocker. Glukostransporten in i fett och muskelceller ökar. Glukoneogenesen i levern och lipolys i fettväv stoppas